تـــراکــــم فروشی در خانه آخـــــــر

شمار نشریه : 197

گروه ساختوساز: دلمان خوش بود که پس از مرگ، از دست دلالي و خريد خانه و پرداخت اقساط با سود بالا راحت ميشويم اما ظاهراً مشکلات مسکن و خانه تنها محدود به دوران حيات نيست و بايد بعد از ممات براي خانه آخرت هم تن مان بلرزد، چون قيمت قبر در تهران از قيمت آپارتمانهاي جردن هم گرانتر است. قبرستانها هم بالا شهر و پايينشهر دارند  خوشبختانه متراژها تفاوتي نميکند و اندروني آنها يکسان است. آنقدر شبيه به هم که گاهي احساس ميشود انبوهسازي شدهاند .

سودهاي هنگفت خريدوفروش قبور

دلالي و دلالان در اين بازار تا دلتان بخواهد زياد است . نهتنها دستکمي از بازار مسکن ندارد، بلکه دست آنها را از پشت بسته اند. دلالان قبر سودهاي هنگفتي از خريدوفروش قبور به جيب ميزنند. قبرهايي که گفته ميشود در همين بهشتزهراي تهران که در جنوب شهر واقعشده است، قيمتشان به بالاي 100 ميليون تومان هم ميرسد. جالب اينکه قيمت خانه در مناطق اطراف بهشتزهرا در بهترين حالت به متري 2 ميليون تومان هم نميرسد.

 استدلال دلالان هم خيلي جالب است. صحبتهايي ازايندست که ديد بسيار خوبي دارد و نزديک به آب است نزديکي به خيابان، امکانات دسترسي، سهولت در رفتوآمد، مکانهاي اصيلنشين، تعداد طبقات، مناسب بودن فضاي سبز، داشتن منظره مناسب و قس عليهذا...

آگهي اينترنتي قبر سنددار

اين قيمتها در حالي است که يک فروشنده آگهي فروش قبر سنددار خود در قطعه 73 بهشتزهرا را در اينترنت گذاشته است. وي در خصوص چرايي قيمت بالاي قبور قطعات قديمي گفت: خود بهشتزهرا هم قبور قطعات قديمي را با همين قيمتها ميفروشد اما اگر من بخواهم قبري که قبلاً خريدهام را به خود بهشتزهرا بفروشم با قيمت پايين شش تا هفت ميليون تومان خريداري ميکند درحاليکه پس از خريد قبر از فروشنده همان قبر را با قيمتهاي 50 تا 60 ميليون تومان به ديگري ميفروشد.

تراکم فروشي در قبرستان

اگر در بازار مسکن مختاريم هرچند طبقه که پولمان کفاف بدهد، بخريم اما در بازار قبر تهران قانون دفن در قبور بهشتزهرا(س) خريد هر سهطبقه قبر است. يعني تراکم فروشي که در ساختمان ديده ميشود در قبرستانها هم جاري است. بر اين اساس اگر قرار باشد فقط يک نفر را دفن کنيد، خانواده ديگر ميتواند بالاي سر شما مردهاش را دفن کند. به عبارتي شما مالک طبقه همکف هستيد و لاغير. پس از دفن متوفي در طبقه اول، به خانواده مهلت داده ميشود تا دوطبقه ديگر را نيز خريداري کنند، وگرنه اين دوطبقه به خانواده ديگري فروخته ميشود. ازآنجاکه هيچ خانوادهاي راضي نميشود بالاي سر متوفياش، متوفي غريبهاي دفن شود تا در يکزمان براي فاتحهخواني چند خانواده غريبه بالاي سر يک مزار جمع شوند، چارهاي نميماند جز اينکه دوطبقه ديگر را نيز به هر قيمتي خريداري کنند. بنابراين در حالي به خانواده متوفي پيشنهاد ميشود که اکثر اين خانوادهها توان مالي کافي براي پرداخت قيمت دو قبر ديگر را ندارند.

خريد و فروش قبر ممنوع

مديرعامل سازمان بهشتزهرا (س) به مردم هشدار ميدهد که اگر قرار است از آشنايي که يک قبر رزرو شده دارد بهصورت توافقي قبر بخريد تا ديگر نيازي براي مراجعه حضوري به سازمان بهشتزهرا نداشته باشيد، بهتر است دست نگه داريد چون اين کار غيرقانوني است. وي مي افزايد؛ هرگونه خريدوفروش قبر خارج از چارچوب سازمان بهشتزهرا و بهصورت شخصي و توافقي بين شهروندان ممنوع است چون حتي اگر توافقي هم انجامشده باشد، فروشنده بدون اطلاع و اجازه سازمان بهشتزهرا نميتواند قبر خود را به خريدار منتقل کند و با متخلفان هم برخورد ميشود.

هبه ميکنيم

يکي از فروشندگان قبر در قطعه 7 بهشتزهراي تهران به خبرنگار پيام ساختمان گفت: من اين قبر را حدود 20 سال پيش خريدهام. دسترسي و امکانات بسيار خوبي ازجمله فضاي سبز دارد و به قيمت 40 ميليون تومان به فروش ميرسد. البته اگر مايل به خريد بوديد تخفيف هم ميدهيم ولي خدا ميداند زياد نگفتم.

وي در پاسخ به اين سؤال که ممکن است بهشتزهرا از انتقال سند ممانعت کند، مي گويد: اگر در بهشتزهرا آشنا داشته باشيد، مشکل حل ميشود. البته يکراه ديگر هم دارد. من به شما ميفروشم و پول را ميگيرم اما براي اينکه بهشتزهرا مشکلي ايجاد نکند آن را در دفترخانه طي يک معامله صوري هبه ميکنم و  بهشتزهرا در اين صورت بايد بپذيرد. خودشان دور برخي قطعهها را سيمان کردهاند تا زماني که گران شد، بفروشند.

تخفيف نداريم

يکي ديگر از کساني  که آگهي فروش قبري را در قطعه 73 بهشتزهراي تهران داده بود، به پيام ساختمان گفت:  نيازي به هماهنگي با بهشتزهرا نيست. ما اين کار را انجام ميدهيم و سند را به اسم شما ميزنيم. البته به دليل اينکه بايد هزينهاي را به بهشتزهرا پرداخت کنيم تا قبول کنند، تخفيف نداريم.

اين قبر را براي خودم خريده بودم

يکي ديگر از کساني که آگهي فروش قبر داده بود، گفت: قيمت اين قبر  35 ميليون تومان است. البته طبقه پايين قبر است و شما فقط مالک طبقه دوم خواهيد بود.  اين قبر را براي خودم خريده بودم اما مشکل اجاره خانه دارم.