هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وزير نيرو در مجلس چه گفت؟

گروه تأسيسات: موج بارندگيها در فصل پاييز كه در نقاط سردسير كشور بهصورت برف و بوران نازل شد اميدهايي مبني بر به سر آمدن خشكسالي و اتمام شرايط اضطرار و بحران آبي ايجاد نمود اما بنا به گفتههاي كارشناسان هواشناسي سال آبي پيش رو نيز ازنظر بارندگيها وضعيت مطلوبتري نخواهد داشت. هرچند اكنون آب در زايندهرود جاريشده اما همه ميدانند كه اين شرايط موقتي است و اين رودخانه بازهم خشك خواهد شد.

شايد همين نگرانيها موجب شده است كه موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان، در مجلس شوراي اسلامي ، حميد چيتچيان را براي اداي توضيحاتي در مورد بحران آب و چاههاي فاقد پروانه بهرهبرداري به صحن علني مجلس شوراي اسلامي فرابخواند، اما در نهايت نمايندگان با 150 رأي موافق در مقابل 50 رأي مخالف از پاسخهاي وزير نيرو قانع شدند.

حميد چيتچيان ابتدا به منابع آب زيرزميني اشاره كرد كه بيش از 50 درصد آب موردنياز بخشهاي مختلف را تأمين ميكند و گفت: به دليل كاهش بارندگي و برداشتهاي غيرمجاز در 40 سال گذشته 110 ميليارد مترمكعب از ذخاير آبهاي زيرزميني برداشتشده و اينها غيرقابلجبران است.

وزير نيرو با اشاره به خشك شدن بسياري از چاهها كه اكنون به آبشور رسيده و باعث شورهزار شدن بسياري از مزارع گرديده است، بيلان منفي 10 ميليارد مترمکعب در دشتهاي كشور را خطري جدي دانست. وي در مورد راهحلهاي وزارت نيرو براي اين مشكل گفت: يکي از مواردي که قانونگذار مشخص کرده ، اين است که ظرفيتهاي آبي دشتها مشخص شود که اين مسئله ابلاغ شد. همچنين 41 هزار پرونده متقاضي تشکيل شد و براي 43 هزار چاه کارشناسي صورت گرفته و تابهحال نيز 43 هزار و 250 مورد چاه در قوه قضائيه در مرحله تعيين تکليف است.

چيتچيان با اشاره به مشكلات مالي كه اجراي چنين قانوني خواهد داشت، گفت: منابع مالي براي اين طرح پيشبينينشده بود و تأمين هزينه کنتورهاي هوشمند نيز به عهده کشاورز گذاشتهشده بود. اين در حالي است که کشاورزي که برداشت غيرمجاز دارد حاضر نيست کنتور هوشمند نصب کند چه بر سد به اينکه پول آن را نيز خودش پرداخت کند. در قانون بودجه رديفي براي برقي کردن چاهها نيز گذاشته نشده بود. هر چاه 200 ميليون هزينه دارد که همه آن بر عهده ما بود ولي درهرصورت کارها در حد امکان انجام شد.

البته چيتچيان به افزايش اعتبارات در بودجه 94 اشاره كرد که 5 برابر افزايشيافته و از 110 ميليارد به 600 ميليارد تومان رسيده است.

راهكارهاي وزارت نيرو در مقابله با خشكسالي

وزير نيرو در بخش دوم سخنان خود در پاسخ به موسوي لارگاني درباره علت عدم ارائه راهكارهاي عملي براي خشكسالي در فلات مركزي گفت: كشور در دهه گذشته با خشکسالي بسيار سختي مواجه بوده است و ميزان متوسط بارش از 250 ميليمتر به 242 ميليمتر کاهش داشته و آب تجديدشونده نيز از 130 ميليارد مترمکعب به 115 ميليارد مترمکعب رسيده است، درحاليکه در مقابل، مصارف در بخشهاي مختلف افزايش چشمگيري پيداکرده است.

وي به حوزه آبي زايندهرود اشاره كرد و گفت: در حوزه زايندهرود متوسط 1600 ميليون مترمکعب آب به هزار ميليون مترمکعب کاهش پيداکرده که اين امر مستقيماً با تغيير اقليم و خشکسالي در ارتباط است و ما بايد منابع آبي را مديريت کنيم که به نظرم به نحو درستي انجامشده است.

در ادامه چيتچيان سدسازي، استفاده آب در زمان مناسب، ، انتقال آب فلات مرکزي که باعث اضافه شدن 1400 ميليون مترمکعب به فلات مرکزي ميشود، بارورسازي ابرها كه بين 7 تا10 درصد موجب افزايش بارش در فلات مركزي ميشود، استفاده از پساب فاضلاب شهري كه موجب استفاده مجدد از 1147 ميليون مترمکعب آب خواهد شد را از راهكارهاي مقابله با خشكسالي عنوان كرد. 

وي با اشاره به راهكار مديريت مصرف كه مورد تأكيد وزارت نيرو است، تشكيل شوراي هماهنگي حوزه آبريز فلات مركزي، نصب ابزارهاي اندازهگيري آب در شبكه زيرزميني، ذخيرهسازي آب در زمان مناسب، تأمين مطمئن آب شهرهاي بزرگ فلات مرکزي و مديريت مصرف را ازجمله اقدامات انجامشده ذکر نمود.

 بايد خودمان را با خشكسالي تطبيق دهيم

وزير نيرو با اشاره به تحقيقات كشورهاي مختلف و پيشبيني خشكسالي منطقه خاورميانه با مركزيت ايران گفت: کشور ما نيمه خشک است و بايد کاري کنيم که خودمان را با خشکسالي تطبيق دهيم.

وي همچنين به آمادگي وزارت نيرو و راهكارهايي كه براي مقابله با خشكسالي در منطقه اصفهان اجرا شده اشاره کرد و گفت: همه مسائل در شوراي عالي آب مطرح شده و بر اين اساس تصميمگيري شده است كه تمام آب مورد نياز صنعت حوزه اصفهان به تدريج از پسابهاي فاضلاب تأمين شود.

چيتچيان افزود: ما اعتقاد داريم خودکفايي در امنيت غذايي با اضافه کردن آب ميسر نميشود و چاره اين کار بالا بردن بهرهوري است. بهعنوانمثال در دنيا با هر مترمکعب آب 2.5 کيلو محصولات کشاورزي برداشت ميشود درحاليکه اين رقم در کشور ما فقط 840 گرم است.