یارانه مسکن به زوج‌های جوان

شمار نشریه : 197

هيئت دولت تضمين بخشي از سود بالغبر دو ميليون و 160 هزار وام کم بهره تامين و وديعه مسکن را براي اقشار کمدرآمد و زوجهاي جوان تصويب کرد.

به گزارش پيام ساختمان بنا بر مصوبه هيئت دولت بهمنظور احياء و نوسازي و بهسازي مسکن در بافتهاي فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاههاي غيررسمي و تأمين مسکن گروههاي کم درآمد و زوجهاي جوان تا سقف 1.8 ميليون واحد مسکوني تا پايان برنامه ششم حمايتهاي لازم صورت ميگيرد.

از اين تعداد وام مسکن يکميليون و 440 هزار فقره مربوط به وام تأمين مسکن و 360 هزار فقره مربوط به وديعه اسکان موقت ساکنين بافتهاي فرسوده است که تا پايان برنامه ششم بانک مرکزي موظف است سالانه تا سقف 300 هزار فقره از اين نوع وامهاي مسکن را به متقاضيان پرداخت کند. البته بنا بر مصوبه دولت سقف وام وديعه اسکان موقت ساکنين بافتهاي فرسوده سالانه حداکثر 60 هزار فقره خواهد بود و باقي اين تسهيلات تا سقف 300 هزار فقره به تسهيلات تأمين مسکن اختصاص دارد.

بنا بر مصوبه دولت سقف تسهيلات تأمين مسکن در کلانشهرها 50 ميليون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 40 ميليون تومان و براي ساير شهرها 30 ميليون تومان تعيينشده است. دولت براي سال 93 معادل 9 درصد از سود اين تسهيلات را توسط بانک مرکزي تضمين کرده و باقيمانده سود تسهيلات تا سقف سود تسهيلات مسکن بر عهده دريافتکنندگان خواهد بود و تعيين يارانه سود تسهيلات فوق در سالهاي 94 به بعد توسط هيئت دولت تعيين خواهد شد.

در مورد ميزان تسهيلات وديعه اسکان موقت ساکنين بافتهاي فرسوده نيز در کلانشهرها رقم 20 ميليون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 15 ميليون تومان و براي ساير شهرها 10 ميليون تومان تعيينشده که تنها 10 درصد از سود اين تسهيلات توسط دريافتکنندگان به بانکها پرداخت ميشود و باقي سود تسهيلات توسط بانک مرکزي تضمين و به بانکهاي عامل پرداخت خواهد شد.

هيئتوزيران محل تأمين يارانه سود تسهيلات فوق را اعتبارات قانون هدفمندي يارانهها تعيين کرده است.

در اين ميان وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعي موظف شده است در قالب يک موافقتنامه با وزارت راه و شهرسازي گروههاي هدف و مشمولين دريافت تسهيلات کمبهره فوق را تعيين کند که در ادامه همين مصوبه تعيين گروه هدف را از طريق بانکهاي اطلاعاتي سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي مردم نهاد اقدام کند. البته لازم به ذکر است اين تسهيلات مشمول کساني خواهد بود که پيشازاين از تسهيلات مشابه استفاده نکرده باشند.

وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است بر اساس سهميه ابلاغشده بانک مرکزي نسبت به توزيع استاني تسهيلات فوق با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اقدام کند و عهدهدار نظارت بر ساختوساز بافتهاي فرسوده در چارچوب قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان باشد.