هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شورا نماد مردم‌ســالاری است

دکتر مهدي چمران، رئيس شوراي  شهر تهران با حضور در غرفه پيام ساختمان در خصوص مصوبه مجلس مبني بر انتخاب شهردار توسط کميته حل اختلاف، به خبرنگار ما گفت : شورا  نماد مردمسالاري  است و سلب اختيار از شوراي شهر در خصوص تعيين  شهردار، هويت اين نهاد مردمي را بهطورکلي زير سؤال ميبرد و همانگونه که در پيام ساختمان نيز  اشاره شد بهنوعي انحلال محترمانه شوراي شهري است.

 وي افزود: اصليترين وظيفه شوراي شهر، انتخاب شهردار است و اگر اين حق از شورا گرفته شود ساير عملکردهاي شورا نيز تحت تأثير قرار ميگيرد. چمران تأکيد کرد: بر اساس اين طرح هيئت حل اختلاف سه نفر را به شورا پيشنهاد ميدهد و شورا نيز بايد يکي از آنها را بهعنوان شهردار انتخاب کند که در اين صورت شورا اختياري از خود ندارد و در صورت عدم انتخاب، خود هيئت حل اختلاف شهردار را معرفي ميکند و اين کار باعث ميشود درگيريهاي قبلي  دوباره به وجود بيايد.

 رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ  به سؤال  خبرنگار پيام ساختمان  مبني بر اينکه  آقاي مختاباد،  رئيس  کميسيون فرهنگي  شورا اعلام  نموده است که از حساب شوراي شهر برداشت  ميلياردي صورت گرفته و بهحساب يکي از اعضاي شوراي شهر واريزشده است، گفت من بهشدت اين موضوع را تکذيب ميکنم و هيچ برداشتي از حساب  شورا  صورت نگرفته است، ضمن اينکه برداشت از حساب شورا با امضاي دو نفر امکانپذير است و هيچکس نميتواند از حساب  شورا برداشت شخصي داشته باشد.

برداشت  ميلياردي اشتباه رسانهاي بوده است

 دکتر اقبال  شاکري رئيس کميسيون عمران شوراي شهر تهران نيز با حضور در غرفه  پيام ساختمان در خصوص اين موضوع گفت : موضوع برداشت  ميلياردي از حساب شوراي شهر توسط يکي از اعضا اشتباه رسانهاي بوده است چراکه سؤال آقاي مختاباد در مورد چگونگي برداشت  از حساب  سازمانهاي مردمنهاد (سمنها) بوده است. وي افزود: برداشت از حساب شوراها با امضاي دو نفر صورت ميگيرد و استعلامي که از بانک گرفتهايم نشان ميدهد هيچگونه برداشتي توسط اعضاي شوراي شهر صورت نگرفته است. شاکري تصريح کرد: درگذشته چنين مشکلاتي وجود نداشت چراکه خزانهدار شورا مسئوليت اين امور را به عهده  داشت اما اکنون به دليل اختلافنظر اعضاي شورا انتخاب خزانهدار به  تعويق افتاده است در نظر داريم بهزودي  خزانهدار شورا را تعيين کنيم .