نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بزرگ‌تریــن مشكــل كمبود اعتبــار است

يكي از مشكلاتي كه مسكن مهر با آن دست در گريبان است فراهم نبودن  و ديده نشدن زيرساختهاي آب و برق از ابتدا در اين مجموعههاي عظيم ساختماني بوده و همين عاملي شده است كه بسياري از واحدهاي تکميلشده مسكن مهر امكان بهرهبرداري نداشته باشند. در اين مورد شركت آبفا بيشتر از توانير در مظان اتهام است كه دليل آن را در ساختار توليد و بهرهبرداري از منابع آبي ميتوان جستجو كرد. اين مشكل را با ستار محمودي قائممقام وزير نيرو در ميان گذاشتيم.

وي بزرگترين مشكل در تحقق وظايف وزارت نيرو در حوزه مسكن مهر را كمبود اعتبارات ميداند. آنهم در وزارتخانهاي كه بدون در نظر گرفتن مسكن مهر نيز با مشكلات عديده‌‌اي در تأمين اعتبارات روبهروست و يكي از بدهكارترين وزارتخانههاي دولت يازدهم به شمار ميرود.

ستار محمودي در پاسخ به پرسش خبرنگار پيام ساختمان در مورد اعتبارات زيرساختهاي مسكن مهر گفت: اين پروژه اقدامي از سوي دولت براي خانهدار كردن اقشار کمدرآمد بوده و براي استقرار و مکانيابي اين طرح عظيم تلاشهاي زيادي هم از سوي وزارت راه و شهرسازي و هم از سوي وزارت نيرو صورت گرفته است. همچنين به دليل حجم بالاي كار، وزارتخانههاي ديگر نيز بخشي از اجراي اين طرح را بر عهده گرفتند زيرا مسكن مهر طرحي ملي است كه تمام اركان اقتصادي را تحت تأثير قرار ميداد. وي افزود: در اجراي مسكن مهر از اول زيرساختهاي آب و برق و ديگر زيرساختهايي كه لازمه هر طرحي با اين گستردگي است،ديده نشده است.

قائممقام وزير ادامه داد: هنگاميکه قرار است حجم زيادي از ساختمانهاي متمركز و خارج از روال عادي ساخته شود بايد منابعي به آن اختصاص پيدا كند اما منابعي براي اين قسمت اختصاص پيدا نكرد و اگر تخصيصيافته بسيار محدود و اندك بوده و بيشتر موارد را وزارت نيرو و شركتهاي زيرمجموعه با استفاده از اعتبار اداري خودشان تأمين كردهاند و از اين طريق خود را به پيمانكاران و سازندگان تجهيزات و ديگر بخشها بدهكار كردهاند. 

محمودي با بيان اينکه؛ وزارت نيرو باوجود مشكلات اعتباري، بخش عمده- يعني بيش از 50 درصد ساختمانهاي مسكن مهر- را زيرپوشش آب و برق برد، گفت: ازآنجاکه منابع اين طرح كم بود دولت براي رفع اين مشكل تيمي به سرپرستي معاون رياست جمهوري و متشكل از سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي مأمور بررسي و ارزيابي مسكن مهر كرد که اين تيم مورد به مورد و شهر به شهر مشكلات را بررسي كردند و نتيجه اين شد كه منابع اعتباري نزديك به 4700 تا 4800 ميليارد تومان براي رفع مشكلات آب و برق نياز است. 

وي تصريح کرد: قرار است در موارد مختلف راهكاري براي تأمين اين منابع ارائه شود تا واحدهاي باقيمانده مسكن مهر و واحدهايي كه آماده ميشوند با مشكل روبهرو نشوند. اين موضوع همچنان در دست پيگيري است و منابع محدودي در حدود 50 ميليارد تومان اختصاص پيداکرده كه به کار گرفتهشده است.

ستار محمودي خاطرنشان كرد: نکته قابلذکر اين است كه در بعضي از مناطق ، زيرساخت آب و برق آماده است اما به لحاظ اينكه بقيه زيرساختها و امكانات فراهم نيست،امكان بهرهبرداري ندارند يا درجايي واحدهاي ساختماني بنا گرديده اما زيرساختهاي برق و گاز آن فراهم نيست و در برخي ديگر زيرساختها فراهمشده ولي واحدهاي ساختماني احداث نگرديده است.