تخلف نظام مهندسی تهمت است

شمار نشریه : 197

گروه ساختوساز: نشست خبري سازمان نظاممهندسي ساختمان با حضور جمعي از خبرنگاران برگزار شد و موضوعات مختلفي از قبيل نظارت بر گودبرداريها، امضا فروشي مهندسان ناظر و عدم انجام وظايف قانوني اداره کل راه و شهرسازي استان تهران مطرح گرديد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان سعيد غفراني، رئيس سازمان نظاممهندسي استان تهران در مورد آمار گودبرداريهاي غيراصولي گفت: در تهران از حدود 14 هزار پروژه در حال گودبرداري بازديد بهعملآمده که 1300 پروژه پرخطر گزارششده است،حتي براي تعدادي از آنها با ارسال نامهاي به شهرداري به توقف پروژه توصيه کردهايم تا اين پروژهها اقدام به حل مشکل در جدارههاي گودها از طريق تکنيکهاي مهندسي و سازههاي نگهبان کنند.

غفراني با اشاره به اينکه در قانون نظاممهندسي تأکيد شده ساختوساز را افراد حرفهاي و داراي صلاحيت بايد انجام دهند، گفت: با اين اقدام کيفيت ساختوساز به شکل قابلتوجهي افزايش مييابد اما براي بالا بردن کيفيت ساختوساز نبايد تنها نظاممهندسي اقدام کند بلکه بايد ساير ارگانها مثل وزارت راه و شهرسازي، شهرداري، بيمه و سازمان استاندارد نيز وارد عمل شود.

وي افزود: اگر مهندسان در 7 رشته مهندسي (برق، مکانيک، معماري، عمران، نقشهبرداري، شهرسازي و ترافيک) در ساختوساز شهرها حضور داشته باشند، شاهد شکلگيري ساختار نظام شهري خواهيم بود.

رئيس سازمان نظاممهندسي استان تهران گفت: ساختمانهايي که در حال حاضر در تهران احداث ميشوند نسبت به سالهاي قبل از کيفيت بهتري برخوردارند و تا حدودي کيفيت ساختوساز در تهران ارتقاء يافته است.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه حدود يک سال است  معرفي مهندسان ناظر از سوي سازمان نظاممهندسي صورت ميگيرد، آيا امضا فروشي به صفر رسيده است، گفت: عليالقاعده ديگر نبايد شاهد امضا فروشي مهندسان ناظر باشيم چراکه مهندسان ناظر از سوي سازمان نظاممهندسي انتخاب ميشوند اما به نظر ميرسد همچنان امضا فروشي داريم . بايد متذکر شوم که هرگونه تخلفي از سوي مهندسان ناظر اگر گزارش شود آن مهندس را به شوراي انتظامي معرفي و براي او حکم صادر ميشود.

غفراني تأکيد کرد: طي چند ماه گذشته و پس از معرفي مهندسان ناظر از سوي سازمان نظاممهندسي، مهندسان به شکل قابلتوجهي بر سر پروژهها حاضرشده و کنترل لازم را انجام ميدهند.

رئيس سازمان نظاممهندسي استان تهران گفت: در حال حاضر ساختوساز در متراژهاي بالاي 2000 متر توسط افرادي که صاحب صلاحيت هستند اجرا ميشود، بنابراين قصد داريم تا اين متراژ را کاهش داده و افرادي که زير اين 2 هزار متراژ اقدام به ساختوساز ميکنند از سازندههاي حرفهاي استفاده نمايند.

در ادامه فرشاد اميرخاني، دبير سازمان نظاممهندسي تهران گفت: قانونگذار قانون نظاممهندسي در سال 74 مکلف کرد تمام وزارتخانهها و نهادها در ساختوساز از افراد با صلاحيت و کارگران و مجريان ذيصلاح استفاده کنند اما متأسفانه ميبينيم اين موضوع براي استفاده از کارگران و مجريان ذيصلاح رعايت نشده است. ولي در حال حاضر تمام مسئوليتها در ساختوساز بر عهده مهندسان است و اگر پروژهاي ريزش کند مهندسان ناظر مسئول اين ريزش هستند.

در ادامه غفراني در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان که مديرکل وزارت راه و شهرسازي عنوان کرده تخلف برخي از اعضاي هيئتمديره سازمان نظاممهندسي اثباتشده است، گفت: زماني بايد گفت تخلفي اثبات و محرز شده که مرجع مربوطه حکم صادر کرده باشد. ما معتقديم نبايد اين موضوعات قبل از صدور رأي قطعي اعلام شود.

فرشاد اميرخاني هم در ادامه اظهارات رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران گفت: اداره کل راه و شهرسازي بهجاي اينکه وظيفه قانونياش را انجام دهد، سازمان نظاممهندسي ساختمان استان را تخطئه ميکند. دو، سه ماه بود که شايعاتي توسط وزارتخانه مطرح ميشد مبني بر اينکه در بحث ارجاع کار تخلفاتي صورت گرفته و ما هم دو جلسه هيئتمديره را به اين موضوع اختصاص داديم که اگر سندي دارند، بياورند اما متأسفانه فقط تهمت و افترا بود که اميدوارم دست از اين کارهايشان بردارند و به کار اصليشان بپردازند.

وي افزود: من دبير گروه مکانيک هستم. تعرفه گاز سال 92 ما که بايد توسط اداره راه و شهرسازي استان پيگيري شود، هنوز با وجود 8 ماه که از سال 93 گذشته، افزايش پيدا نکرده و مهندسان ناظران ما هنوز تعرفه سال 92 را ميگيرند. اين حقالناس است. علاوه بر اين بنده دبير هيئت نظارت بر دفاتر نمايندگي استان هستم. هيچکدام از شهرداريهاي استان تهران با ما همکاري نميکنند. اداره کل  يک نهاد حکومتي است و وظيفه دارد با آنها برخورد کند که چرا ميليونها مترمربع کار خارج از سيستم توزيع ميشود و کيفيت ساخت پايين ميآيد.