هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایــش تولیــد گاز ایــران

معاون وزير نفت با تشريح طرح هاي جديد افزايش توليد گاز طبيعي در ايران از افزايش ظرفيت توليد گاز کشور به بيش از 700 ميليون مترمکعب تا پايان سال جاري خبر داد.

حميدرضا عراقي درباره آخرين وضعيت توليد و مصرف گاز طبيعي در آستانه فرارسيدن زمستان، تشريح گفت: در حال حاضر ظرفيت توليد گاز طبيعي ايران به بيش از 607 ميليون مترمکعب در روز افزايشيافته است.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با اعلام اينکه مطابق با برنامه شرکت نفت قرار است تا پايان سال جاري ظرفيت توليد گاز کشور حدود 100 ميليون مترمکعب در روز افزايش يابد، تصريح کرد: از ابتداي سال جاري با دستورات وزير نفت حجم گازرساني به نيروگاهها و صنايع عمده کشور افزايش قابلتوجهي يافته است.

معاون وزير نفت با اعلام اينکه از ابتداي سال جاري بيش از 7 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي به نيروگاههاي کشور تحويل دادهشده است، اظهار داشت: اين افزايش تحويل گاز و بهتبع آن کاهش مصرف سوخت مايع در نيروگاهها صرفهجويي اقتصادي حدود پنج ميليارد دلاري به همراه داشته است.