تاریخ معماری گنگ است

شمار نشریه : 197

سيد محمد بهشتي، در مراسم رونمايي کتاب «گذري بر معماري متقدم مسلمانان»، تاريخ معماري قرون متقدم اسلامي را بسيار گنگ دانست و گفت: يکي از دلايل آن است که آثار زيادي از اين زمان باقي نمانده و يا اگر مانده مورد تصرفات فراواني قرارگرفته است.

رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي افزود: هنگاميکه از معماري دوران اسلامي بحث ميشود، متخصصان ما بيشتر به آثار معماري داخل کشور توجه ميکنند.

حالآنکه منبع عظيمي از آثار اين دوران در خارج از مرزهاي جغرافيايي ما قرار دارد و بدون آگاهي از دانش و اطلاعات کافي کار براي دانشجويان سختتر ميشود.