هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

LSF با شرایط اقلیمی ایران سازگار است

گروه ساختوساز: يکي از سيستمهاي صنعتي که توانسته در صنعت ساختمان ما تا حدودي جاي خودش را پيدا کند. سيستم سازهایLSF  ميباشد. استفاده از اين سيستم مزاياي بسياري به همراه دارد که از جمله آنها ميتوان به سبکي ساختمان، مقاومت بالا، سرعت اجرا و همچنين صرفهجويي در مصرف انرژي اشاره کرد. پيام ساختمان در رابطه با جزييات اين سيستم نوين ساختماني سراغ مسعود کريميان، مديرعامل مؤسسه تحقيقات و توسعه سازههاي قاب فلزي سبکLSSI   که مشاور صنعتي سازي مديريت عملکرد و بازرسي وزارت راه و شهرسازي و عضو ارشد کميته تدوين آييننامه طراحي و اجراي سازههاي فولادي سرد نورد نيز بوده، رفته است.

پيام ساختمان: سيستم قاب فولادي سبک تا چه اندازه با شرايط اقليمي کشور هماهنگ است؟

استانداردهاي سيستم سازهاي LSF در ايالاتمتحده تدوينشده که جغرافياي اقليمي و آبوهوا و شرايط ژئوتکنيکي و زمينشناختي آن مانند ايران است. بر همين اساس تمام شرايط اقليمي ايران در استانداردهاي سيستم ساختماني سازههاي LSF لحاظ شدهاند و با رعايت اين استانداردها ما هيچ مشکلي در شرايط اقليمي گوناگون ايران اعم از مناطق سردسير، گرمسير، مرطوب، کويري، زلزلهخيز و بادخيز نداريم.

پيام ساختمان: با توجه به اينکه شما عضو ارشد کميته تدوين آييننامه سيستم قاب سبک فولادي ميباشيد، چقدر در کشور ما آييننامهها رعايت ميشود؟

LSF پديدهاي بود که در ايران تبديل به يک فاجعه شد و دليل اين رخداد دقيقاً با بيتوجهي به آييننامهها و استانداردهاي سيستم ساختماني LSF ارتباط مستقيمي دارد. البته اين مشکل اساسي صنعت ساختمان در کشور ماست. اما به سبب نوپا بودن سيستم سازههاي LSF و فقدان سيستم نظارتي تخصصي و عدم آگاهي جامعه مهندسي از اين نوع سيستم ساختماني و بيتوجهي و بيرغبتي برخي مديران دولتي مرتبط و شکلگيري شرکتهاي سودجو و فرصتطلب بياعتقاد به اخلاق مهندسي و سايه افکندن رانت سياه و همچنين دخالت سازمانهاي غيرمتخصص، موجب بروز افتضاحات بسياري گرديد که البته با وجود اخطارهاي بهموقع، هيچگونه برخوردي با اين جريان صورت نگرفت و نهايتاً انتظاري که از رشد و شکوفايي دانش و تکنولوژي فني و مهندسي سازههاي LSF ميرفت، محقق نگرديد و تنها چند شرکت معدود که در جهت اجراي استاندارد بودند با فدا کردن سود خود به اين مهم پرداختند. اما دغدغه تدوين آييننامه، ارتقا و بهروزرساني آن، تهيه استاندارد ملي، معرفي و اجرا و نظارت بر اجراي آنها با حمايت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و دفتر مديريت عملکرد و بازرسي وزارت راه و شهرسازي همواره در اولويت اول دستور کار ما بوده است تا جايگاه سيستم ساختماني LSF بهعنوان يکي از تکنولوژي هاي برتر ساختماني حفظ شود.

پيام ساختمان: اين سيستم در کشورهاي توسعهيافته چه جايگاهي دارد؟

 در کشورهاي توسعهيافته مانند آمريکا و کانادا نيز برنامه توسعه سازههاي LSF يک برنامه جديد است که از سال 1996 آغازشده است و قبل از آن چندان مورد اعتنا نبوده است. ولي در طول اين مدت پيشرفتهاي بسيار زيادي در اين سيستم ساختماني اتفاق افتاده است و اين سيستم به يک تکنولوژي کاملاً صنعتي سازي مدرن با نرمافزارهاي طراحي اختصاصي و توليد CAD/CAM تا 11 طبقه تبديل گرديده است.

پيام ساختمان: اين سيستم چه مزايايي نسبت به ساير روشهاي صنعتي دارد؟

روشهاي صنعتي سازي بسيار محدود هستند. بايد مدنظر داشت که سيستمهاي ساخت مانند قالبهاي تونلي، ICF، اسکلت پيچ و مهره فولادي و نظاير آن بههيچوجه صنعتي سازي محسوب نميشوند و اجراي اين ساختمانها همان پروسههاي سنتي سازي را دارند و کاهش زمان محدود در روند ساخت الزاماً دليل بر صنعتي سازي نميباشند. سيستمهاي صنعتي سازي در درجه اول با ميزان پيشساخته سازي(Prefabrication) طبقهبندي ميشوند که در اين گروه سيستمهايي مانند تيلت آپ(Tilt-Up)، قاب چوبي(Wood Framing)، قطعات پيشســاخته فولاد سرد نورد (Cold-Formed Steel Prefabricated)، قابهاي فولادي کم ضخامت (Light Gage Steel Framing)، قابهاي فولادي سبک(Lightweight Steel Framing) و ساختمـــانهاي مدولار(Modular Housing) را ميتوان نام برد.

 در بين همه اين سيستمها همگي موجب رشد تکنولوژي ساختماني گرديدهاند ولي LSF به دليل فلسفه وجودي آن که دربر دارنده فراگيري مطلق براي يک ساختمان ميباشد و ميتواند در ترکيب با سازههاي ديگر در تمام روشهاي ساختماني سنتي و صنعتي به کار گرفته شود، از مزيت بيشتري برخوردار است. البته در کشور ما LSF را با قابهاي فولادي کم ضخامت(LGS) اشتباهاً يکسان تلقي ميکنند اما LGS يک روش ساخت و LSF يک فلسفه است که تمام مزاياي صنعتي سازي و توسعه پايدار را در خود دارد.

پيام ساختمان: قيمت تمامشده اين سيستم نسبت به روشهاي سنتي چقدر گرانتر است؟

قيمت تمامشده اين سيستم با قيمت ساختمانهاي فولادي متعارف يکسان است و البته اگر کل هزينهها و فرايندهاي کارگاهي اجراي يک پروژه ساختماني و مسائل توسعه پايدار نظير انتشار گازهاي سمي و تخريب و آلايندگي محيطزيست براي توليد مصالحي نظير سيمان و توليد نخالههاي ساختماني و عمر مفيد و مصرف انرژي و حفظ منابع ملي را در نظر بگيريم فولاد بسيار باصرفهتر از بتن و LSF براي ساختمانهاي تا 7 طبقه صرفه بيشتري دارد.