ایمن بسازیم، جابجایی پایتخت ممکن نیست

شمار نشریه : 197

يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در غرفه پيام ساختمان در بيستمين نمايشگاه مطبوعات در مصلاي بزرگ تهران از ترجيح ايمن سازي ساخت و ساز ها در کلان شهر تهران در مقايسه با طرح جابجايي پايتخت سخن گفت.

ابراهيم آقامحمدي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به خبرنگار پيام ساختمان گفت: بايد کيفيت ساختوسازها در استان تهران به حدي بالا برود که در سطح زلزلههاي متداول و معمول در کشور آسيبپذير نباشيم.

وي با تأکيد بر اينکه تا حد امکان از اين به بعد نبايد همه امکانات را در تهران متمرکز کنيم، گفت: بايد امکانات را در سراسر کشور پراکنده کنيم که هم عدالت اجتماعي ايجاب ميکند و هم خودبهخود از آسيبي که ممکن است وارد شود و هزينه سنگين آن جلوگيري کردهايم.

دکتر آقامحمدي افزود: تهران به گفته کارشناسان داراي چندين گسل خطرناک است و ما در بستري که امکان زلزله در آن فراهم است قرارگرفتهايم و طبيعي است که بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از تلفات ممکنه به عمل بياوريم و اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم.

وي افزود: يکي از مهمترين اين اقدامات ميتواند انجام ساختوساز بر اساس اصول مهندسي و علمي مطمئن باشد چرا که جابهجايي پايتخت هزينه سنگيني دارد و فعلاً ممکن نيست.

دکتر آقامحمدي با تأکيد بر اينکه در مقام مقايسه، هزينههاي ايمنسازي ساختمانها بهمراتب کمتر از جابهجايي پايتخت است، افزود: نظاممهندسي و دستگاههاي ذيربط بايد حتماً پيشبينيهاي لازم را بکنند و از دانش علمي روز استفاده و نظارت درست بر ساختوسازها صورت گيرد و بايد حتماً بافتهاي فرسوده طي برنامههاي زمانبنديشده بازسازي شوند تا به يک وضعيت مطمئن برسيم.