هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اتاق بازرگانی ایران و آمریکا خوب یا بد؟

اتاقهاي بازرگاني از جمله ابزارها و امکاناتي هستند که ارتباطات بازرگاني و اقتصادي ميان کشورها که کشورهاي دو طرف رابطه ناميده ميشوند را تسهيل ميکنند و سرعت ميبخشند و از طريق جذب سرمايهگذاران خارجي، باعث اشتغالزايي و درنتيجه رونق و توسعه اقتصادي ميشوند.

مدتي است که صحبت از تأسيس اتاق بازرگاني ايران و آمريکا به ميان آمده است.در دو سوي چنين بحثي دو کشور با اهميت فراوان وجود دارند. از يکسو ايران است که به گفته ظريفي« بعد از کره مريخ بکرترين بازار دنياست» و اين بازار 75 ميليون نفري با ذخاير عظيم منابع و امکانات خدادادي براي هر کشور و بنگاه و شرکت و مؤسسه تجاري و بازرگاني وسوسهانگيز است. در سوي ديگر کشور آمريکا قرار دارد که براي ساليان دراز بر جايگاه بزرگترين اقتصاد دنيا تکيه زده است. بديهي است تعامل و دادوستد بازرگاني و تجاري با کشور آمريکا با توجه و تأکيد بر مؤلفههاي لازم مندرج در قانون اساسي و مطابق با عزتمداري و سربلندي آحاد مردم ايران بايد صورت بگيرد و در اين صورت است که ميتوان يک رابطه دوطرفه برد برد را رقم زد و از حاصل آن به بازار کشور سروسامان بخشيد.

پيشينه بحث

سال گذشته بود که بعد از بازگشت حسن روحاني از اجلاس سالانه سازمان ملل در نيويورک، موضوع تشکيل اتاق بازرگاني مشترک ايران و امريکا قوت گرفت. برخي فعالان اقتصادي راهاندازي اتاق مشترک ايران و امريکا را براي توسعه روابط و سهلتر کردن رفتوآمد تجار مناسب ميديدند اما برخي ديگر راهاندازي آن را چندان به صلاح نميدانستند.

در اين ميان، غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران که اظهارنظري ميانهروتري نسبت به بقيه داشت،گفته بود: به نظر ميرسد راهاندازي اتاق بازرگاني مشترک ايران و امريکا بتواند منجر به جذب سرمايهگذاران خارجي، اشتغالزايي و رونق و توسعه اقتصادي شود.

همچنين پدرام سلطاني، نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران در همين ارتباط گفته است: تشكيل اين اتاق ميتواند بر شفافسازي فعاليتهاي تجاري كشور كمك كند و حركتي نمادين براي جلبتوجه افكار جامعه اقتصادي آمريكا بهسوي بهبود روابط تجاري با ايران باشد.

با توجه به آنچه بيان شد، به نظر ميرسد در صورت بازگشايي دفاتر اين دو اتاق در ايران و امريکا، شايد بتوان شاهد رونق و گسترش تجارت خارجي ميان دو کشور بود؛ لازم به يادآوري است که روابط تجاري ايران و امريکا بهطور سنتي و بيشتر متمرکز بر کالاهاي خاص توليد ايران، همواره برقرار بوده است و البته علاقهمندي آمريکايي براي برخورداري از کالاهاي ايراني هميشه وجود داشته است.