هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت برای بستن پرونده مسکن مهر بسیج شود

محمدرضا رضايي کوچي با بيان اينکه تأخير صورت گرفته در روند تکميل مسکن مهر به دليل نبود اعتبارات لازم است، گفت: بهطورکلي رفع مشکلات مسکن مهر نيازمند کمک همهجانبه دولت است و در اين رابطه بايد اعتبارات لازم تأمين شود. در غير اين صورت وزارتخانه راه و شهرسازي نميتواند اقدام چشمگيري در خصوص تکميل واحدهاي مسکن مهر انجام دهد.

نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: در حال حاضر حدود بيش از يک ميليون واحد مسکوني نيمهکاره در سراسر کشور وجود دارد که عدم تکميل بهموقع آنها باعث نارضايتي شديد متقاضيان شده است.   

وي با تأکيد بر اينکه عمده مشتريان مسکن مهر اقشار آسيبپذير و نيز زوجهاي جوان هستند، گفت:  درشرايط فعلي عده بسياري در انتظار تحويل واحدهاي خود هستند  و ادامه تأخير در روند اين واگذاري عواقب بدي را به دنبال خواهد داشت.

رضايي افزود: بنابراين مجموعه دولت بايد به يک جمعبندي نهايي براي چگونگي تأمين اعتبار برسد و هرچه سريعتر نسبت به تکميل اين واحدها اقدام کند.

اين عضو هيئترئيسه کميسيون عمران با بيان اينکه وزير راه و شهرسازي براي تکميل مسکن مهر با ساير نهادهاي اجرايي دولت به توافق برسد، گفت: وزارت راه و شهرسازي براي تأمين آب، برق و گاز مسکن مهر بايد با وزارتخانه نيرو همکاري لازم را داشته باشد و تأمين امکانات زيربنايي واحدهاي ناقص را آغاز کند چرا که هماکنون حتي بسياري از واحدهاي تحويلشده نيز امکانات زيربنايي و روبنايي مناسبي ندارند.

وي با اشاره به اينکه خوشبختانه بدنه وزارت راه ، اراده جدي در خصوص تکميل مسکن مهر را دارد، خاطرنشان کرد: تا زماني که اعتبارات لازم تأمين نشود، نميتوان از وزير راه انتظار هرگونه اقدام جديد را در اين زمينه داشت چرا که اين کار از عهده وزارت راه بهتنهايي خارج است .

نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه در حال حاضر حل مشکلات مسکن مهر در دستور کار کميسيون عمران قرار دارد، گفت: در جلسات کميسيون عمران که معمولاً نمايندگان دولت از جمله وزير راه و شهرسازي نيز در آن حضور دارد چگونگي تأمين زيرساختها و تکميل واحدها مورد بررسي قرار ميگيرد و در تلاش هستيم تا راهکارهايي را تعريف کنيم تا اين روند را تسريع بخشيم.

عضو هيئترئيسه کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه براي تکميل و تحويل واحدهاي مسکن مهر بيش از پنج هزار ميليارد تومان اعتبارنيازاست، گفت: مجموعه دولت بايد به يک جمعبندي نهايي براي چگونگي تأمين اعتبار برسد و هرچه سريعتر نسبت به تکميل اين واحدها اقدام کند.