هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش عمر ساختمان‌ها با صنعتی سازی

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران گفت: صنعتي سازي موجب افزايش عمر ساختمان و بالا رفتن سرعت ساخت ميشود و همچنين کاهش آلودگيهاي ناشي از ساختوساز را در پي دارد.

سعيد غفراني افزود: صنعتي سازي در دنيا تجربهشده و درواقع گامي است در جهت اقتصادي کردن و کوتاه کردن زمان و تسهيل در ساخت و کاهش آلودگيهاي ناشي از ساخت. البته اين کار نيازمند فرهنگسازي است تا مردم اين مسير را انتخاب کرده و ساختمانها را با شيوههاي صنعتي بسازند.

وي با اشاره به اينکه موفقيت ما در گرو اين است که ابتدا امکان عرضه صنعتي را در کشور فراهم کنيم، افزود: يعني بهاندازه کافي تجهيزات صنعتي در کشور توليد شود و ثانياً اين باور براي مردم به وجود بيايد که بهتراست بهصورت صنعتي ساختوساز نمايند.

دکتر غفراني خاطرنشان کرد: ما طي يک زمانبندي مشخص بايد مردم را با کمک صداوسيما، جرايد و مجلات ترغيب کنيم که به سمت صنعتي سازي بيايند تا بتوانيم نتايج خوبي بگيريم .

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان تهران با بيان اينکه شهر سيستمي است که تمام عناصر در آن حل شدهاند، افزود: اگر با اين ديد به شهر بنگريم، يک نگاه پيوند خورده بين تمام عناصر تشکيلدهنده آن اعم از جنبههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مردم ايجاد ميکنيم و در اين نگاه سيستمي تمام عوامل در آن بهمنظور ارتقاي شهر در تمام عرصهها ايفاي نقش ميکنند تا شهر به يک مکان با هويت با تمام عناصر موردنياز شهري تبديل شود که اين امر، به نظر من تنها با نگاه سيستمي قابلدستيابي است.