هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بهره‌بــرداری از طرح‌ها به‌شــرط بارنــدگی

يک مقام مسئول در وزارت نيرو با تأکيد بر اينکه بارندگي و افزايش ذخيره آب سدها ميتواند باعث ورود واحدهاي جديد به مدار شود، گفت: پيشرفت سد سيمره در حال حاضر بالاي 98 درصد است.

محمدرضا رضازاده گفت: شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران سه نيروگاه برق آبي نزديک به بهرهبرداري از ميان طرحهاي در دست اجراي خود دارد که شامل طرح رودبار لرستان با 450 مگاوات ظرفيت، سيمره با 480 مگاوات و نيروگاه برق آبي داريان با 210 مگاوات ظرفيت است که در صورت تأمين اعتبار و وضعيت مناسب بارش ها طي کمتر از 1.5 سال، اغلب واحدهاي آنها ميتوانند وارد مدار شوند.

مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران اظهارداشت: پيشرفت سد سيمره هماکنون بالاي 98 درصد بوده و عمليات اجرايي دو واحد نيروگاه برق آبي آن عملاً تمامشده و واحد سوم نيروگاه سيمره ازلحاظ تجهيزات مشکلي وجود ندارد، اما بايد منابع آب کافي در پشت سد ذخيره شود تا امکان تست تَر فراهم شود.