هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صــادرات بــرق به 4 كشــور

نمايشگاه بينالمللي صنعت برق در حالي برگزار شدكه تفاوت آن نسبت به سالهاي پيش  از نظر تعداد شركتهاي خارجي بسيار مشهود است و اين رويكرد بينالمللي در سخنان دو سخنران افتتاحيه آن نمايشگاه کاملا آشکار و مبرهن بود.اين نمايشگاه فرصتي شد تا با اسماعيل محصولي، مدير امور بينالملل وزارت نيرو گفتگوي كوتاهي داشته باشيم:

پيام ساختمان: آقاي چيتچيان در مراسم افتتاحيه بر ارتباط بينالمللي وزارتخانه تأكيد داشتند. در حال حاضر صادرات و واردات برق در وزارت نيرو در چه سطحي است؟

الان با بيشتر كشورهاي همسايه مبادلات برق داريم و به 4 كشور تركيه، عراق، افغانستان و پاكستان برق صادر ميكنيم و در حال رايزني با كشور امارات متحده عربي براي صادرات هستيم. همچنين از كشورهاي تركمنستان و ارمنستان برق وارد ميكنيم كه در مورد ارمنستان به صورت مبادله است؛ يعني بعضاً به آن كشور برق صادر هم ميكنيم. الان نزديك به 1500 تا 1600 مگاوات صادرات برق داريم كه البته حجم عظيم آن مربوط به كشور عراق است و نزديك به يك چهارم اين حجم هم برق وارد ميكنيم. در حال رايزني براي افزايش مبادلات در تمام اين زمينهها هم در زمينه صادرات و هم در خصوص واردات هستيم اما لازمه آن اين است كه نيروگاههايي احداث كنيم و خطوط انتقال برق نيز تقويت شود تا هم ظرفيت صادرات به تركيه بالاتر برود و هم از نظر واردات برق از ارمنستان مشكلي نداشته باشيم.

پيام ساختمان: يكي از انتقاداتي كه به صنعت برق ميشود ميزان زياد هدررفت در خطوط انتقال و راندمان پايين نيروگاههاست. اين موضوع چقدر ميتواند صادرات ما را تحت الشعاع قرار دهد؟

بحث هدررفت برق بيشتر مربوط به خطوط انتقال و همچنين راندمان نيروگاههاي گازي است. نرم جهاني راندمان اين نيروگاه‌‌ها 40 درصد است كه اين عدد در كشور ما به 38 درصد ميرسد، بنابراين با نرم جهاني فاصله زيادي نداريم. البته به دنبال اين هستيم كه 16 هزار مگاوات از نيروگاههاي گازي را با تبديل به نيروگاههاي سيكل تركيبي به راندمان 45 تا 48 درصد برسانيم كه اين موضوع ميتواند از هدررفت آن بسيار كم كند. مقداري از بحث هدررفت نيز مربوط به سرقت از برق است به اين معني كه به دليل در حاشيه قرار گرفتن بعضي از شهرها و يا به دلايل متعدد ديگري واحدهايي كه كنتور ندارند با  شيوههاي غيرمجاز اقدام به انشعاب برق ميكنند و يكي از برنامههاي وزارت نيرو اين است كه  ميزان اين هدررفتها را کاهش دهد.

پيام ساختمان:درموردواردات تكنولوژيهاي جديد مخصوصاً در حوزه انرژيهاي نو آيا برنامه و رايزنيهايي داشتهايد؟

همانگونه كه مطلع هستيد نيروگاه‌‌هاي 600 كيلوواتي بادي را راهاندازي كردهايم و راهاندازي نيروگاههاي دو و نيم مگاواتي  نيز در دست مطالعه است. در بعضي موارد با كشورهايي مانند آلمان مذاكره كردهايم و در برخي ديگر از تكنولوژيها با كشورهايي مانند چين در تماس هستيم. اميدواريم كه امسال پيشرفت خوبي در اين زمينه داشته باشيم. ضمن اينکه براي جذب بخش خصوصي نيز طرحي اجرا شده كه برق توليدي به صورت تجديدپذير با قيمت 443 تومان به ازاي هر كيلووات برق انرژي خريداري شود. الان براي 900 مگاوات برق توليدي بادي نيز در حال مذاكره هستيم.