کاهش قیمت تمام‌شده و فروش آب و برق

شمار نشریه : 197

معاون وزير نيرو در برنامهريزي و امور اقتصادي بر لزوم کاهش فاصله بين قيمت تمامشده و قيمت فروش آب و برق تأکيد کرد.

عليرضا دائمي در جريان بازديد از نمايشگاه مطبوعات در مصلاي تهران، گفت: بين تعرفههاي کنوني و قيمت تمامشده آب و برق تفاوت بسيار زيادي وجود دارد و افزونبر آن، تورم سالانه نيز به هزينههاي تأمين آب و برق افزوده ميشود.وي افزود: سياست وزارت نيرو اين است که بهعنوان يک ابزار اقتصادي جهت کنترل مديريت مصرف، اين تفاوت قيمت را به کمترين ميزان برساند.

دائمي تعديل قيمت آب و برق را منوط به تصميم و تأييد در مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: وزارت نيرو فقط پيشنهادهاي خود دراينباره را ارائه ميکند تا در فاز سوم هدفمندي يارانهها رسيدگي شود.

وي اظهار داشت: پيشنهاد دادهايم که قيمت آب و برق در سال 94 متناسب با تورم به قيمت واقعي آن تعديل شود که بهطورقطع شيب تعديل بسيار ملايم خواهد بود.

وي يادآور شد: بر اساس قانون هدفمندي يارانهها شيب تعديل ملايم و تدريجي خواهد بود و در فازهاي مختلف اين کار انجام ميشود.

معاون وزير نيرو  با بيان اينکه قيمت تمامشده هر مترمکعب آب 1500 تومان است، گفت: قيمت تمامشده هر کيلووات ساعت برق نيز حدود 85 تومان است اما هماکنون براي هر مترمکعب آب بهطور متوسط کمتر از 400 تومان و هر کيلووات ساعت برق حدود 40 تومان از مشترکان دريافت ميشود.