هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخلف برخی از اعضای نظام مهندسی

گروه ساختوساز: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازي وظيفه نظارت عاليه بر تمام نهادهاي صنعت ساختمان را دارد. شهرداري و نظاممهندسي هم از اين قاعده مستثني نيستند و چنانچه تخلفي مرتکب شوند، بايد به وزارت راه و شهرسازي پاسخگو باشند. از سوي ديگر اين روزها مسائل مختلفي ازجمله منافات طرح تفصيلي شهر تهران با طرح جامع، نظارت وزارت راه و شهرسازي بر گودبرداريها و جلوگيري از ادامه کار گودهاي پرخطر مطرح ميشود. پيام ساختمان براي آگاهي از چندوچون اين موضوعات گفتگويي با فريبرز واحدي، مديرکل راه و شهرسازي استان تهران ترتيب داد. گفتگوي که البته به مسائل مهم ديگري هم کشيده شد:

پيام ساختمان: يکي از عمدهترين مشکلات حال حاضر، بحث استفاده از مجريان ذيصلاح است. در اين رابطه چه اقدامي انجام دادهايد؟

بخشي از ساختمانهاي ما توسط افراد غيرحرفهاي ساخته ميشود، درحاليکه ساختمانسازي يک کار تخصصي است. يعني کساني که صلاحيت ندارند وارد کار ساختوساز شدهاند. ما اين کار را در کميته پنج نفرهاي دنبال ميکنيم و آييننامه و شيوهنامهاي خواهيم داشت تا ساختوساز بهوسيله افراد داراي صلاحيت انجام شود.

پيام ساختمان: در رابطه با نظارت بر گودبرداريها چه اقداماتي انجام دادهايد؟

ما حوادث متعددي را در شهر تهران داشتيم و به آموزش کساني که مجوز کار دارند، بسنده نکرديم. در بسياري از گودبرداري ها اصول اوليه ايمني را رعايت نکردهاند. ما به شهرداري مناطق مربوطه نامه زدهايم و اقداماتي انجام شده است. متأسفانه در مواردي عليرغم اينکه حکم قضايي براي پلمپ داشتهايم اما پيمانکار کار را ادامه داده و منجر به حادثه شده است.

احساس کرديد نظاممهندسي نميتواند جلوي گودبرداريهاي غيراصولي را بگيرد؟

نظاممهندسي ساختارش پاسخگوي اين نظارتهاست اما ممکن است برخي از مهندسان تخلف کنند. ما به دنبال اين هستيم که اگر نظارتي هم بهصورت صوري انجام شد،از طريق نظارت عاليه بتوانيم مهندس را به شوراي انتظامي معرفي کنيم و جلوي حادثه را بگيريم.

پيام ساختمان: نظارت عاليه در رابطه با نظاممهندسي و طرحي مانند ارجاع کار نظارت چگونه عملياتي ميشود؟

ما بر کار نظاممهندسي نظارت داريم. چندين تخلف در رابطه با طرح ارجاع کار ازجمله عدم رعايت ظرفيت کاري اعضاي حقيقي و حقوقي به ما گزارششده و رسيدگي کرديم و در نهايت پرونده آنها را به شوراي انتظامي ارجاع داديم. حتي برخي از اعضاي متخلف عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران بوده و تخلفشان ثابتشده است. چنانچه تخلف در شوراي انتظامي محرز شود، قطعاً هم لغو پروانه ميشوند و هم از ادامه فعاليتشان در نظاممهندسي جلوگيري ميشود.

پيام ساختمان: موضوعاتي در رابطه با عدم تطابق طرح تفصيلي با طرح جامع به گوش ميرسد. آيا اقدامي در اين رابطه انجام دادهايد؟

ما در اين رابطه واردشدهايم تا طرح تفصيلي بر اساس طرح جامع اصلاح شود. بهعنوانمثال مغايرتهايي در برخي از مناطق مانند منطقه 22 وجود داشت که بارگذاري جمعيتي بالايي انجامشده بود و بسياري از باغها و بوستانها تبديل به مجتمعهاي تجاري و مسکوني شدهاند. شهرداري در اين منطقه برجهاي 20 طبقه بارگذاري  و عنوان ميکرد که پول تحصيل اراضي اطراف درياچه چيتگر را از محل تراکم فروشي اين برجها درآورده و سازمان محيطزيست اعتقاد داشت اين ميزان بلندمرتبهسازي جلوي باد را گرفته و باعث آلودگيهاي زيستمحيطي ميشود . خوشبختانه در نهايت ضوابط بلندمرتبهسازي در اين منطقه اصلاح شد. علاوه بر اين در اين تدقيق که شوراي عالي معماري و شهرسازي و شهرداري تهران حضور داشتند، در جاهايي که به دليل مغايرت ، ايجاد مشکل ميشد مصوبات قبلي را باطل کرديم.

پيام ساختمان: نظرتان در رابطه با جايگزيني بتن و آسفالت چيست؟

با توجه به افزايش قيمت قير و اينکه اين محصول در بورس عرضه ميشود ناچاريم به سمت استفاده از رويههاي نازک آسفالتي يا بتني برويم. رويههاي بتني در خيلي از کشورهاي دنيا متداول و استفاده ميشود . سال گذشته در حدود 40 کيلومتر از راههاي استان تهران از رويههاي بتني استفاده کرديم که تجربه خوبي بود و منتظريم ارزيابي دقيقي از آن داشته باشيم. بههرحال اين تکنولوژي بايد با شرايط اقليمي ايران سازگار شود.