هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واگذاری قطعه اول آزاد راه تهران- شمال به پیمانکار ایرانی

اسحاق جهانگيري روز پنجشنبه بيست و نهم آبان در بازديد از کارگاه قطعه اول آزادراه تهران- شمال، با بيان اينکه براي توسعه زيرساختهاي حملونقل جادهاي و ريلي در کشور نياز به اقدامات جدي داريم، اظهار داشت: دولت يازدهم تصميم ويژهاي براي توجه به زيرساختهاي ريلي و جادهاي کشور و افزايش ناوگان بخش خصوصي جهت استفاده بهينه از زيرساختهاي موجود حملونقل کشور دارد.

معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه تصميمات لازم براي ارتقاي وضعيت فعلي راههاي مواصلاتي استانهاي شمالي با مرکز کشور و ساخت راههاي جديد ازجمله آزادراه تهران- شمال اتخاذشده است، تصريح کرد: طبق برنامهريزي انجامشده محور فيروزکوه تا پايان امسال، محور هراز تا شهريور سال 95 و محور رشت نيز تا سال 95 بهصورت کامل مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند و برنامههاي مهمي نيز براي تکميل سريعتر اين آزادراه پيشبينيشده است. وي در ادامه با تأکيد بر اينکه بايد هر چه سريعتر براي تأمين مالي و يافتن سرمايهگذار براي قطعات دوم و سوم آزادراه تهران- شمال اقدام شود، خاطرنشان کرد: پروژههايي مثل آزادراه تهران- شمال هستند که از ساليان گذشته باقيماندهاند و اين اصلاً خوب نيست که چنين وضعيتي ادامه پيدا کند زيرا کشوري با ظرفيت ايران بهراحتي امکان تأمين مالي چنين پروژههايي را دارد .

جهانگيري اظهار داشت: اميدواريم با توجه به عزم جدي دولت براي سامان يافتن پروژههاي بزرگ، مردم بهزودي شاهد انجام اقدامات جدي در پروژه آزادراه تهران- شمال نيز باشند.وي از بخشهاي مختلف قطعه اول اين آزادراه ازجمله چند تونل و پل در حال احداث بازديد کرد و با توضيحات دستاندرکاران اجراي پروژه از جزئيات عمليات احداث و مشکلات اجراي اين پروژه مطلع شد.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه براي اتمام ساخت پلها و تونلهاي قطعه نخست آزادراه تهران شمال با پيمانکار چيني صحبت و تجديد قرارداد شده است، گفت: بعدازاين موضوع بقيه کار توسط پيمانکار ايراني انجام ميگيرد.

عباس آخوندي افزود: تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازي و بنياد مربوط به اتمام قطعه اول طرح آزادراه است که در حال حاضر با پيمانکار چيني تجديد قرارداد شده و بعد از اتمام پل و تونل به پيمانکار ايراني سپرده ميشود.

وي ادامه داد: تلاش داريم تمام کف جاده را از بتن غلتکي استفاده کنيم و اين فناوري باعث افزايش عمر جاده خواهد شد.

وزير راه و شهرسازي تصريح کرد:اميدواريم با کمک شريک اين طرح که بنياد مستضعفان است بتوانيم فضاي جديدي را در اجراي پروژه آزادراه انجام دهيم.