هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راست و دروغ حساب میــلیاردی

هفته اول آبان ماه، صحن علني شوراي شهر تهران پس از اعلام خبر مبني بر اينکه؛ «مستنداتي وجود دارد که ميلياردها تومان از پول شورا در حساب اين عضو شورا واريزشده و حساب ميلياردي يکي از اعضاي شوراي شهر موضوعي نيست که بهراحتي از آن گذشت»، شاهد يک رويداد جنجال برانگيز بود.

عبدالحســــين مختـاباد، عضو کميسيون فرهنگي شورا از واريز ميلياردها تومان پول بهحساب يکي از اعضا شورا خبر داد. به گفته وي اينکه يکي از اعضاي شورا ميلياردها تومان پول بهحساب خود بريزد، يک اتفاق نادر براي شوراي شهر است. او بايد پاسخگو باشد که اين پول چگونه و با چه بهرهاي واريزشده چراکه سود ماهانه اين پول صدميليون تومان است.

وي افزود: اين خلاف مقررات و قوانين است چراکه هيچيک از نمايندگان مردم چه در مجلس و چه در شوراي شهر نبايد در موضوعات اجرايي و مالي وارد شوند و  اين کار تأثيرات منفي بر فعاليت آنها خواهد گذاشت.

پاسخ چمران به ادعاي عدم شفافيت مالي شورا

اما رئيس شوراي اسلامي شهر تهران اعلام کرد، هيچيک از اعضاي شورا حتي رئيس شورا، حق امضاي جداگانه ندارد تا بتواند مبلغي را بهحساب واريز و يا برداشت کند. مهدي چمران در خصوص اظهارات عبدالحسين مختاباد گفته است؛ تا قبل از اين دوره، برداشتهاي مالي با سه امضا بود ، درحاليکه شوراي شهر خزانهدار هم داشت. البته با بروز اين اتفاقات موضوع انتخاب دوباره خزانهدار را حتماً پيگيري کرده و به نتيجه ميرسانم چرا که قانوني است و بايد در يک سال گذشته هم خزانهدار تعيين ميکرديم.

رئيس شوراي شهر تهران در ارتباط بااينکه تعدادي از اعضا معتقدند؛ برخي مصارف بودجه در شورا شفافيت مالي ندارد، پاسخ داد: اينيک ادعاست زيرا تنها حسابرس رسمي به شفافيت مالي رسيدگي ميکند و کميسيون برنامهوبودجه هم علاوه بر تهيه گزارش عملکرد بودجه در شهرداري، گزارش عملکرد بودجه شورا را هم ارائه خواهد داد.

   ادعاي سناريوي از پيش تعيين شده

درعينحال روابط عمومي ستاد ساماندهي فعاليتهاي سازمانهاي مردمنهاد شهر تهران در واکنش به اظهارات مختاباد، ادعاي واريز ميلياردها تومان پول بهحساب يکي از اعضاي شورا را تکذيب کرد.

ستادهاي زيرمجموعه شوراي اسلامي شهر تهران عبارتند از: ستاد «شوراياريها» و ستاد «سمنها» که نحوه اختصاص بودجه و نوع هزينهکرد آنان مشابه و مبتني بر روندي است که از ساليان قبل روال جاري شوراي اسلامي شهر تهران بوده است. حسابهاي اين دو ستاد حقوقي و مسئولان قانوني آن مطابق ضوابطي که در اساسنامه هر ستاد (مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران) آمده، مجوز جذب و هزينهکرد آن را دارند.

ابهامات مالي يک نهاد مردمي

اکنون خبر ميرسد ميلياردها تومان از پول شورا در حساب يک عضو شورا واريز شده است. حال سؤال اين است که در صورت ارائه اسناد اين ادعا ؛ چرا ساير اعضا از اين اقدام باخبر نشدند، آنهم در شرايطي که تجربه نشان داده توزيع چنين مبالغي منجر به پيدايش فساد ميشود.

درباره ماهيت شورا آنچه تاکنون بيشتر از سوي شهروندان و کارشناسان موردانتقاد بوده، تداوم نقض قوانين شهرسازي و فروش تراکم، عدم توجه به هويت شهر، ضعف مديريت و بودجهريزي شهري و انجام هزينههاي نامربوط توسط شهرداري است. گفته ميشود امروز شهر تهران از جهت معماري و شهرسازي به دليل عدم رعايت قوانين شهرسازي از هيچ هويتي برخوردار نيست و در صورت ادامه اين روند تهران شهري خواهد بود که مردم  مجبور شوند در برجهاي چندطبقه زندگي کنند. بنابراين به نظر ميرسد تا وقتيکه دستگاههاي ناظري چون شورا که نماينده مردم محسوب ميشوند، ضعف در نظارت بر اجراي قوانين را داشته باشد و يا خود با ابهامات مالي روبهرو باشند، تنها تکيه بر اصلاح قوانين و يا پاسخ در خصوص افشاگريها بيفايده خواهد بود.