گزارش بــرق رفت!

شمار نشریه : 197

شانس را مي بينيد؟ برق رفت و گزارش فوق العاده اي که درباره چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق تهيه کرده بودم و اين همه براي آن زحمت کشيده بودم از روي کامپيوتر پريد! مثل اين که يادم رفته بود آن را ذخيره کنم. حواس نميماند براي آدم که! شما هم جاي من بوديد هوش و حواستان مي رفت به نمايشگاه برق و بقيه چيزها را فراموش مي کرديد. چون اين نمايشگاه يک چيز همهچي تمامي بود که کلي براي آن برنامه ريزي شده بود؛ تازه بين المللي بود و رئيس دفتر رئيسجمهور و وزير نيرو هم در مراسم افتتاحيه آن درباره تبيين چشم انداز صنعت و توسعه صادرات، رويكرد زيستمحيطي، رشد پايدار، اشتغالزايي، توسعه آينده کشور، افزايش کارآيي انتقال و توزيع، فناوريهاي نوين، باز کردن بازارها، بهبود فضاي کسب و کار، ايجاد فضاي مثبت سرمايهگذاري خارجي، حمايت از بخش خصوصي، درآمدزايي، انرژيهاي تجديدپذير و نيروگاههاي بادي و خورشيدي، خروج از ركود، کاهش تلفات، حذف شبکههاي فشار ضعيف، ظرفيتها و پيشرفتهاي صنعت برق ايران، قابليت رقابت بينالمللي، دسترسي به بازارهاي جهاني، جلب سرمايه خارجي، قطب تأمين انرژي منطقه و ... سخنراني کردند. اگر برق نرفته بود شما الان به جاي خواندن اين متن بي سر و ته، داشتيد آن گزارش را مي خوانديد. واقعا حيف شد!