هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مهندس ترکـــان واقعیت‌ها را بشناسند

گروه ساختوساز: اگرچه در قانون بر حضور کاردانها در پروژههاي شهري تأکيد شده، اما سازمان نظاممهندسي ساختمان مجال عرضاندام به آنها نداده است. در دوره ، رئيس سابق سازمان نظاممهندسي،کاردانها تقريباً منزوي شدند و به همين دليل بسياري از اعضا به سمت مهندس شدن رفتند.  با روي کار آمدن اکبر ترکان به نظر ميرسيد ورق براي کاردانها برگشته است اما بعد از مدتي ديدگاه ترکان هم تغيير کرد. تغييري که مهدي مؤذن، رئيس سازمان نظام کارداني ساختمان معتقد است؛ تحت تأثير اطرافيان مهندس ترکان اتفاق افتاده است. مؤذن، در بيستمين نمايشگاه مطبوعات مهمان غرفه پيام ساختمان بود و به سؤالات خبرنگار ما پاسخ داد.

پيام ساختمان: وضعيت کاردانها به کجا انجاميد؟

اتفاق جديدي نيفتاده و ما هنوز موفق به زيارت جناب وزير نشدهايم که جاي نگراني دارد. البته معاون ايشان جناب آقاي مظاهريان و دکتر شيباني مثبت فکر ميکنند و آماده رفع مشکلات ما هستند اما متأسفانه با دخالت نظاممهندسي مواجه شدهايم. الآن بخشنامه نظارت کاردانهاي فني در شهرهايي با جمعيت بالاي 50 هزار نفر روي ميز وزارت راه و شهرسازي است اما به دليل عدم موافقت  نظاممهندسي اين بخشنامه هنوز امضاء نشده است. ظاهراً دوستان و همکارانشان صحبتهايي با ايشان داشتهاند که باعث تغيير ديدگاهشان نسبت به کاردانها شده است و مطمئن هستيم که ديدگاه ايشان نيست. اميدواريم  مهندس ترکان واقعيتها را بشناسند و اجازه ندهند که همان مسائل قبلي ادامه داشته باشد. الآن ميتوان گفت در استان تهران تقريباً هيچ خبري از اشتغال کاردانها نيست و اتفاق جديدي نيفتاده است. روزانه  3000 ساختمان در کشور بدون حضور متخصصان ساخته ميشود که همه از بيکيفيتي آن مطلع هستيم.  هرروز که ساختمان به همين منوال ساخته شود، 3000 ساختمان غيراستاندارد خواهيم داشت و متعجبم که آقاي وزير چگونه از اين آمارها نگران نميشود. مطمئن باشيد اگر وضع به همين منوال ادامه يابد مجبوريم دست به دامان رئيسجمهوري شويم.

پيام ساختمان: برخيها عنوان ميکنند که موضوع بين شما و سازمان نظاممهندسي ساختمان به سهم خواهي تشکلها بر ميگردد و تضميني نيست که با آمدن شما وضعيت ساختوساز بهتر شود.

اگر يک بخش با هدف سهم خواهي هر کاري که دوست داشت انجام داد و تازه تشويق هم شد به اين معني نيست که اگر بخشهاي ديگر هم وارد صنعت ساختمان بشوند همين نتيجه را در پي داشته باشد. چرا همه را بيمار ميدانند. چرا اجازه نميدهند کاردانها وارد عرصه شوند و بعد نتيجه کار را ببينند. قطعاً ما با نظارت عاليهاي که بر اعضا خواهيم داشت، اجازه تخطي را به آنها نميدهيم.

پيام ساختمان: گفته ميشود کاردانها در برخي استانها به سمت زيادهخواهي مانند طراحي ساختمان  رفتهاند.

هرچند ما الآن روي طراحي چانهزني و پافشاري نکردهايم و بحث ما روي اجرا و نظارت است اما يک ساختمان يک طبقه در دل يک روستا آنقدر پيچيدگي ندارد که يک کاردان نتواند آن را طراحي کند.

پيام ساختمان: مديرکل دفتر تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي از ابتداي شروع به کار قولها مساعدي به کاردانها دادند اما تاکنون عملياتي نشده است. چقدر نياز است که با نظام مهندسي وارد تعامل شوند؟

سازمان نظاممهندسي درگذشته بازدارنده بوده است. ما هيچوقت خاطره منفي را فراموش نميکنيم که دستورالعمل نظارت کاردانها در شهرهاي زير 50 هزار نفر توسط وزارت ابلاغ شد و رئيس يک تشکل آن را وتو کرد و وزير وقت هيچ عکسالعملي نشان ندادند. امروز اميدواريم اين قصه مجدداً تکرار نشود. ما از آقايان دکتر شيباني و دکتر مظاهريان بسيار راضي هستيم و نظر مثبت وزارت راه و شهرسازي را شاهد هستيم اما متأسفانه موضوع دخالت سازمان نظاممهندسي دوباره در حال تکرار شدن است. آقاي ترکان با گفتن اين جمله که کاردانها بهتر است در بخش نگهداري ساختمان تلاش کنند، دارند ديگران را به اين سمت ميبرند. اميدواريم وزارت راه و شهرسازي مشکل را حل کنند.

پيام ساختمان: معماران تجربي چه وضعيتي دارند؟

معماران تجربي بخشي از زيرمجموعه سازمان نظام کارداني هستند. امروز حدود 15 هزار نفر در سازمان نظام کارداني ساختمان استان تهران سازماندهيشده است و نزديک به شش هزار نفر طي مراحل آزمونها و آزمايشها پروانه اشتغال گرفتهاند اما مشخص نيست به چه دليل کار را به افراد فاقد صلاحيت ميدهند.

پيام ساختمان: با توجه به اينکه در بيستمين نمايشگاه مطبوعات در غرفه پيام ساختمان حضور داريد، چه انتظاري ازاين نشريه داريد؟

در درجه اول از نشريه وزين پيام ساختمان تشکر ميکنم. بنده دو هفته يکبار مطالب آن را مطالعه ميکنم اما انتظار ما از يک نشريه تخصصي بيش از اين است. ما ميخواهيم نگاه کارشناسي و آسيب شناسانه در صنعت ساختمان داشته باشيد و انتظار داريم اين رسالت را ادامه دهيد.