نشت فاضلاب پرديس را جدي بگيريم

شمار نشریه : 196

« اگر طرح تصفيهخانه فاضلاب پرديس اجرايي نشود اين پسابهاي مضر با خروج از پرديس و جريان به سمت سد ماملو مشکلات بهداشتي بسياري را رقم خواهد زد».

مطلب فوق هشداري بود که سال 89 از سوي فرماندار وقت تهران داده شد و از قضا در ديماه سال 92 به تحقق پيوست و تعدادي از ساكنان شهر پرديس را روانه بيمارستان كرد.

همان موقع مدير روابط عمومي اورژانس کشور در گفتگو با رسانهها اظهار داشت: حادثه شکستگي لوله آب در شهر پرديس بهاينعلت که لوله آب شرب در کنار لوله فاضلاب بوده موجب انتقال آلودگي به آب شرب اين شهر شده که بر اثر آن عدهاي از مردم پرديس دچار مسموميت شدند. حالا فرماندار قبلي رفته است و نگرانيها از نفوذ فاضلاب پرديس به منابع آبي پايتخت كه پيشتر زمزمه آن وجود داشت، همچنان مطرح است.  نمايندگان مجلس هم هرازگاهي در اين خصوص اعلامخطر ميکنند.

 سي مردادماه امسال بود که مهدي هاشمي، عضو کميسيون عمران مجلس، در خصوص احتمال نشت فاضلاب پرديس و ورود به سفرههاي زيرزميني آب تهران گفت: «چندي پيش جلسهاي با مسئولان آبفاي شهر تهران در خصوص نشت فاضلاب پرديس و ورود به سفرههاي زيرزميني آب تهران تشکيل داديم و مقرر شد که گزارش تکميلي اين پرونده به مجمع نمايندگان استان تهران ارسال شود».

پيرموذن، سخنگوي فراكسيون محيطزيست مجلس هم پيشتر در اين مورد هشدار داده و گفته بود: «غيرکارشناسي بودن اجراي طرح مسکن مهر در اين منطقه با نبود خدمات رفاهي مناسب و فقدان برخي زيرساختها ازجمله تصفيهخانه فاضلاب نگرانيهاي بسياري را ايجاد کرده است». وي با احساس خطر از احتمال وقوع يك فاجعه انساني و زيستمحيطي ميافزايد: «در شهر جديد پرديس، مسکن مهر براي 200 هزار نفر ساختهشده اما متأسفانه 800 هزار نفر بدون احداث تصفيهخانه فاضلاب در اين منطقه سکونت خواهند کرد. بنابراين وزارت نيرو و راه و شهرسازي بايد به داد آب شرب شهر تهران برسد چرا که اگر اين فاضلاب نشت کند اتفاقات ناگواري رخ خواهد داد».

از سوي ديگر پايشهاي سازمان محيطزيست از آبهاي سطحي منطقه، حکايت از آن دارد که آلودگيهاي ميکروبي رودخانه نزديک شهر پرديس بيشتر از استاندارد است و اين آلودگيها با جريان پيدا کردن در رودخانه جاجرود در نهايت به سد ماملو خواهد رسيد و شرق تهران را در معرض خطر جدي قرار خواهد داد.

حسن پسنديده مديرکل دفتر آبوخاک سازمان محيطزيست، در اين خصوص ميگويد: «بحث فاضلاب شهري پرديس بهصورت جدي در سازمان محيطزيست پيگيري ميشود.

  همچنين پيشرفت پروژه تصفيهخانه فاضلاب پرديس حدود 50درصد است و بسيار کند پيش ميرود. اين امر معضلات زيستمحيطي ايجاد کرده و ما اين مسئله را از طريق وزارت نيرو پيگيري ميکنيم».

 

 پسنديده يادآوري ميکند که «پايش آلودگي آبهاي زيرزميني را وزارت نيرو انجام ميدهد و ما اطلاعي از وضع آلودگي آبهاي زيرزميني منطقه نداريم، اما پايشهاي ما از آبهاي سطحي نشان ميدهد که آلودگي اين آبها اساساً پارامترهاي ميکروبي و پارامترهاي شيميايي همچون سي او دي، بي او دي و نيتراتها  است».

البته موضوع نبود سيستم دفع فاضلاب محدود به شهر پرديس نيست و بهصورت يك معضل سراسري درآمده است ، بهطوريکه نيمي از مراکز استاني کشور  و شهرهاي بزرگ و پرجمعيت تصفيهخانه فاضلاب ندارند و از داشتن اين سيستم بيبهرهاند؛ اين شهرها محل اسکان ميليونها نفر هستند و هر روز ميليونها ليتر فاضلاب در آن ها توليد ميشود، و اين فاضلابها بدون تصفيه در دشتها و رودخانهها رها ميشود و سلامت محيطزيست و مردم را به مخاطره مياندازد.