هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با مشاوران امـلاک مشکل نداریم

بعد از سالها انتظار كانون سردفتران و دفترياران استان البرز در مراسمي با حضور رئيس سازمان ثبتاسناد و املاك کشور در 26/8 /93  افتتاح شد. کانون سردفتران با توجه به وظايف و مأموريتها مختلف و اساسي ميتواند در  پيشبرد اهداف قانوني دفترخانهها مؤثر باشد. به مناسبت افتتاح اين کانون و نيز در مورد وظايف و اهداف کانون سردفتران اسناد رسمي در استان البرز با "محمد سعيدي" رئيس اين کانون به گفتگو نشستيم :

چرا کانون سردفتران بعد از سالها در استان البرز تأسيس شد؟ قبل از تشکيل کانون در استان ،امور مربوطه چگونه انجام ميشد؟

ازآنجاکه وزارت دادگستري در تهران و ساير مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي، كانون سردفتران و دفترياران را تحت نظارت خود تشكيل ميدهند و اين کانون  داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و ازنظر نظامات تابع وزارت دادگستري ميباشد .براي  تأسيس کانون سردفتران در  استان شرايط سخت و پيچيدهاي وجود دارد و يکي از شرايط سخت وجود  سردفتران و دفترياراني با  حداقل ده سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري در استان  است  . البته اين دفاتر بايد  در 5 سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي نداشته باشند  و در ثاني بايد در همان استان 15 تا 16 دفترخانه با سابقه 10ساله  باشد. تا زماني كه در استاني كانون سردفتران تشكيل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي آن استان به عهده كانون نزديکترين استان ميباشد و ازآنجاييکه استان البرز تاکنون اين شرايط را نداشته است ، تمام امور مربوط به دفترخانههاي البرز بر عهده کانون سردفتران استان تهران بود .

اهداف و مأموريتهاي کانون چيست ؟

وظايف کانون طبق ماده 66 قانون دفتر اسناد رسمي سال 54 شامل 8 بند کليدي است؛ ازجمله فراهم كردن موجبات پيشرفت علمي و عملي سردفتران و دفترياران ،ايجاد وحدت رويه در جهت اجراي مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمي با تائيد سازمان ثبتاسناد و املاك كشور،تنظيم و تصويب آئيننامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي . البته كانون سردفتران مكلف است كليه سردفتران و دفترياران را از محل وجوه موضوع ماده 55 اين قانون برابر آئيننامه مصوب بيمه كند . حق بيمه سردفتران و دفترياران 10درصد از درآمد ماهانه آنها ميباشد و البته اين مورد در کانون سردفتران البرز هنوز اجرايي نشده و بر عهده کانون سردفتران استان تهران ميباشد. كانون مطابق قانون دو وظيفه كليدي در حوزه توسعه و تقويت اسناد رسمي دارد كه با شروع به كار آن در يکي از بزرگترين استانهاي كشور، اين وظايف به بهترين شكل، عمل خواهد شد. با تأسيس كانون سردفتران، نظارت بر دفاتر و حمايت از اين حوزه براي حفظ حقوق شهروندي، نظاممند ميشود و همچنين سطح خدماتدهي در حوزه صدور سند رسمي براي نقلوانتقالات ملكي نيز ارتقا مييابد.

اهداف كانون در استان البرز چيست ؟

 با شروع به كار كانون سردفتران، قطعاً امور حرفهاي دفاتر اسناد رسمي موردتوجه و در اولويت خواهد بود. از طرفي، خطمشي و استراتژي تعريفشده در كانون البرز اين است كه بستر نظم دهي و حقوقي کردن روابط اقتصادي و تجاري مردم را توسعه دهد تا بهداشت حقوقي در مناسبات ملكي و ساير حوزههاي مرتبط با فعاليت دفاتر لحاظ و رعايت شود. كانون سردفتران استان البرز ميتواند در مباحث داوري و قضا زدايي، بهعنوان مشاور و متخصص امور حقوقي، براي ادارات، سازمانها و كليه نهادها و همچنين مردم و متعاملين، ورود پيداکرده و اين نوع نياز را در استان مرتفع كند.

در مورد  ورود مشاوران املاك به عرصه صدور سند عادي  چه نظري داريد ؟

ما بههيچوجه با صنف مشاوران املاک مشکل نداريم اما با ثبت و انعقاد مبايعهنامه توسط مشاوران املاک مشکل داريم. در قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1310، تأکيد شده که هدف از تأسيس اين دفاتر، ثبات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي است و قرار بود با فعاليت دفاتر اسناد رسمي، رويه صدور سند عادي متوقف شود اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد. در جريان نقلوانتقال با سند عادي، خيلي از مسائل همچون ممنوعالمعامله بودن اشخاص، مشخص نميشود و اين، ميتواند عامل بيثباتي اقتصادي  باشد. آنچه طرفين معامله روي برگههاي عريض و طويل قولنامه و اجارهنامه در بنگاهها مينويسند و امضا ميکنند تنها يک سند عادي است و هنگام روبهرو شدن با مشکلات احتمالي کمک چنداني به آنها نميکند، اما اگر همين قولنامه يا اجارهنامه در يک دفتر اسناد رسمي تنظيم شود، بهمنزله ثبت يک سند رسمي است که بسياري از مشکلات آنها را در مواجهه با تخلفات احتمالي کم ميکند. مردم بايد بدانند مبايعهنامههاي مربوط به نقل و انتقالات ملک  توسط مشاوران املاک جزو اسناد عادي محسوب ميشوند.

كانون سردفتران البرز در عرصه حمايتي- اجتماعي قدم بر خواهد داشت و در حالت کلي  كانون در نقش بازوي مراجع قضايي و ثبتي، براي ورود اعضاي جديد به جامعه سردفتران، اعتبارسنجيهاي لازم را انجام خواهد داد و اين كار باعث ورود نخبهها به عرصه تنظيم روابط حقوقي مردم خواهد شد.