صدایــمان به‌جـایی نمــی‌رسد

شمار نشریه : 197

گروه گزارش: گوشي را که برداشتم مؤدبانه پرسيد؛ ميتواند مشکلي را مطرح کند تا در نشريه يا سايت پيام ساختمان منعکس شود و وقتي جواب مثبت گرفت شروع کرد به صحبت کردن. اصل صحبت و مشکلش چيز چندان عجيبوغريبي نبود، مشکلات هميشگي و ظاهراً پايانناپذير مسکن مهر؛ مشکلاتي که شايد تکرار مکرر آنها موجب شده تا مديران و مسئولان نسبت به آنها واکسينه و بيتفاوت شوند. ازاينرو درج گلايه يکي از متقاضيان مسکن مهر - که لابد هيچ آشنا و فاميلي در بين وزرا و وکلا ندارد، به هيچ جا وصل و دستش بهجايي بند نيست و به خاطر همين حرفش همجايي در رو ندارد - شايد تلنگري باشد براي يادآوري به مديراني که کرسيهاي نرم و گرم مديريت آنها را نسبت به انجام وظايفشان سهلانگار کرده است.

نااميد شدهايم!

اول قرار بود ما 10 ميليون و 200 هزار تومان کلاً بپردازيم براي مسکن مهر که توي قرارداد هم همين مبلغ ذکرشده است. بعد از آن گفتند به پروژه شما افزايش قيمت خورده و کل مبلغ 15 ميليون و 800 هزار تومان شد که ما آن را هم بهحساب ريختيم. مبلغ 350 هزار تومان هم ماليات است که موقع تحويل واحد بايد واريز کنيم که با آن، کل مبلغ 16 ميليون و 150 هزار تومان ميشود. الآن ميگويند شما بايد دوباره هفت ميليون بهحساب بريزيد چون دوباره افزايش قيمت خورده است و کل مبلغ 22 ميليون و 85 هزار تومان بهغيراز ماليات شده است! لطفاً اين را در نشريه و سايت تان منعکس کنيد و از زبان ما بگوييد که اين چه وضعي است براي مردم درست کردهايد؟ ما نميتوانيم اين پولها را بپردازيم و بعدازاين همهسال انتظار، نااميد شدهايم.

قيمتها به نسبت اول دو سه برابر شده و هرسال هم وعده تحويل دادند. قيمت واحد ما به نسبت زمان قرارداد بيشتر از 100 درصد افزايش پيداکرده و وام مسکن مهر هم افزايش پيدا کرده که نهايتاً بايد ما از جيب خودمان آن را بازپرداخت کنيم. چرا مسئولان به فکر امثال ماها نيستند؟ فقط هم من تنها نيستم و خيلي از پروژهها همين مشکل را دارند. معلوم هم نيست که بايد به کجا مراجعه کنيم. من چند روز گذشته به هرجايي که فکرش را بکنيد زنگ زدهام، از رياست جمهوري تا رسيدگي به شکايات و شرکت عمران، ولي هيچکس پاسخگو نيست.

وقتي به ما گفتند که بايد مبالغي را اضافه پرداخت کنيد، در شرايط بسيار بد اقتصادي، قرض کرده و بهموقع پرداخت کرديم. همسر من راننده تاکسي است و بيماري ديابت هم دارد، ولي انگاري براي کسي مهم نيست. الآن هم به من ميگويند اگر اين مبلغ اضافه هفتميليوني را نداريد انصراف بدهيد ما آن را به کسي ديگر واگذار ميکنيم و چند ماه هم طول ميکشد تا پولتان را به شما برگردانيم و البته يک مقداري هم از آن کسر ميشود! من نميخواهم واحدم را بفروشم چون براي خريدوفروش مسکن مهر ثبتنام نکردم؛ ميخواهم بروم در آن واحد ساکن شوم و آنجا زندگي کنم. الآن مستأجرم، دو پسر بزرگ دارم و ماهي 600 هزار تومان کرايهخانه ميدهم؛ آن هم خانهاي 53 متري! براي من شرايط خيلي سختي است. لطفاً مشکل من را درک کنيد و به گوش مسئولان برسانيد تا يک فکري بکنند. 

شايد اگر 50 نفر مثل من با شما تماس بگيرند و شما در نشريه و سايتتان بنويسيد که «تکليف مردم چيست؟» شايد آنها که وظيفهشان رسيدگي به اين امور است فکري براي مردم بکنند. من با تلفن 111 مرکز ارتباطات مردمي رياست جمهوري هم تماس گرفتم ولي به من گفتند اگر دوست داريد برويد شکايت قانوني کنيد!

واحدها هم موقع تحويل هيچ امکاناتي ندارد و خودمان بايد شيرآلات، کابينت، پکيج، رادياتور، کولر و ... را بخريم و نصب کنيم، يعني فقط يک چارديواري به ما ميدهند. درصورتيکه کسي که در اين پروژهها ثبتنام کرده به جيبش و هزينههاي ساخت نگاه کرده و بعد ثبتنام کرده و اگر کسي پول بيشتري داشت در پروژه بهتري ثبتنام ميکرد که امکاناتش هم بهتر بود.

لطفاً شما از طرف مردم اطلاعرساني کنيد، ما صدايمان بهجايي نميرسد. اگر شما بنويسيد که مردم اعتراض دارند شايد، شايد، شايد ترتيب اثري داده شود.