هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کم کردن فاصله دانشگاه و صنعت

رئيس بنياد علمي- پژوهشي معماري و شهرسازي ايران به همراه رئيس کانون معماران و شهرسازان  جوان که براي بازديد از بيستمين نمايشگاه مطبوعات آمده بودند، در غرفه نشريه پيام ساختمان حضور پيدا کردند و به بحث و تبادلنظر درباره معماري پرداختند.فرصت را مغتنم شمرده و با امير حسين نيکدل، رئيس کانون معماران  و شهرسازان جوان درباره فعاليتهاي کانون به گفتگو پرداختيم که در ادامه ميخوانيد:

هدفتان از تشکيل کانون شهر سازان و معماران جوان چيست؟

اولين هدف ما اين بود که  معماران و شهرسازان جوان از 15 تا 40 سال،دور هم جمع شوند و  با هم تبادلنظر داشته باشند. هسته مديريتي  اين کانون متشکل از مديران جواني است که سالها در انجمنهاي علمي و ارگانهاي مرتبط  در سطح کل کشور  فعاليت دارند.دومين  هدف اين است که  سطح و فرهنگ معماري در سطح کشور بالا برود و نگاه عمومي  به مقوله معماري و شهرسازي تغيير کند .هدف بعدي اين است که معماران و شهرسازان جوان را غربالگري نموده و ارتباط آنها را با هم برقرار کنيم و پتانسيل آنها را بررسي نماييم.برنامه ديگر ما اين است که از کسبوکارهاي جديد حمايت کنيم و آنها را توسعه بخشيم .پس از شناسايي تواناييها و ويژگيهاي معماران جوان، با مراکز و شرکتهاي مشاور معماري که به خدمات معماران نياز دارند، ارتباط برقرار کرده  و بعد از نيازسنجي به آنها معرفي کنيم.

يکي ديگر از اقدامات انجامشده اين است که خدمات فرهنگي و رفاهي مرتبط با اين قشر را رصد کردهايم تا بعدازاينکه عضو کانون شدند، بتوانند از اين خدمات با تخفيفات ويژه بهره ببرند .هدف اصلي اين است که معماري و شهرسازي فقط به تهران و کلانشهرها تمرکز نداشته باشد و در کل کشور به اين موضوع رسيدگي شود .دانشجويان معماري ما پتانسيل  بسياري دارند که بايد از نيروي آنها استفاده کرد .يکي ديگر از اهداف ما کمرنگ کردن فاصله دانشگاه و صنعت است.

يکي از خلأهاي معماري معاصر کمتوجهي به معماري بومي و اقليمي  است و ساختمانها در همه جاي کشور مانند هم ساخته ميشود. براي اين معضل چه تمهيداتي در کانون در نظر گرفتهايد؟

در چارت اصلي ما معاونتي به نام معاونت علمي پژوهشي و فني وجود دارد که  يکي از زيرشاخههاي آن معاونت پژوهشي است. يکي از وظايف اصلي اين معاونت ايجاد  کارگروه در زمينه مرتبط با پژوهش و معماري است که بايد بهطور ماهانه در هر يک از مناطق  جلساتي داشته باشند  و از صاحبنظران دعوت کنند همانديشي داشته باشند که معماران آن حوزه با اين فرهنگ آشنا شوند و راهکارهايي پيدا کنند که ذهنيت هر يک از معماران مناطق مختلف را تغيير دهند .

يکي از مشکلاتي که در حال حاضر در بازار کسبوکار معماري ديده ميشود اين است که  مهندسان مشاور به بسياري از معماران جوان کارهاي خود را نميسپارند ،آيا کانون براي  بهکارگيري معماران جوان اقداماتي انجام خواهد داد؟

يکي از دلايل اصلي تشکيل کانون، شناخت استعدادهايي است که در اين حوزه وجود دارد.وقتي يک فرد دانشجوست، تواناييهايي دارد و وقتي فارغالتحصيل ميشود ،تواناييهاي ديگري دارد که نميتواند خودش را نشان بدهد.کانون معماران و شهرسازان جوان نياز سازمانها را شناسايي کرده و معماران و طراحان مرتبط با حوزه را به آنها معرفي ميکند.