هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیش‌بیـنی قیمت اوراق تا پایان93

قيمت اوراق تسهيلات خريد مسکن، هفته گذشته پس از سه ماه نوسان مثبت و درحاليکه تقريباً از اواسط بهار امسال تا پايان نيمه اول آبان، در کانال 92 تا 100 هزار تومان در نوسان بود، هماکنون به مرز 89 هزار تومان رسيده است.

افت 10درصدي قيمت اوراق (قيمت اوراق در پايان تابستان از 99هزار تومان فراتر رفت) طي روزهاي اخير، از زمان افزايش سقف وام خريد مسکن ديماه سال92- تاکنون، بزرگترين تخليه قيمتي بهحساب ميآيد. اين اتفاق به لحاظ «شيب قابلملاحظه کاهش در فاصله زماني کم» و همچنين از بابت «حرکت خلاف جهت انتظار، از کانالي که ماهها در آن قرار داشت»، نيز يک رکورد محسوب ميشود.

اواخر تابستان امسال با اوجگيري قيمت اوراق مسکن و نزديک شدن به سطح 100 هزار، برخي کارشناسان بازار سرمايه انتظار ورود به کانال منتهي به قيمت 120هزار تومان را مطرح کردند اما در حال حاضر، ارزش معاملاتي اوراق نهتنها افزايش پيدا نکرده که در مسير معکوس، رو به کاهش قرارگرفته است.

پيشبيني تا پايان93

در حال حاضر با نرخ جديد اوراق، حدود 8 ميليون تومان از وام 45 ميليون توماني خريد مسکن بايد بابت خريد اوراق هزينه شود. هرچند اين ميزان نسبت به نيمه دوم تابستان امسال حدود يکميليون تومان کاهش داشته است، اما آنطور که کارشناسان بازار سرمايه معتقدند؛ در حال حاضر کاهش تقاضا براي خريد اوراق مسکن دليل اصلي تثبيت قيمت در مرز 89  هزار تومان است.

عليرضا توکلي، رئيس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس، در خصوص روند تغيير و تحول قيمت اوراق وام خريد مسکن گفت: مهمترين علتي که از حدود يکساله اخير باعث افزايش قيمت اوراق وام خريد مسکن شد، افزايش تقاضا در مقايسه با ميزان عرضه در بازار اوراق بود که منجر به رشد قيمت اوراق تا مرز 100 هزار تومان در نيمه تابستان شد.

وي افزود: بانک مسکن در سال 91  بهطور ماهانه نزديک به 350 ميليارد تومان عرضه اوراق داشت و  اين رقم را در سال 92 به 440 ميليارد تومان افزايش داد. اما تقاضاي اين اوراق  که تا قبل از ديماه 1392 ماهانه بهطور متوسط 277 ميليارد تومان بود پس از 17 ديماه که وام مسکن افزايش پيدا کرد، ماهانه به بيش از 600 ميليارد تومان و در برخي ماهها همچون اسفند92 به بيش از 880 ميليارد تومان افزايش يافت. توکلي تأکيد کرد: طبيعي است وقتي تقاضا براي خريد اوراق مسکن تا اين ميزان افزايش پيدا ميکند و عرضه متناسب با آن رشد نميکند، قيمت اوراق با جهش مواجه ميشود.

وي تصريح کرد: سير افزايش تقاضا و بهتبع آن افزايش قيمت اوراق تا شهريورماه نيز ادامه داشت، اما خوشبختانه حجم تقاضا رو به کاهش گذاشت و نهايتاً در مهرماه به کمترين مقدار يعني 405 ميليارد تومان رسيد و همين عامل نيز سبب شد تا در دو ماه اخير شاهد کاهش نسبي قيمت اوراق تسهيلات باشيم. توکلي با بيان اينکه کاهش تقاضا براي خريد اوراق طي دو ماه گذشته مهمترين علت کاهش قيمت اوراق تا مرز 89 هزار تومان است، گفت: اگر روند به همين منوال ادامه داشته باشد ميتوانيم اميدوار باشيم که در ماههاي آتي، بازار اوراق کاهش قيمت بيشتري را تجربه کند يا حداقل در همين مرز قيمتي فعلي، به ثبات برسد.

رئيس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس، همچنين در خصوص برخي پيشبينيها مبني بر عبور قيمت اوراق از مرز 100 هزار تومان تصريح کرد: در ماههاي گذشته نشانههايي در بازار اوراق ديده ميشد که برخي کارشناسان بازار سرمايه پيشبيني ميکردند قيمت اوراق از مرز 100 هزار تومان عبور خواهد کرد،  اما کاهش تقاضا براي خريد اوراق طي دو ماه گذشته عملاً اين پيشبيني را منتفي کرد.