بهره‌بــرداری از طرح‌ها به‌شــرط بارنــدگی

شمار نشریه : 197

يک مقام مسئول در وزارت نيرو با تأکيد بر اينکه بارندگي و افزايش ذخيره آب سدها ميتواند باعث ورود واحدهاي جديد به مدار شود، گفت: پيشرفت سد سيمره در حال حاضر بالاي 98 درصد است.

محمدرضا رضازاده گفت: شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران سه نيروگاه برق آبي نزديک به بهرهبرداري از ميان طرحهاي در دست اجراي خود دارد که شامل طرح رودبار لرستان با 450 مگاوات ظرفيت، سيمره با 480 مگاوات و نيروگاه برق آبي داريان با 210 مگاوات ظرفيت است که در صورت تأمين اعتبار و وضعيت مناسب بارش ها طي کمتر از 1.5 سال، اغلب واحدهاي آنها ميتوانند وارد مدار شوند.

مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران اظهارداشت: پيشرفت سد سيمره هماکنون بالاي 98 درصد بوده و عمليات اجرايي دو واحد نيروگاه برق آبي آن عملاً تمامشده و واحد سوم نيروگاه سيمره ازلحاظ تجهيزات مشکلي وجود ندارد، اما بايد منابع آب کافي در پشت سد ذخيره شود تا امکان تست تَر فراهم شود.