نمايشگاه بـرق از زبان غرفه‌داران

شمار نشریه : 197

بهترين ارزيابي از هر نمايشگاه را ميتوان از زبان شركتكنندگان آن شنيد. نظرات شركتكنندگان نمايشگاه بينالمللي برق ،بسيار متفاوت بود اما در نمايشگاهي كه با مضمون توسعه صادرات و روابط بينالملل برگزار ميشود،آنچه بيشتر از همه به چشم ميخورد اميد به آينده اين صنعت در كنار انتقادهايي بود كه به مديريت آن وارد ميشد.

توسعه كيفي داشتهايم

آقاي مينونژاد،که در نمايشگاه داراي غرفه است، تنوع محصولات اين دوره نمايشگاه را خوب ارزيابي كرد و گفت: نمايشگاه برق اين دوره نسبت به دوره قبل بهتر شده و نشاندهنده اين است كه فعاليتها در زمينه صنايع برق بيشتر شده و همچنين درخواست براي محصولات با كيفيت افزايشيافته است. وي افزود: در بازديد كوتاهي كه از نمايشگاه داشتم،به عينه ديدم که شركتهاي مشاور و اجرا رشد مناسبي داشته و در زمينه تابلوهاي برق و انتقال نيرو نيز شركتهاي خوبي در نمايشگاه حضور دارند.

مينو نژاد با ذكر استانداردهاي لازم براي شركت در نمايشگاهي همچون نمايشگاه برق ادامه داد: شركتهايي كه در نمايشگاه حاضر ميشوند بايد استانداردهاي لازم و تأييديه از شركتهاي توانير و مپنا داشته باشند كه شركت ما و اكثر شركتهايي كه در نمايشگاه حاضر شدهاند ، اين تأييديهها را دارند.

وي با بيان اينكه در نمايشگاههاي خارجي مانند نمايشگاه برق تركمنستان، افغانستان و عراق  نيز شركت كرده است، گفت: از نظر كيفي نمايشگاه تهران بهتر است، البته براي ارزيابي بهتر بايد خروجيهاي نمايشگاهها را بررسي كرد.

نبود ضمانت كيفي

غلامي يكي ديگر از غرفه داران است كه در زمينه انواع كابلهاي برق و مخابرات فعاليت ميكند. وي در مورد مشكلات صنعت برق كه بايد در نمايشگاه به آن پرداخته شود، گفت: يك سري از كابلهاي برق هستند كه در هيچ كشوري از استاندارد لازم برخوردار نيستند و ضمانت اجرايي ندارند ولي در كشور بهصورت گسترده مصرف ميشود که اين موضوع يكي از مشكلات است. مشكل دوم نيز صدور تأييديه براي كارخانههايي است كه صلاحيتهاي لازم را ندارند. بر اساس برآوردهاي انجامشده ، بالاي 60 درصد از آتشسوزيهاي ساختمانها مربوط به سيمكشيهاي غيراصولي و كابلهاي بيکيفيت و بدون استاندارد است كه براثر مرور زمان و فرسودگي منجر به آتشسوزي ميشود. البته خيلي از اين كارخانهها علامت استاندارد روي محصولاتشان دارند و مشتريان هم به اعتماد همين علامت كالا را خريداري ميكنند، اما متأسفانه اين ماركها و نشانها الآن پولي شده و بهراحتي در اختيار توليدکنندگان قرار ميگيرد.

وي در مورد نقش اين نمايشگاه و تأثير آن در صنعت برق ، گفت: معتقدم قبل از اينكه هر چيزي جايگزين شود، بايد فرهنگسازي صورت گيرد. اين چهاردهمين نمايشگاه صنعت برق است که در كشور برگزار ميشود و بدون شك در اين صنعت تأثيرگذار خواهد بود ولي قبل از آنكه بر صنعت تأثيرگذار باشد نقش مؤثري در فرهنگسازي دارد.

غلامي ادامه داد: در گذشته  خيلي از شركتها به نمايشگاه ميآمدند تا همكارانشان را ببينند و از اوضاع بازار باخبر شوند و در كنار آن اجناس خود را هم بفروشند، اما الآن خوشبختانه فرهنگسازي انجام ميشود و اين فرهنگ که هدف از برپايي نمايشگاه ايجاد بستري براي رشد اين صنعت است، رفتهرفته نهادينه ميشود.

به شركتهاي خصوصي اجازه رشد دهيد

احمد بيگي، در مورد ارزيابياش از اين نمايشگاه گفت: نمايشگاه امسال بهتر از سالهاي قبل است و تمام شركتهاي حاضر در نمايشگاه در محصولات خود رشد كيفي داشتهاند اما نسبت به نمايشگاه صنعت ساختمان، آنگونه كه انتظار ميرود اوضاع خوب نيست.

وي با بيان اينكه در نمايشگاههاي برق تركمنستان، ارمنستان و قزاقستان شركت كرده است، افزود: كشور تركمنستان اولين دوره نمايشگاه انرژي را برگزار كرد و اگر بخواهم ارزيابي و مقايسهاي در مورد اين دو  نمايشگاه داشته باشيم ،نمايشگاه تهران ازنظر كيفي بالاتر است. البته بايد اين را هم در نظر بگيريم كه نمايشگاه تهران بهصورت تخصصي به برق مرتبط ميشود ولي در تركمنستان مباحث ديگر انرژي را هم پوشش داده بود.

احمدبيگي كه در زمينه تابلوهاي برق فشارقوي فعاليت ميكند، ادامه داد: ما مشكلاتي در اين صنعت داريم و بخش خصوصي بهسختي پروژههاي بزرگ را تحويل ميگيرد؛ درحاليکه بايد برنامهريزي به گونه اي باشد تا شركتهاي خصوصي هم بتوانند در عرصههاي بزرگ شرکت کنند اما متأسفانه هنوز بستر براي مشاركت بخش خصوصي فراهم نيست.

وي در مورد عملكرد نمايشگاهها گفت: كاركرد نمايشگاه اين است که صنعت كشور را يکقدم به جلو ببرد اما در حال حاضر شرايط بهگونهاي شده كه نمايشگاه تنها بازاري براي عرضه كالاها و دادوستد محصولاتي است كه كيفيت چنداني ندارند. البته به معناي آن نيست كه نمايشگاه از نظر تكنولوژي هيچ فايدهاي ندارد، چون در اين نمايشگاه و نمايشگاههاي سال پيش نيز كالاها و تكنولوژيهايي براي نخستين بار در کشور معرفي شد اما بايد هدف همه نمايشگاه اين باشد كه جديدترين محصولات ارائه شود و جايگاهي براي همافزايي انديشهها و تكنولوژيها باشد.

غرفههاي ارزي و ريالي مورد بازبيني قرار گيرند

مزيناني يكي ديگر از شركتكنندگان در نمايشگاه به خبرنگار ما گفت: بيشتر اجناسي كه در اينجا عرضه ميشود وارداتي است و تعدادي نيز توليدي داخل است اما به بهانه همان اجناس وارداتي، غرفه ما را ارزي محاسبه كردند و هزينه غرفه ما از هزينه يك غرفه 100 متري بيشتر شده است.

وي ادامه داد: بههرحال مقداري از هرتكنولوژي بومي و مقداري وارداتي است و هيچ تكنولوژياي نيست كه تماماً داخلي باشد. اين موضوع هزينه بالايي را به شركت ما وارد كرده  و بايد اين موضوع ارزي و ريالي مورد بازبيني قرار بگيرد چراکه ما در كشور خودمان هستيم و مدتي اين كالاها را وارد ميكرديم اما الآن آنها را توليد ميكنيم.

مزيناني افزود: مشكل ديگر ركود اقتصادي است كه گريبانگير شركتهايي مانند ما نيز شده است. الآن بعد از چند سال كه با کارخانههاي مختلف در ارتباط هستيم اكثر آنها از نظر توليد کاهش ظرفيت دارند. وقتي هم توليد نباشد مصرف اجناس ما كه خازنهاي قدرت است كاهش مييابد. وي خاطرنشان کرد: محصولات ما عليرغم اينكه براي مصرف کارخانههاست براي خود توانير نيز مفيد است زيرا جلوي هدر رفت خطوط انتقال برق را ميتواند بگيرد و باعث بهرهوري انرژي ميشود.