هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخرین منــــــزل هستی!

در میان انواع خانه های فروشی و اجاره ای مختلف، نوعی خانه هم وجود دارد که به خانه آخر معروف است و همه ما "البته بعد از 120 سال" باید در آن سکونت کنیم. این خانه همان خانه ای است که اختر چرخ ادب درباره اش فرموده: هر که باشی و به هر جا برسی / آخرین منزل هستی این است! ظاهرا افزایش قیمت خانه و ملک در سرزمین زنده ها، تاثیرات نامطلوبی روی املاک و اراضی متصرفه اموات نیز گذاشته، به طوری که در برخی نقاط تهران، قبرها تا مبلغ 70 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و بر اساس همین سودهای میلیونی ، عده ای هم به شغل شریف دلالی و خرید و فروش قبر رو آورده اند! نتیجه نهایی این افزایش قیمت قبر هم لابد این است که پدر و مادرها تمام عمرشان را دوندگی می کنند تا سرپناهی برای بچه هایشان فراهم کنند و وقتی هم به رحمت خدا رفتند این دیگر وظیفه بچه هاست که با قرض و قوله، خانه آخر مناسبی برای والدینشان تهیه کنند! واقعا که دنیا دار مکافات است و آدم از هر دست که بدهد از همان دست پس می گیرد.