هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دلالـــــی بیـــداد می‌کند

گروه ساخت و ساز: شهرداريها همانگونه که در تأمين مالي خود استقلال دارند، از استقلال عملکردي هم برخوردارند. آنچه مايه نگراني بوده اين است که در اغلب موارد اين استقلال باعث تاراج شهرها و ايجاد مشکلات براي مردم شده است. بنابراين شهرداريهايي که بايد عامل بهبود وضعيت شهر و شهروند شوند.     در بسياري  از موارد يادشان رفته که فلسفه تأسيس شهرداريها چيست.  دلالها هم فرصت را مغتنم ديده  و رابطهشان را با برخي از مسئولان  و کارمندان برقرار کردهاند. پيام ساختمان در ادامه سلسله گزارشهايش از مراجعات مردم به شهرداريها ،به سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه رفته است.

بازار گرم دلالان

بهمحض اينکه جلوي در شهرداري رسيدم، يک نفر مدام نگاهم ميکرد. انگار ميخواست چيزي بگويد اما منتظر بود من شروعکننده باشم. درحاليکه به چشمانم زل زده بود، سراغش رفتم و گفتم: شما اربابرجوع هستيد؟ پاسخ داد: هم آره هم نه. من حلال مشکلات مردمي هستم که با شهرداري به مشکل ميخورند. کارت را بگو ببينم ميتوانم کمک تان کنم. از حرفهايش پيدا بود دلال است. من هم گفتم مثلاً چهکاري ميتواني انجام بدهي؟ پاسخ داد: اگر تخلفي انجام دادهايد و نميدانيد چگونه خلاص شويد. من اينجا آشنا دارم و ميتوانم مشکلتان را حل کنم. اگر هم راهکار ميخواهيد ميتوانم کمکتان کنم. همين که گفتم خبرنگارم انگار که فاز از سرش پريد. خودش را به کوچه علي چپ زد و حرفي را که از قبل آماده کرده بود، تحويل داد: «من حقوقدان هستم و اينجا مشاوره حقوقي ارائه ميکنم.»

تک و پاتک

از دلال بهاصطلاح حقوقدان جدا شدم و سراغ يکي ديگر از اربابرجوع شهرداري رفتم. اسمش محسن بود. خيلي ناراحت به نظر ميرسيد. گفت:«به پيشنهاد يکي از آشنايان تصميم گرفتم تا ارتفاع پارکينگ را براي استفاده تجاري افزايش دهم. به همين دليل براي اينکه سقف پارکينگ بهظاهر قانوني جلوه کند، از سقف کاذب استفاده کردم. پس از يک سال بررسي مهندس ناظر و اخذ پايان کار سقف کاذب را برداشتم تا استفاده تجاري را شروع کنم.

وي ادامه داد: يک روز از برداشتن سقف گذشته بود که براي بنده اخطاريهاي از طرف شهرداري آمد. متعجب شدم که چگونه پس از يک سال به تخلف من پي بردهاند. به شهرداري منطقه آمدم و ماجرا را جويا شدم. يکي از کارمندان که آشنايي مختصري با من دارد ، عنوان کرد: يکي از همسايگان گزارش کار شما را به شهرداري داده است. بههرحال از يکطرف حسادتها وجود دارد و از طرف ديگر هيچکس دوست ندارد محله بيسروصدا تبديل به واحدهاي تجاري شود. حالا هم پايشان را در يک کفش کردهاند که بايد ساختمان تخريب شود. من هم عنوان کردم که ميشود قدري سقف را با استفاده از مصالح ضخيمتر کرد تا مجدد کاربري پارکينگ داشته باشد اما زير بار نرفتند.

اين شهروند، شخص دلالي که در جلوي شهرداري حضور داشت، را نشان داد و گفت: پيش همين آقا رفتم و موضوع را برايش شرح دادم و در جوابم گفت: اينها حاضر به تخريب ساختمان تو نيستند بلکه به مرگ ميگيرند که به تب راضي شوي. اين کارها براي اين است که هر چه پول از شما درخواست کنند پرداخت کني و نه نياوري.

دلال همهجا هست

امروز بازار دلالي حسابي گرم بود. يکي از کساني که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت، عنوان کرد: به همان اندازه که پول بدهي کارهايت سريع انجام ميشود. من حتي دوهفتهاي هم پروانه ساختمان گرفتهام. نبايد شهرداريها را متهم کنيم. تقريباً همهجا همينگونه است. من مدام بين نظاممهندسي و شهرداري در آمدورفت هستم. همين چند وقت پيش که به نظاممهندسي رفتم برخي از افراد دلالي ميکردند. يکي مهندس طراح معرفي ميکرد و آن يکي آزمايشگاه مصالح ساختماني. يکي ديگر هم ميگفت؛ شما را پيش کسي ميفرستم که از صفر تا 100 کارتان را انجام دهد. در کل دلالي بيداد ميکند.

وي افزود: هنوز تکليف نهادهاي ذيربط در صنعت ساختمان با يکديگر حل نشده است چه برسد به ما که دستمان بهجايي بند نيست. به خدا ما اعتراضي نداريم اگر آنها از هم راضي باشند. حتي جالب است آنها نميتوانند پولها و هزينههايي که از ما ميگيرند را بهطور عادلانه بين خودشان تقسيم کنند.

پول اضافي دارند

رضا يکي ديگر از اربابرجوع شهرداري بود که ميگفت حقوقدان است و بااينوجود بازهم از پس شهرداريها برنميآيد:«محله ما يکي از محلههاي بسيار کم سروصداست. حدود دو هفته پيش شهرداري بهمنظور بازسازي، آسفالت محله ما را کنده تا مجدد آن را آسفالت کند اما نميدانم چه اتفاقي افتاد که بعد از کندن آسفالت خبري از آنها نشد.»

وي افزود: ما هيچ اعتراضي نسبت به آسفالت محل نداشتيم و اين موضوع اولويت بيستم مردم هم نبود اما ظاهراً پولشان اضافه آمده است. حالا هم عبور هر ماشين باعث بلند شدن گردوخاک و ترافيک سرسامآور ميشود. اينجا آمدم که از شهرداري بخواهم کار نيمهتمام را تمام کنند.

حرفمان خريدار ندارد

آخرين اربابرجوعي که با پيام ساختمان به گفتگو پرداخت ؛ عضو شوراياري يکي از محلات بود:« در گذشته شهرداريها براي شوراياري احترام خاصي قائل بودند و با گوش جان صحبتها و انتقادات ما را ميشنيدند، اما چند ماهي است که حرفمان خريدار ندارد. البته وقتي حرف شوراي شهر را کسي نميخرد از شوراياري چهکاري بر ميآيد؟.

وي در مورد طرح تفصيلي هم گفت: اين طرح علاوه بر اينکه وقت بسيار زيادي از شهرداري گرفت، خوب اجرا نشد. درنهايت شهرداري مناطق، هرکدام بهتناسب سليقه دست به اجراي آن زدند. بسياري از اهالي محلات در برابر اين تعارضات به ما مراجعه ميکنند و ما نميدانيم چه پاسخي بدهيم.