عمر ساختمان‌ها 100 سال می‌شود

شمار نشریه : 197

تا زماني که نوسازي و ساختوساز با کيفيت براي صاحبان ملک در مناطق و بافتهاي فرسوده منفعت و صرفه اقتصادي نداشته باشد اوضاع اين بافتها بر همين منوال خواهد ماند.

به گزارش پيام ساختمان، سيد محمد غرضي رئيس اسبق سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور با بيان اينکه احياي بافتهاي فرسوده حتماً بايد متضمن سود براي صاحبان و ساکنان بافتهاي فرسوده باشد تا اين امر به جريان افتاده و وارد مرحله اجرايي شود، گفت: بااينحال، شهرداري حتي در نوسازي بافتهاي فرسوده هم به دنبال منافع خود و گرفتن عوارض بيشتر است.

مهندس غرضي که در غرفه پيام ساختمان در بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها در مصلاي تهران سخن ميگفت، افزود: شهرداري بهجاي اينکه مسائل مناطق و بافتهاي فرسوده را حل کنند منافع خودش را در نظر ميگيرد و به متقاضيان نوسازي خانههاي فرسوده ميگويد: اگر ما بافتهاي فرسوده اطراف را تخريب کنيم و خيابان بکشيم فلان مقدار به قيمت ملک و زمين شما اضافه ميشود و شما ثروتمند ميشويد، پس نصف اين ثروت اضافه مال ماست!

رئيس اسبق سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور با اشاره به اينکه اگر مقررات ملي رعايت شود عمر ساختمانهاي ما بيشتر از 100 سال ميشود، گفت: البته جامعه خيلي در زمينه تعهد مهندسان به خريدار پيشرفت کرده و من مطلع هستم که امروزه بعضي از مردم وقتي ميخواهند ساختماني را بخرند تا مقررات ملي در آن رعايت نشده باشد زير بار خريد نميروند.

مهندس غرضي با اذعان به اينکه قانون و سازمان نظاممهندسي فعلي اين نقص را دارد که مهندس در مقابل نظاممهندسي و دولت متعهد است، درصورتيکه اين تعهد بايد در مقابل مصرفکننده باشد، گفت: تعهد يعني بهمحض اينکه مصرفکننده ديد مشکلي در امر خريدش دارد بايد بتواند مرجع بدهکار خودش را پيدا کند.

وي افزود: مهندسان در مجامع رسمي و اداري براي اين موضوعات کف مرتب و مفصل ميزنند ولي اين تفکر و ذهنيت وجود دارد که وقتي زلزله بيايد نه من هستم نه تو و نه تعهد! ما امضا ميکنيم و پول را ميگيريم و ميرويم!

غرضي با پيشبيني اينکه بازار مسکن بهزودي رونق نخواهد گرفت و از رکود خارج نخواهد شد، گفت: چون اين دولت نه درآمد ارزي دارد و نه درآمد ريالي، نميتواند ساختوساز را فعال کند. وي افزود: تجربه چندين دههاي من نشان ميدهد هر زمان پول نفت به بخش صنعت ساختمان تزريق شد، زمين گران و ساختوساز فعالشده و هر وقت هم پول نفت نيامد و تزريق نشد ساختوساز متوقفشده است.

رئيس اسبق سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور در خصوص طرحهاي مسکني مطرحشده از سوي دولت گفت: طرحهاي مسکن اجتماعي و پاک و حمايتي و اينها هم، براي اين است که وقتي وزيري ميآيد بايد حرفهاي خوبي زده شود که زدند! اينها مثل زمين متري است که آقاي دکتر عبدالعليزاده ميفروختند!