هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهر برای شهروندان ساخته شود

معاون برنامهريزي شهردار تهران گفت: امروز نميتوان در شهرها ساختمانهاي بلندمرتبه نساخت.

محمود صلاحي در آيين اختتاميه ششمين کنفرانس ملي برنامهريزي و مديريت شهري که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، با بيان اينکه ساختن ساختمان اسلامي تنها به معناي نصب دو کاشي حکاکي شده به آيه قرآني بر سر در ساختمان نيست، اظهار کرد: امروز بايد در شهرها ساختمانهاي بلندمرتبه نيز طراحي شود.

وي با اشاره به اينکه از معماري اسلامي- ايراني در جهان استقبال ميشود، خاطرنشان کرد: پياده کردن اين معماري بايد در تمام شهرهاي ايران آغاز شود و در مشهد نيز معماري اسلامي- ايراني با تاکيد بر معرفي امام رضا(ع) پياده شود.

صلاحي با تأکيد بر اينکه امروزه شهرهاي ايران از طريق معماري خود در جهان شناختهشده نيستند، افزود: امروز در شهرهاي خود معماري اسلامي- ايراني نداريم.  وي با بيان اينکه در برخي شهرهاي جهان بحث مديريت واحد شهري مطرح است، گفت: در حال حاضر در ايران امکان اجراي مديريت واحد شهري وجود ندارد اما حداقل ميتوانيم به مديريت يکپارچه شهري فکر کنيم که محوريت در اين نوع مديريت بر عهده شهرداري است.

وي خاطرنشان کرد: بايد شهر بهطريقاولي براي شهروندان ساخته شود و در اين راه مشکلات مربوط به اقتصاد شهري، حاشيه شهر، حملونقل و ... اصلاح شود.