هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وام نوسازی امسال به مردم نمی رسد

گروه ساختوساز: مناطقي که امروزه از آنها به بافت فرسوده تعبير ميکنيم، هسته اوليه  ايجاد شهرها بودهاند که به دليل ناپايداري، ريزدانگي و نفوذناپذيري امروز  تبديل به معضلي براي مردم و چالشي براي مديريت شهري شدهاند. بر اساس آمارها بيش از 15 درصد مردم تهران در اين بافتها ساکن هستند و چنانچه زلزلهاي بالاي شش ريشتر به وقوع بپيوندد، فاجعه بزرگي رخ خواهد داد. اين در حالي است که قرار بود سالانه 10 درصد اين بافتها نوسازي شود تا درمجموع در پايان برنامه پنجم توسعه شاهد نوسازي 50 درصدي اين بافتها باشيم اما آمارهاي حال حاضر 30 درصد چشمانداز را هم نشان نميدهد.

يکي از مهمترين دلايل کندي سرعت نوسازي بافت فرسوده، عدم تعامل دولت و شهرداري تهران بوده است. بسياري از مالکان خانههايشان را تخريب کردند تا وام نوسازي بگيرند اما خبري از وام نشد که نشد. از طرف ديگر برخي شرکتهاي نوسازي به بافتهاي فرسوده هجوم آوردند که بهجاي نوسازي «فرسوده سازي» کردند و نارضايتي مردم را باعث شدند. خوشبختانه دولت يازدهم ارتباط خوبي با سازمان نوسازي شهرداري تهران برقرار کرده و طرفين به دنبال همگرايي هر چه بيشتر هستند. در بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها عبادالله فتح الهي، رئيس سازمان نوسازي شهرداري تهران مهمان غرفه پيام ساختمان بود و به سؤالات خبرنگار ما پاسخ داد.

پيام ساختمان: گفته ميشود تغيير رويکردي در سازمان نوسازي شهرداري تهران اتفاق افتاده است. لطفاً دراينباره توضيح دهيد؟

جناب آقاي قاليباف، شهردار محترم تهران عنوان کردند مأموريت شهرداري ارتقاي کيفيت زندگي مردم است. ما در اين دوره يک نقد درون ساختاري و درونسازماني به خودمان داشتيم؛ بدين معني که در 10 سال گذشته دو روش براي نوسازي بافت فرسوده وجود داشت. يک روش مداخله 100 درصدي سازمان و روش ديگر حمايت از مردم براي نوسازي بود. تجربيات اين دو روش ما را به اين سمت برد که همچنان روش نوسازي مردمي را تعميق بخشيم و آسيبهاي اين روش را هم جبران کنيم. در طرحهاي گذشته قطعات درشتدانه از تخفيفهايي که ما در شهرداري بهصورت يکنواخت براي بافتهاي فرسوده اعلام کرديم، بيشتر توانستند استفاده کنند تا قطعات ريزدانه تجميعي. قطعات ريزدانه يا امکان استفاده از اين تشويقات را نداشتند يا بسيار اندک بود. بنابراين يکي از تغييرات اين بود که تشويقها را هدفمند کنيم و يکسان نباشد. قبلاً املاک ريزدانه فقط از تخفيف عوارض استفاده ميکردند اما الآن ميتوانند هزينه معماري بنا را از ما دريافت کنند و تمام هزينههاي خدمات الکترونيک را هم ما پرداخت ميکنيم. نکتهاي که لازم ميدانم به آن اشارهکنم اين است که براي بسيج تمامي امکانات يک تغيير مديريتي داشتيم. در گذشته بهعنوان سازمان نوسازي به محله ميرفتيم و دفتر داير ميکرديم اما در رويکرد جديد اين مسئوليت به شهرداران مناطق واگذارشده است. اين ستاد از بسترهاي حقوقي مختلف استفاده ميکند و به کسري خدمات که يکي از آسيبها و مشکلات نوسازي است، ميپردازد. درگذشته اگر زيرساختهاي کوچه ناقص بود يا سرانه فضاي سبز وجود نداشت، کسي پاسخگو نبود. الآن تبصره 48 بودجه شهرداري تهران اين مشکلات را جبران ميکند. اقدام مهم ديگر اينکه ما رصدخانه راه انداختهايم و متقاضي از نقطه آغاز که پرونده تشکيل ميشود تا نوسازي مورد رصد قرار ميگيرد. دفاتر نوسازي هم مأموريت دارند کمبود زيرساختها را رصد کنند.

پيام ساختمان: دولت چه اقدامي براي تأمين زيرساختهاي نوسازي بافت فرسوده انجام ميدهد؟

ما يک غايب بزرگ در عرصه نوسازي داشتيم و آن هم دولت بود. خوشبختانه اين رويکرد در دولت يازدهم عوضشده و سند ملي راهبردي نوسازي به تصويب رسيد.  نکته مهم ديگر تصويب وام 50 ميليوني بافت فرسوده بود که البته تا جايي که بنده اطلاع دارم، اين وام براي سال 94 خواهد بود. اميدواريم اين وام امسال به دست متقاضيان برسد چون با توجه به اينکه ساختوساز در حال رکود است، تزريق يک وام ارزانقيمت ميتواند جهشي را در نوسازي بافت ايجاد کند و از طرفي باعث رونق توليدات ساختماني ميشود.

پيام ساختمان: طبق قانون دولت بايد تخفيفي را که شهرداري براي بافت فرسوده ميدهد،به شهرداري برگرداند اما تابهحال دولت به اين موضوع بيتوجهي کرده  و کماکان خبري از اين پول نيست؟

ما 400 ميليارد تومان بابت تخفيفهاي 100 درصدي نوسازي تهران از دولت طلبکاريم و اگر دولت اين پول را به ما پرداخت کند آن را تبديل به وامهاي قرضالحسنه ميکنيم و به مردم ميدهيم. ما محدوديتهاي منابع دولت را درک ميکنيم و همينکه ميگويند تلاش ميکنيم تا جبران نماييم، اميدوارمان ميکند.

پيام ساختمان: برخي ساکنان بافت فرسوده به دلايلي از نوسازي امتناع ميکنند درحاليکه با انجام طرح نوسازي چندين خانه نوسازي ميشوند. مکانيزمي براي حل اين مشکل داريد؟

طرحهاي مصوب شهري الزام قانوني دارند و ميتوان ماده 9 شهرداري را براي اين ساکنان اعمال نمود اما ما ترجيح ميدهيم با توافق مردم پيش برويم. از طرف ديگر اقشار بافت فرسوده معمولاً مستضعف هستند و تمکن مالي بالايي ندارند.