هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابداع لامپی که با قطع برق روشن می‌ماند

يک شرکت انگليسي لامپ ال.اي.دي ابداع کرده که هنگام قطع جريان برق براي سه ساعت روشن ميماند.

به گزارش ساينس، اين لامپ داراي يک باتري است که هنگام قطع جريان برق با استفاده از آن روشن ميماند.

اين لامپ زماني که برق قطع ميشود بهطور خودکار به انرژي باتري تعبيهشده در آن متصل ميشود و براي سه ساعت روشن ميماند.اين لامپ که iViTi ON نام دارد، توسط محققان شرکت انگليسي «ليتونيکس»(Litonics ) در «ولز» ساختهشده است.

محققان اين شرکت هدف از ابداع اين لامپ را مطمئن ساختن کاربر به اين موضوع عنوان کردند که در جريان قطع برق در تاريکي نخواهد ماند.

اين لامپ مانند تمام لامپهاي ال.اي.دي موجود کار ميکند با اين تفاوت که قطع برق را تشخيص ميدهد و بهطور خودکار با انرژي حاصل از باتري خود کار ميکند. اين باتري به لامپ امکان ميدهد که بهطور مستقل سه ساعت روشن بماند تا برق وصل شود.

از سوي ديگر اين لامپ تفاوت ميان قطعي برق و خاموش کردن سويچ برق را بهخوبي تشخيص ميدهد بنابراين کاربران ميتوانند بهراحتي اين لامپ ال.اي.دي را خاموش کنند. باتري اين لامپ نيز زماني که برق جريان دارد بهطور خودکار شارژ ميشود.از سوي ديگر اين لامپ کممصرف نيز هست بهطوريکه فقط 8 وات برق مصرف ميکند اما مانند يک لامپ معمولي 60 واتي روشنايي دارد.

انتظار ميرود شرکت سازنده اين لامپ ال.اي.دي، در پايان سال جاري ميلادي فروش اين لامپ را آغاز کند اما تاکنون هيچ قيمتي براي اين لامپ اعلام نشده است.