مشــارکت پــروژه‌های انــبوه‌سازان در رقابــتی علمی

شمار نشریه : 197

جلسه کارگروه اجرايي همايش سراسري و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران برگزار شد.

به گزارش پيام ساختمان در ابتداي اين جلسه مهندس مافي، دبير انجمن از رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران خواست تا در خصوص برگزاري همايش و نمايشگاه به ايراد سخن بپردازد.

شناسنامه فني

 ضمانت کيفيت نيست

رئيس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران طي سخنان کوتاهي به نقش و اهميت همايش انجمن و نمايشگاه تخصصي پرداخت و گفت: امسال براي اولين بار پروژههاي انبوهسازان استان در رقابتي علمي مشارکت ميکنند که منجر به شناسايي و معرفي پروژههاي برتر ميشود.

حسن محتشم افزود: اين کار را نه يک ارگان دولتي بلکه نهادي تخصصي و غير وابسته به دولت يعني انجمن انبوهسازان تهران انجام ميدهد و هدف از اين کار ارائه گواهي به سازندگان برتر است تا در متقاضيان خريد ايجاد اطمينان شود که محصولات با کيفيتي را خريداري ميکنند. وي تأکيد کرد: انجمن به انبوهسازان برتر گواهي ميدهد که بتوانند به آن استناد کنند و با افتخار بگويند انجمن انبوهسازان که يک انجمن تخصصي در زمينه ساختوساز است به ما گواهي کيفيت بابت فعاليتهايمان داده است.

رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: شناسنامه فني و ملکي ساختمان تنها ضوابط اجرايي حاکم بر ساخت را کنترل ميکند و ضمانتي در خصوص کيفيت ساخت نيست، ولي گواهي که ما به انبوهسازان برتر خواهيم داد بهعنوان گواهي کيفيت، قابل استناد است و به خريدار ضمانت ميدهد که آن پروژه داراي کيفيت است.

حسن محتشم با بيان اينکه شناسنامه فني ساختمان دفترچهاي است که مشخصات فيزيکي ساختمان ساختهشده، نيروي انساني، مصالح و غيره در آن ذکر ميشود تا صرفاً خريدار بداند در ساخت آن ساختمان چه عوامل و مصالحي نقش داشتهاند، افزود: شناسنامه فني مثل برچسب قيمت روي اجناس است که اگرچه به خريدار اطلاعاتي ميدهد ولي دال بر کنترل قيمت نيست.

وي افزود: شناسنامه فني اين حسن را دارد که چون سازنده مجبور است مشخصات فيزيکي بنا را ثبت کند پس سعي ميکند موضوعات و محتواي مرتبط با مفاد و موارد قيدشده در دفترچه شناسنامه فني را رعايت کند و همين دفترچه اگر نباشد اين فضا براي سازنده فراهم ميشود تا در اجرا سهلانگاري کند.

مهندس محتشم در بخش ديگري از سخنانش در خصوص شيوه ارزيابي و معرفي انبوهسازان و پروژههاي انبوهسازي برتر گفت: گاهي انبوهسازان برتر توسط جاها و ارگانهايي معرفي ميشوند که البته اين کار ضابطهمند و داراي شاخصهاي علمي نبوده؛ درصورتيکه کار ما با استفاده از ضوابط مدون و تعريفشده بر اساس استانداردهايي است که در کشورهاي پيشرفته و صنعتي استفاده ميشود.

وي با اشاره به اينکه بررسي پروژههاي انبوهسازي قرار نيست براي يک مرحله و محدود به اين همايش باشد اظهار داشت: دبيرخانه همايش بعد از همايش پايدار ميماند و در سالهاي بعد اين کار استمرار مييابد و اميدواريم پايهاي شود براي سالهاي بعد.

مقالات علمي

يکي از بخشهاي مهم همايش به مقالات تخصصي اختصاص دارد. در اين زمينه گروهي از متخصصان و استادان دانشگاه اميرکبير با انجمن انبوهسازان استان تهران جهت بررسي و ارزيابي مقالات همکاري ميکنند. مقالات ارسالي بر اساس دو محور بدين قرارند:

چالشهاي فراروي انبوهسازي و حرفهاي سازي

آسيبشناسي معضلات چرخه توليد و عرضه ساختمان با محوريت طراحي و ارائه مدلهاي بهينه توليد (ساخت)، بازاريابي و فروش در ايران

روشهاي همگرايي منافع ميان سازندگان و مصرفکنندگان ساختمان در ايران

راهکارهاي توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي در بخش مسکن

تحليل برنامههاي دولت يازدهم در بخش مسکن (برنامههاي مسکن اجتماعي، پرداخت 50 درصد هزينه خريد، مسکن حمايتي، بازار رهن ثانويه، بهسازي سکونتگاههاي غيررسمي و ...)

روشهاي تأمين مالي پروژههاي ساختماني و راهکارهاي ورود بنگاههاي مالي به حوزه مسکن

الگوي بهينه معماري و شهرسازي با توجه به بافت جمعيت، نيازها و آينده پيش رو در ايران

آييننامهها و قوانين مرتبط با ساختوساز پايدار در پروژههاي ساختماني

نقش مديريت پروژه و مهندسي ارزش در ارتقاي معيارهاي کمي و کيفي پروژههاي انبوهسازي

مباني معماري و شهرسازي مدرن در پروژههاي ساختماني

شهرهاي هوشمند

چالش هاي پيش روي ساختوساز پايدار، ساختمان سبز و پروژههاي انبوهسازي سبز در ايران

ايمني، بهداشت و محيطزيست در پروژههاي انبوهسازي

فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان

فناوري مدلسازي اطلاعات ساختماندر پروژههاي ساختماني

پايش سلامت سازهها با رويکرد افزايش عمر مفيد ساختمان  

کارگاههاي تخصصي

بخشي از زمان همايش چهارروزه انجمن انبوهسازان استان تهران به برگزاري هفت کارگاه آموزشي اختصاص دارد. در زمينه برگزاري اين کارگاهها نيز استادان و هيئتعلمي دانشگاه اميرکبير با انجمن همکاري ميکنند. اين کارگاهها به اين قرارند:

کارگاه Smart cities and sustainability  ، مدرسان Dr. Roger Baud، Dr. Stefan Gara، Dr. Dominik Mosching؛ کارگاه فناوري مدلسازي اطلاعات ساختمان مدرس مهندس امير تنگستاني؛ کارگاه ساختوساز پايدار با محوريت سيستمهاي ارزيابي زيستمحيطي ساختمان، مدرس مهندس مرتضي نيکروان؛ کارگاه پايش سلامت سازهها منطبق با مبحث 22 مقررات ملي ساختمان، مدرس مهندس سعيد کيا؛ کارگاه راهکارهاي بهينهسازي مصرف آب در صنعت ساختمان، مدرس مهندس صادق يونسلو؛ کارگاه راهکارهاي بهينهسازي مصرف انرژي در صنعت ساختمان، مدرس مهندس احمد فضلي؛ کارگاه چشمانداز تحولات اقتصاد کلان و نظام بانکي در سال 94-95 و تأثير آن در جهتگيري عرضه و تقاضا در بخش مسکن، مدرس مهندس هادي کوزه چي؛ کارگاه چشمانداز تحولات بازار مسکن در دهه 90 در بخش عرضه و تقاضا و حوزههاي جذاب براي سرمايهگذاري، مدرس مهندس هادي کوزه چي.

اطلاعرساني و حاميان رسانهاي

در زمينه اطلاعرساني همايش و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران، هفته نام پيام ساختمان و روزنامه دنياي اقتصاد بهعنوان حاميان رسانهاي معرفي شدند.

سايت همايش و نمايشگاه

بخشهاي مختلف سايت همايش و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران به نشاني www.hamayeshanboohsazan.com در اين جلسه به حضار معرفي شد.

مجامع انجمن

چون در همايش و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران تمامي اعضاي انجمن حضور دارند فرصت مناسبي جهت برگزاري مجامع عمومي و فوقالعاده است، ازاينرو انجمن مجامع خود را نيز در اين روزها برگزار ميکند.

نمايشگاه در کنار همايش

همزمان با همايش انبوهسازان و در جوار آن، نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران نيز برگزار ميشود که البته از ابتداي آبان ماه سال جاري ثبتنام رسمي براي حضور و مشارکت در اين بخش آغاز و با استقبال خوبي نيز روبهرو شده و آخرينمهلت ثبتنام براي حضور در نمايشگاه نيز 15 آذرماه امسال ميباشد. همايش سراسري و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران از نهم تا دوازدهم ديماه سال جاري در هتل المپيک تهران برگزار ميشود. علاقهمندان و متقاضيان براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند با دبيرخانه همايش و نمايشگاه به شماره 88649083-021 تماس بگـيرند و يا به پـايگاه اينـترنتي همايش به آدرس www.hamayeshanboohsazan.com  مراجعه نمايند.