هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت‌وساز با معماری اسلامی باشد

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس گفت: بايد بافت فيزيکي و ساختوسازهاي شهري بندرعباس متناسب با فرهنگ و معماري ايراني اسلامي و بومي باشد.

 پرويز سالاري در نشست شوراي شهر بندرعباس، اظهار داشت: در نظر گرفتن سبک زندگي ايراني- اسلامي در معماري و شهرسازي يکي از دغدغههاي مقام معظم رهبري است که بايد موردتوجه ويژه قرار گيرد.وي با بيان اينکه فضاي فيزيکي شهر بايد متناسب با فرهنگ، آيين و سنت هر منطقه باشد، تصريح کرد: در حال حاضر در فضاهاي شهري بندرعباس ، معماري فيزيکي همخواني و پيوست فرهنگي با آيين و سنت خودمان ندارد. رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس تأکيد کرد: وضعيت فضاي شهري بهويژه سبک بومي و محلي و سبکي که زندگي ما متأثر از آن است، بايد تغيير يابد. سالاري خاطرنشان شد: علاوه بر اين بايد ساختوسازها در شهر بندري بندرعباس با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي انجام شود.