هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دال مجوف بتنی با بلوک های مکعبی ماندگار

ضخامت دال هاي بتني به دليل وزن زياد بتن نمي تواند از حد خاصي بيشتر در نظر گرفته شود و به همين دليل اجراي دهانههاي بلند با اين سيستم امکان پذير نيست. چنانچه بتوان با ارائه راهکاري، ضخامت سقف را با ثابت نگهداشتن حجم بتن و ايجاد فضاي توخالي در مقطع دال افزايش داد، در اين صورت اجراي دهانه هاي بلند امکان پذير خواهد شد. ايده بهکاررفته در اينجا مشابه تيرهاي لانهزنبوري مي باشد. در دال مجوف، آن قسمت از مقطع دال بتني که تأثيري در تحمل تنش هاي حاصل از خمش ايجادشده در سقف ندارد، حذف گرديده و مقطع بتني باقيمانده که وزن کمتري نسبت به مقطع توپر بتني دارد، از مقاومت و سختي مشابه برخوردار خواهد بود.

دال مجوف

ساده ترين سيستم سقف مجوف، سيستم تيرچه و بلوک است که با تعبيه بلوک ها در يکجهت، مقطع سقف بهصورت  شکل درآمده و عملکرد دال نيز بهصورت يکطرفه خواهد بود. حال چنانچه اين ايده را بتوان در دو جهت متعامد پياده کرد، سقف دال مشبک (waffle) ايجاد خواهد شد. اين نوع سقف ها نسبت به سقف هاي يکطرفه داراي ظرفيت بيشتري بوده و عمدتاً در دهانه-هاي بلند و يا کاربري هاي با بار سنگين استفاده مي شوند. دو مشکل اساسي اين نوع سقف ها سختي اجرا و قالب بندي و همچنين خالي بودن زير سقف و نياز به سقف کاذب مي باشد. براي رفع اين مشکلات، سيستم  دال مجوف با بلوک هاي ماندگار پيشنهادشده که در ادامه تشريح خواهد شد:

دال مجوف با بلوکهاي ماندگار

در سيستم دال مجوف با بلوک هاي ماندگار، مجوف سازي توسط استقرار بلوک هاي پلاستيکي در ميانه مقطع دال و بهصورت ماندگار صورت مي گيرد. در اين روش سطح زيرين دال بهصورت کاملاً مسطح بوده، زيرا بلوک هاي موردنظر در جان دال مدفون مي باشند. با استفاده از بلوک هاي با ارتفاع مناسب مي توان مقاومت و سختي دال را بهصورت چشمگيري افزايش داد بهطوريکه دهانه هاي بلند را بدون استفاده از تکنولوژي خاصي نظير پيش تنيدگي اجرا نمود.

دال مجوف با گويهاي کروي و يا بيضوي شکل

 در نسل اول سقف هاي مجوف با بلوک هاي ماندگار، از گوي هاي کروي و يا بيضوي شکل از جنس پليپروپيلن جهت مجوف سازي استفاده مي شود. در اين سيستم علاوه بر مشکلات اجرايي نظير حملونقل، ابهامات جدي در مباني طراحي وجود دارد. به دليل اينکه فاصله گوي هاي پلاستيکي در اين سيستم به هم نزديک است، ارتباط مناسبي بين دو سطح زيرين و رويه دال وجود ندارد. درواقع گوي هاي پلاستيکي، سقف را به دو دال بالا و دال پايين بدون آنکه ارتباط برشي صحيحي بين دو دال پيش بيني شود، تقسيم مي کنند. در صورت استفاده نکردن از آرماتورهاي برشي لازم در اين سيستم، فرضيات در نظر گرفتهشده در محاسبه مقاومت و سختي درست نبوده و به همين دليل در اکثر مواقع مراجع ذيصلاح، اين سقف را فقط با اعمال محدوديت دهانه مجاز دانسته اند.

دال مجوف با بلوکهاي مکعبي

در نسل دوم سقف هاي دال مجوف بتني با بلوک هاي ماندگار، که فناوري سقف «کريج دک» بر پايه آن پيشنهادشده است براي رفع مشکلات يادشده موجود در سيستم هاي نسل اول، از بلوک هاي مکعبي شکل بهجاي گوي هاي کروي شکل استفاده         مي گردد. در اين نوع سيستم، شکل و چيدمان بلوک ها به نحوي است که در نهايت مقطع سقف بهصورت مقاطع  شکل متعامد تشکيل مي شود. بدين ترتيب، سيستم سقف از حالت دو دال تخت ازهمگسسته به سقف دال مجوف داراي تيرچه هاي  شکل دوطرفه تبديل مي گردد و تمامي مشکلات مربوط به دال هاي مجوف کروي شکل ازجمله برش، خيز و خزش برطرف مي گردد.

سقف دال مجوف بتني با بلوک هاي مکعبي ماندگار در زمينه هاي حريق، آکوستيک، انرژي و سازه در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن بررسيشده و مورد تأييد مي باشد.

فناوري سقف کريج دک

فناوري سقف «کريج دک» بر مبناي سيستم دال مجوف بتني با بلوک هاي مکعبي ماندگار پيشنهادشده است. ويژگيهاي اصلي اين فنآوري که آن را نسبت به ساير سيستمهاي مشابه متمايز کرده است، عبارتند از:

 1- کيفيت بسيار بالاي خدمات مهندسي: تيم طراحي شرکت کريج بن شامل فارغالتحصيلان دکتري و ارشد بهترين دانشگاههاي کشور بوده و جزئيترين ملاحظات طراحي مخصوصاً در لحاظ نمودن جزئيات اتصالات دال به ستون و کلاهک برشي، تيرهاي لبه (chords)، اتصال ديافراگم به ديوار برشي (collectors)،کنترل خيز با توجه به شرايط اجرايي و تجربي و ساير مسائل با دقت زيادي توسط اين تيم رعايت ميشود.

 2- کيفيت بينظير بلوکهاي پليپروپيلن: شرکت کريج بن به کمک کارشناسان دکتري مهندسي شيمي موفق شده است به ترکيبي از مواد دست يابد که بيشترين مقاومت و ماندگاري را در مقابل شکست تحت بارهاي حين اجرا داشته باشد. ميزان شکستگي اين بلوکها کمتر از 5 درصد ميباشد.

3- طراحي کاربردي بلوکها: ابعاد بلوکهاي «کريج دک» به نحوي طراحيشده که بيشترين حجم کاهش بتن اتفاق بيفتد. در اين حالت بين 25 تا 35 درصد حجم بتن کاهش مييابد. همچنين ارتفاع پايهها به نحوي است که بتن با اسلامپ 10 بهراحتي لايه تحتاني را پوشش ميدهد. موقعيت قرارگيري شبکه پايين ميلگرد دال به نحوي است که حداقل 3 سانتيمتر پوشش بتن روي آن قرار مي گيرد. همچنين نحوه اتصال بلوکها به يکديگر و اتصال درپوش بلوکها بهآساني ميسر است. تعبيه اسپيسر ميلگرد روي بلوک براي ميلگردهاي فوقاني، يکي از ايدههاي منحصربهفرد «کريج دک» است که باعث سهولت و سرعت اجرا و همچنين امکان پوشش کامل بتن پيرامون ميلگردهاي فوقاني ميشود.

 4- آموزش و نظارت دقيق بر اجرا: تيم پژوهشي شرکت، چک ليست بسيار دقيق و جزئي براي آموزش و نظارت بر اجرا تهيه نموده که به مجريان ارائهشده و به آنها توضيح داده خواهد شد. نظارت انجامشده بسيار دقيق و سختگيرانه بوده و به همين دليل کيفيت اجرايي سقفهاي کريج دک تاکنون بينظير بوده است. کنترل آرماتور گذاري تيرکهاي تشکيلشده بين بلوکها، نحوه بلوک گذاري، اتصالات دال به ستون و ديوار برشي و ... از موارد نظارتي است.

5- قابليت حمل: طراحي بلوکها به نحوي است که تعداد بسيار زيادي از آنها را ميتوان در حجم و وزن اندک جابهجا نمود. اين موضوع يکي از مزيتهاي کليدي بلوکهاي «کريج دک» محسوب ميشود.