هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آينـده انرژي درايــران

خورشيد يک راکتور هستهاي طبيعي بسيار عظيم است که ماده در آنجا بر اثر همجوشي هستهاي به انرژي تبديل گرديده و هر روز حدود 350 ميليارد تن از جرمش به تابش تبديل ميشود. دماي داخلي  خورشيد حدود 15 ميليون درجه سانتيگراد است و به توپ بزرگ آتشين شباهت دارد که صدبار بزرگتر از زمين است. اين سياره از گازهاي هيدروژن و هليوم تشکيلشده  و اين گازها انفجارهاي بزرگي را به وجود ميآورند و پرتوهاي قوي گرما و نور را توليد ميکنند.

صفحات خورشيدي

 صفحات خورشيدي تجهيزاتي هستند كه نور خورشيد را مستقيماً به الکتريسيته تبديل ميکنند. اين پديده اثر فتوولتايي نام دارد. امروز سلولهاي خورشيدي سيليسيمي بهطور تجارتي در حدود 18 درصد از نور خورشيد  را به الکتريسيته تبديل ميکنند، اكنون انواع روشها براي توليد سلولهاي خورشيدي سيليسيمي با بازدهي بالاتر تحت بررسي است.

سه نوع سلول خورشيدي به شکل تجاري در بازار وجود دارد:

1-سيليسيم تکبلوري (مونو کريستال)

2-سيليسيم چندبلوري (پلي کريستال)

3-سيليسيم بيشكل (آمورف يا تين فيلم)

ويژگيهاي صفحات خورشيدي

امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبهرو است که بيش ازآنچه ما ظاهراً تشخيص ميدهيم با يکديگر ارتباط دارند. ازيکطرف جوامع صنعتي و همچنين شهرهاي بزرگ با مشکل آلودگي محيطزيست مواجهاند و از طرف ديگر مشاهده ميشود که مواد اوليه و سوخت موردنياز همين ماشينها با شتاب روزافزون در حال اتمام است.

 به چهار دليل عمده استفاده از صفحات خورشيدي سال‌‌هاي اخير  گسترشيافته است:

1- توليد برق براي مكانهاي دور از شبكه برق سراسري

2- کاهش ذخاير سوختهاي فسيلي همچون نفت و گاز و افزايش روزافزون قيمت انرژي

3- رشد روزافزون مصرف انرژي در جهان

4-آلودگي محيطزيست.

صفحات خورشيدي مزيتهاي بسياري دارد؛ ازجمله آنها اينكه جاي زيادي را اشغال نميكنند (حدود 7 مترمربع به ازاي هر کيلووات صفحه خورشيدي)، قسمت متحرک ندارند، بازده آنها با تغييرات دمايي محيط تغييرات چنداني نميکنند، بهسادگي نصب ميشوند و بهراحتي با سيستمهاي بهکاررفته در ساختمان جور ميشوند.

صفحه خورشيدي در ايران

در اواخر سال 1367 و بعد از راهاندازي کارخانه توليد کابل نوري يزد طرح توجيهي فني و اقتصادي توليد فيبر نوري در داخل کشور به مسئولين امر در وزارت پست و تلگراف و تلفن ارائه شد. اين طرح در سال 1368 به تصويب رسيد و مقرر شد شرکتي به اين منظور تشکيل و اجراي طرح مذکور بهعنوان هدف اصلي آن تعيين شود.

شرکت توليد فيبر نوري در سال 1368 به ثبت رسيد. در همين سال با کسب اطلاع از علاقهمندي شرکت مخابرات ايران براي استفاده از سيستمهاي برق خورشيدي (فتوولتائيک)، امکان ساخت صفحه خورشيدي در کشور موردمطالعه قرار گرفت و با تهيه طرح توجيهي فني و اقتصادي آن در سال 1369 مورد تأييد مسئولين وقت وزارت پست و تلگراف و تلفن واقعشده و مسئوليت اجراي آن به عهده شرکت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي گذاشته شد.

شرکت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي در ارديبهشتماه سال 1373 افتتاح شد و بهرهبرداري از کارخانههاي توليد فيبر نوري و توليد صفحه خورشيدي ميسر گرديد.

لزوم استفاده از انرژي خورشيدي در ايران

اثرات مصرف بالاي انرژِي در زمين و آبوهوا آشکارا مشخص است و ما تنها راهحل را در پايين آوردن ميزان مصرف انرژي ميدانيم، حالآنکه اين امر نميتواند بهطور مؤثر ادامه داشته باشد. توجه و توسل به انرژي اتمي بهعنوان جانشيني براي سوختهاي فسيلي نيز چندان موفقيتآميز نبوده است. صرف هزينههاي سنگين و همچنين تشعشعات خطرناکي که از نيروگاههاي اتمي در فضا پخششده، نتيجه مثبتي نداشته است و اگر يکي از اين نيروگاهها منفجر شود زيانهاي فراوان و جبرانناپذيري به بار خواهد آورد. بهعلاوه به مشکل اساسي که در مورد مواد سوختي نظير نفت، گاز و زغالسنگ داشتيم برميخوريم بدين معني که معادن اورانيم که سوخت اين نيروگاهها را تأمين ميکند منابع محدودي هستند و روزي اين ذخاير پايان خواهد يافت و مادهاي که جايگزين آن شود وجود نخواهد داشت.

با اجراي طرحهايي همچون هدفمندسازي يارانهها، پيگيري مستمر دولت بر پروژه خصوصيسازي و برونسپاري کليه خدمات و نهايتاً تبديلشدن دولت به دستگاه نظارتي و حاکم بر نحوه اجراي امور ، يک هدف دنبال ميشود، آزادسازي قيمتها بر اساس قيمتهاي ميانگين جهاني که در اين ميان اين روزها افزايش قيمت انرژي بهراحتي مشاهده و اجرا ميشود.

دولت و انرژي خورشيدي

شايد چون در حال حاضر بيشترين استفاده از انرژي خورشيدي در جهان با اين روش است. در برخي کشورها نيروگاههاي فتوولتائيک ساختهشده که براي توليد برق است. در ايران نيز يکي از راههاي کنترل هزينههاي جاري ساختمان، کاهش هزينه برق مصرفي ميباشد. اين افزايش هزينهها خود را بهصورت مشهودي در فصول گرم سال که طبعاً تابش خورشيد نيز بيشتر است، نشان ميدهد. بنابراين با توجه به طول عمر 25 ساله يک صفحه خورشيدي و نيز کمکهاي بلاعوض دولتي، هزينه جهت ايجاد يک مولد کوچک خورشيدي، سرمايهگذاري بلندمدت و سودآوري محسوب ميشود .

از آبان ماه سال 1392 و همزمان با اعلام سياستهاي دولت جديد در زمينههاي مختلف ، وزارت نيرو نيز دو گام بسيار بزرگ را براي توسعه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير برداشت .

1-خريد تضميني برق خورشيدي از مالکان حقيقي و حقوقي با نرخ هر کيلووات ساعت بيش از 450 تومان ( بيش از 4 برابر هزينه برق مصرفي شما )

2-اعطاي 50 درصد کمک هزينه بهصورت بلاعوض براي ايجاد مولدهاي برق خورشيدي يک کيلووات خانگي به مالکان.

صفحات خورشيدي  در خانه

به دو دليل استفاده از انرژي خورشيدي در خانهها سرمايهگذاري بهينهاي است؛ نخست توليد برق توسط صفحات فتوولتائيک در زمان تابش خورشيد و کم کردن هزينههاي جاري ناشي از قبوض جاري برق و دوم به دليل کاهش وابستگي به برق دولتي.

براي ايجاد يک مولد برق خورشيدي يک کيلووات خانگي عموماً و بهصورت تقريبي 10 ميليون تومان هزينه ميشود. اين هزينه صرف خريد صفحات خورشيدي، اينورترهاي توليد برق با قابليت اتصال به برق شهر، تجهيزات نگهدارنده و خدمات نصب ميگردد. ضمناً حدود 7 مترمربع از فضاي پشتبام نيز اشغال ميشود. البته در صورت هماهنگي با شرکت توزيع برق جهت نصب مولد خورشيدي حدود 5 ميليون تومان از هزينه تقريبي به مالک کمک بلاعوض ميگردد.

 نصب اين سامانه مزيتهاي زيادي به همراه خواهد داشت كه در زير به آنها اشارهشده:

1-طرحهاي موردحمايت دولت به کليه اماکن داراي کنتور برق اجازه نصب سيستم خورشيدي داده است

2-شما هنوز هم از برق شبکه سراسري استفاده ميکنيد و اگر به هر دليلي ،خورشيد در آسمان نبود يا کمرنگتر بود ( شب ، هواي آلوده يا هواي ابري و بارش ) از خدمات برق سراسر بهرهمند خواهيد شد

3-سيستم نيازي به کنترل و سرکشي ندارد و در کمال سکوت کار خود را ميکند

4- در صورت وجود تابش در روز، در ملک شما از برق خورشيدي استفاده ميشود بدون نياز به تغييرات يا قطع و وصل حتي يک کليد

5-درصورتيکه نياز به برق بيشتري باشد، مقدار اضافي از برق شبکه تأمين ميشود .

خلاصه اينکه به هر ميزان برق از تابش خورشيد حاصل شد وارد شبکه داخلي ساختمان ميشود و اگر اين برق مصرف نشد وارد شبکه برق دولتي ميشود که چون طرح موردحمايت دولت است، برق مازاد بر نياز توسط دولت خريداري ميشود .

به لطف الهي اين سرزمين سرشار و غني از انرژيهاي فسيلي همچون نفت و گاز و ... است . متأسفانه زخمهايي چون جنگ تحميلي و تحريمهاي بيمنطق بنيه مالي دولت و مردم ما را تضعيف کرده است. بنابراين سوختهاي فسيلي که ثروتهايمان است را خام فروشي ميکنيم تا تأمين معاش کنيم و بخشي ديگر را تبديل به انرژي برق ميکنيم و با قيمتهاي بسيار نازل به فروش داخلي ميرسانيم تا حدي که هزينه خدمات توليد برق نيز از محل فروش آن حاصل نميشود . شايد اين يکي از دلايل بدهي گسترده وزارت نيرو به پيمانکاران خود باشد .بنابراين، اين عادت اشتباه به خريد کالاي حياتي برق به قيمت ناچيز را بايد ترک کرد چرا که ادامه باعث عقبماندگي شديد ميهن عزيزمان خواهد شد.

ارائه دهنده مقاله:شرکت بهين نيروي فارس

آگهي در همين صفحه