هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمزمـه‌های کــــاهـش تولید اوپـک

بر اساس اظهارنظرهاي نمايندگان کشورهاي عضو اوپک، ممکن است اين سازمان در نشست آتي خود، که مهمترين نشست در سالهاي اخير است، سياست خود را تغيير دهد.

اين خبرگزاري با اشاره به اظهارات عبدالله البدري، دبير کل اوپک که اين هفته گفت، بازارها نگران کاهش قيمت نفت به 81 دلار در هر بشکه (که کمترين قيمت در چهار سال گذشته است) نيستند و اظهارات وزير نفت کويت مبني بر اينکه، احتمال کاهش توليد نفت اوپک در نشست سوم آذرماه اين سازمان در وين ناچيز است، نوشت: بااينحال بيشتر نمايندگان کشورهاي عضو هماکنون بهطور خصوصي از لزوم واکنش به قيمت نفت سخن ميگويند، اگرچه هشدار نيز ميدهند که رسيدن به توافق آسان نيست.

وي افزود: اگر در مورد کاهش توليد هدف اتفاقنظر نباشد، ممکن است در مورد کاهش سطح توليد تا سقف مصوب قبلي توافق شود.

چنين توافقي ميتواند شامل کاهش توليد در حدود 500 هزار بشکه در روز باشد، يعني مقداري که هماکنون اوپک بيش از توليد هدف 30 ميليون بشکه در روز خود توليد ميکند.

قيمت جهاني نفت از ماه ژوئن (خرداد) تاکنون حدود 30 درصد کاهشيافته، زيرا توليد نفت سنگين در آمريکا عرضه جهاني نفت را بهشدت افزايش داده است.

تاکنون تنها نمايندگان ليبي، ونزوئلا و اکوادور خواستار کاهش توليد نفت شدهاند. كويت و ايران گفتهاند، کاهش توليد نامحتمل و عربستان سعودي که تاثيرگذارترين عضو اوپک است، هنوز تا اين لحظه در يک جمع عمومي اظهارنظر نکرده است.