هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

باورهای غلط تصفيه آب خانگی

استفاده از دستگاههاي تصفيه آب خانگي براي ارتقاي سطح سلامتي خانواده و بالا بردن کيفيت آب آشاميدني در بيشتر کشورهاي پيشرفته با استقبال خوبي از طرف مردم مواجه شده است. در سالهاي اخير در ايران نيز مردم با اين سيستمها و مزاياي آن آشنا شدهاند، اما هنوز هم برخي نسبت بهضرورت اين سيستمها ترديد دارند. اغلب اين ترديد به دليل باورهاي اشتباهي است که غالباً به دليل اطلاعات نادرست در ذهن مردم وجود دارد. در اينجا به 5 باور اشتباه درباره دستگاههاي آب تصفيه کن خانگي اشاره ميکنيم:

آبلولهکشي شهري نيازي به تصفيه ندارد!

البته هيچکس منکر زحماتي که در تصفيهخانههاي سازمان آب براي پالايش آب کشيده ميشود، نيست اما نکته اينجاست که نهتنها در ايران ، بلکه در هيچ کشور ديگري ناخالصيهاي محلول در آب مثل سختي و سنگيني آب ، املاح حلشده در آب و ... از آب جدا نميشوند چرا که هزينه جداسازي ناخالصيهاي محلول در آب بسيار بالاست و نياز به فنآوريهاي پيشرفته مثل تکنولوژي اسمز معکوس دارد. با توجه به اينکه حجم زيادي از آب شهري صرف مصارف غير آشاميدني ( مثل شستشوي لباس، استحمام، شستشوي ظروف، آبياري گلدانها و باغچهها و ... ميشود لذا عاقلانه نيست که تمام آب مصرفي شهري با هزينههاي هنگفت تصفيه کامل شده و ناخالصيهاي حلشده در آن حذف شود. علاوه بر اين پوسيدگي و زنگزدگي لولههاي شهري نيز عامل ديگري است که باعث آلوده شدن نسبي آب شهري ميگردد. کارشناسان معتقدند با حذف اين ناخالصيها و همچنين حذف ذرات ناشي از پوسيدگي لولهها از آب آشاميدني ، ميتوان آبي باکيفيت بالاتر را براي مصرف آشاميدني تهيه کرد.

دستگاههاي تصفيه آب خانگي همان حلقه گمشدهاي هستند که با حذف ناخالصيهاي محلول و حذف سختي و سنگيني از آب شهري آبي سبک، سالم و گوارا را در اختيار خانوادهها قرار ميدهند که کيفيتي بهمراتب بالاتر دارد.

بدن دچار کمبود املاح معدني ميشود!

بهتر است بدانيد که بهطورکلي املاح معدني براي بدن انسان غيرقابل جذب و حتي مضر هستند و بدن انسان طوري طراحيشده که اين املاح را همانند سموم دفع کند که البته در خصوص برخي از آنها مانند سديم (که در نمک يافت ميشود) قادر به دفع کامل آنها نيست. يکي از معروفترين املاح معدني که امروزه مضرات آن به اثبات رسيده است ، نمک است.کربنات کلسيم نيز يکي ديگر از ترکيبات معدني است که باعث ايجاد جرم و رسوب در جداره کتريها ميشود. بنابراين املاح معدني موجود در آب نهتنها براي بدن مفيد نيستند بلکه گاه ميتوانند باعث ايجاد سنگ کليه و درد مفاصل نيز بشوند. از طرفي همين املاح معدني به آب طعم ميدهند لذا هرچه آب ناخالصتر باشد، طعم و بوي آن نامطبوعتر است.ترکيبات شناختهشده براي بدن انسان ، ترکيبات آلي هستند که بهوفور در غذاها، سبزيجات ، ميوهها و ... يافت ميشوند و هيچ نگراني بابت کمبود اين مواد در بدن وجود ندارد.

فيلتر بيشتر نشانه کيفيت بهتر آب است!

آنچه کيفيت آب خروجي از دستگاه تصفيهکننده آب را تعيين ميکند، نوع فيلترها و تکنولوژي بهکاررفته است نه تعداد آنها. بهجاي دقت به تعداد فيلترها، درباره نوع عملکرد فيلترها بپرسيد و ببينيد که آيا با آنچه که مدنظر شماست مطابقت دارد يا خير؟.

جوشاندن آب جايگزين دستگاه تصفيه!

بسياري از مردم گمان ميکنند با جوشاندن آب کيفيت آن بهتر ميشود و بهنوعي آب تصفيه ميشود، اما بهتر است بدانيد که جوشاندن آب تنها در مواقعي که احتمال آلودگي ميکروبي وجود دارد، مؤثر خواهد بود. مثلاً زماني که در مواقع ضروري قصد داريم از آب برکهها يا رودخانهها استفاده کنيم ازآنجاکه قطعاً در اين آبها انگل، ويروس، باکتري و ... وجود دارد بهتر است به مدت 20 دقيقه آب جوشانده شود تا در اثر حرارت، ميکروارگانيزمهاي بيماريزا کشته شوند. اما اين جوشاندن سموم محلول در آب مثل نيترات، ناخالصيهاي حلشده در آب، سختي و سنگيني، فلزات سنگين و... را از آب حذف نميکند. از طرفي ازآنجاکه آبلولهکشي شهري، کلرزني ميشود لذا نگراني از بابت آلودگي ميکروبي وجود ندارد و درنتيجه جوشاندن آن لازم نيست و کمکي به بهتر شدن کيفيت آب نميکند.

آبمعدني  جايگزين آب تصفيهکن!

امروزه به اثبات رسيده است که آبهاي معدني اغلب داراي املاح و ترکيباتي هستند که بدن ما قادر به جذب آنها نيست. اين ترکيبات در اندامهاي بدن رسوب کرده و عوارضي مانند سنگ کليه، بيماريهاي قلبي و عروقي، عوارض فشارخون و ... را  به همراه دارند. هنگاميکه آب حاوي املاح معدني نوشيده ميشود، پس از سه دقيقه الي سه ساعت (بستگي به غلظت مواد معدني موجود در آب) پديدهاي به نام (Leukocytosis (افزايش تعداد گلبولهاي سفيد خون) اتفاق ميافتد. اين اولين واکنش بدن در وضعيت دفاعي است.

جالب است بدانيد بر اساس قوانين بهداشتي، کارخانههاي توليد آبمعدني موظف هستند آب چشمهها را از فيلترهاي (RO اسمز معکوس) عبور دهند. اين همان فيلتري است که در دستگاههاي تصفيه آب خانگي آکواجوي استفاده ميشود.