تعرفه مهندسی به اندازه دیـه انسان

شمار نشریه : 197

رئيس سابق سازمان نظاممهندسي استان اردبيل گفت: با توجه به مسئوليتي که مهندسان بر عهده دارند تعرفه خدمات فني و مهندس خيلي کم است و بايد معادلات هزينه و ساخت مجدداً تنظيم شود.

به گزارش پيام ساختمان، هوشيار ايماني کلهسر با اشاره به اينکه تعرفه خدمات فني و مهندسي را قانون مشخص کرده است گفت: بااينحال من فکر ميکنم با توجه به مسئوليتي که مهندسان دارند و همهچيز را بر عهده ميگيرند - برخلاف پزشکان که پيشاپيش از بيمار تعهد ميگيرند که اگر بعد از عمل جراحي مشکلي پيش آمد به عهده بيمار است و مهندسان امضا ميدهند که اگر براي ساختمان مشکلي پيش آمد بهپاي ماست مقدار و ميزان تعرفه خيلي کم است.وي افزود: تعرفه خدمات مهندسي بايد حداقل بهاندازه ديه يک انسان باشد.

دکترايماني با اشاره به اينکه به علت کسري بودجه، عموماً کارفرما ميخواهد مهندس ناظر را دور بزند و پولي هم که بابت خدمات مهندسي ميدهد کفاف زندگي يک مهندس را نميکند، گفت: فرض کنيد اگر تعرفه نظارت متري مربعي 10 هزار تومان باشد و ساختمان هم 100 متر باشد و دو سال هم ساخت طول ميکشد، خودتان حساب کنيد چه قدر حقالزحمه مهندس ميشود و ببينيد در ماه چه قدر براي مهندس ميماند و حداقل درآمد يک مهندس چه قدر بايد باشد تا براي هزينههاي زندگي وي کفاف باشد.

اين عضو هيئتعلمي دانشگاه با اشاره به اينکه معادلات هزينه و ساخت بايد با هم بخواند که الآن اينگونه نيست و اين معادلات بايد مجدداً تنظيم شود، براي باز تنظيم اين معادلات پيشنهاد داد: در ساخت هر ساختمان حساب بانکي دوطرفه و مشترکي بين کارفرما و ناظر ساختمان باز شود که با دو امضاي هر دو طرف حساب باشد.وي افزود: ناظر را بايد نظاممهندسي معرفي و براي مالک يا کارفرما مشخص کند که براي آن پروژه، در طول مدت ساخت، ماهانه بايد فلان مبلغ به وي پرداخت شود.

دکترايماني ادامه داد: شرط موفقيت اين کار، اين است که از ابتدا، ساخت ساختمان تأمين اعتبار شود، يعني اول بايد مشخص شود کسي که ميخواهد ساختماني را بسازد ، چه مقدار سرمايه دارد و چه مقدار را بانک تأمين ميکند، بعدازآن بايد کار ساخت شروع شود.

وي با بيان اينکه در شرايط فعلي افراد پروانه ساخت ميگيرند ولي سرمايه کافي براي ساخت کامل بنا ندارند ، و به علت نبود سرمايه، پروژه نيمهکاره مانده و قطع ميشود و کارفرما بعد از چند سال پولي جمع ميکند و دوباره کار شروع ميشود!به نظر من بهترين شيوه نظارت اين است که مهندس ناظر به شکل پيوسته، مثل کارمندان سر پروژه حاضرشده و به شکل يک کار اداري، نظارت کند نه اينکه هرچند وقت يک بار باشد و کيفيت کار پايين بيايد.

مهندس ايماني تأمين اعتبار اوليه ساخت و نيز انجام تمام ساختوسازها توسط مهندسان داراي مجوز و پروانه فعاليت را لازمه اين امر برشمرد و گفت: بايد همه خانهها را مهندسان بسازند، بهخوبي نظارت کنند و مسئوليتش را هم به عهده بگيرند.

رئيس سابق سازمان نظاممهندسي استان اردبيل با بيان اينکه در صنعت ساختمان به يک سيستم  مانند پليس110 نياز داريم، گفت: وقتي مهندسي سر پروژه متوجه تخلف کارفرما شد بايد بتواند تخلف را از طريق پيامک اطلاع بدهد تا همان موقع ثبت و مشخص شودکه مهندس وظيفهاش را بهموقع انجام داده است.

ايماني افزود: چون نه نظاممهندسي و نه مهندسان حرفهايشان ضمانت اجرايي ندارد بنابراين مالکان به حرفهاي ما گوش نميکنند و در نتيجه کيفيت ساخت پايين ميآيد.

اين استاد دانشگاه در خصوص برآورد ميزان رضايت کارفرمايان از مهندسان ناظر گفت: وقتي خود مالک يا کارفرما به مهندس ناظر پيشنهاد ميکند که تو چشمت را ببند تا من فلان کار را انجام دهم چطوري ميتواند از عملکرد و انجاموظيفه مهندسان رضايت داشته باشد!

رئيس سابق سازمان نظاممهندسي استان اردبيل با بيان اينکه طرح ارجاع کار ارتباط مالي بين مالک و ناظر را بهخوبي تنظيم ميکند، گفت: رانتخوارها مانع از طرح ارجاع کار در استان اردبيل شدند. وي با بيان اينکه طرح ارجاع کار تنها شش ماه در آن استان اجرا شد، گفت: خود من به مدت شش ماه اين طرح را در استان اردبيل اجرا کردم و همه هم از نتيجه آن راضي بودند ولي رانتخوارها که منافعشان به خطر افتاده بود از اين امر راضي نبودند.

دکتر ايماني با اشاره به اينکه اگر طرح ارجاع در همه استانهاي کشور اجرايي شود، خيلي عالي است، از فشار شديد رانتخوارها به وي در زمان اجرايي کردن اين طرح در استان اردبيل خبر داد.وي از اينکه در حال حاضر طرح ارجاع کار در استان اردبيل اجرا نميشود ابراز تأسف کرد.