هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آب ‌مان را قطع خواهند كرد؟! گزارش پیام ساختمان از واکنش مردم به نرخ جديد انشعاب فاضلاب

اخيراً كه فيشهاي جديد تعرفه انشعاب فاضلاب به دست متقاضيان رسيد، آنها را بهشدت در بهت و حيرت فرو برد، چراکه نرخ جديد انشعاب بهيکباره حدود 50 در صد افزايشيافته بود. مشتركان و متقاضيان بلافاصله به تكاپو افتادند و با تماس تلفني و مراجعه حضوري ميخواستند از اين اقدام ناگهاني و  غافلگيرکننده سر در بياورند اما هرچه سعي كردند كمتر به نتيجه رسيدند. همزمان رسانههاي جمعي و سايتهاي خبري نيز دستبهکار شدند و به پيگيري موضوع پرداختند، اما آنها هم پاسخ روشني در اين زمينه از سوي مسئولين دريافت نكردند. تنها در يك مورد جوابيه شركت آب و فاضلاب به يكي از خوانندگان، در  روزنامه كيهان چاپ شد كه البته اين جوابيه هم بهجاي پرداختن به علت گراني، بر لزوم خريد بيقيدوشرط انشعاب تاكيدكرده و طي آن اخطار داده بود كه در صورت عدم خريد انشعاب فاضلاب، آب مشترك طبق قانون قطع خواهد شد.

موضوع با يك شهروند تهراني كه پيگير كار انشعاب فاضلاب ملك خود است، در ميان گذاشته شد. وي در اين مورد ميگويد: موضوع عجيبي است، ما درحاليکه بابت آب مصرفي بدهي نداريم، اما براي انشعاب فاضلابي که در آينده قرار است  به ما بدهند تهديد ميکنند كه آب مصرفيمان را قطع خواهند كرد.

نكته قابلتوجه اينكه نرخ جديد تعرفه، غير از متقاضيان جديد، شامل حال مالكاني كه قبلاً انشعاب فاضلاب را خريداري کردهاند نيز شده است، بهاينترتيب كه در فيشهايي كه اخيراً براي اين دسته از مشتركان ارسالشده، نرخهاي قبلي و مربوط به سال 92 باطل  و نرخهاي جديد در اين فيشها درجشده كه از قرار معلوم بهشدت هم لازمالاجرا است.

رضا ايرانمنش، ساكن يك مجتمع مسكوني در شهر تهران مي گويد: بدهي مجتمع ما بابت پيش پرداخت حق انشعاب فاضلاب مجموعاً حدود صد ميليون تومان بود اما وقتي براي پرداخت قسط اول مراجعه كرديم در كمال شگفتي متوجه شديم كه اين نرخ افزايش پيدا كرده و به 150 ميليون تومان رسيده است، و اين يعني 50 درصد افزايش حق انشعاب فاضلاب! وي ميافزايد: وقتي از مسئولان علت امر را جويا ميشويم، آنها ميگويند قانون عوضشده و چارهاي جز پرداخت مبلغ جديد نيست.

ازآنجاکه اصولاً دريافت هر نوع حقالزحمه و كارمزدي، بايد در قبال يك كار انجام شده صورت بگيرد، سؤالي كه در اينجا پيش ميآيد اين است كه صدور اينهمه تعرفه پيدرپي و افزايش نرخهاي جديد در قبال كاري كه بعضاً هنوز به انجام نرسيده و حتي در برخي مناطق هنوز آغاز نشده، با چه توجيهي صورت ميگيرد؟

ايرانمنش كه ظاهراً دستي بر آتش امور عمراني دارد در اين خصوص هم اينگونه توضيح ميدهد: معمولاً در كشورهاي ديگر ابتدا زيرساختهاي لازم در شهرها ايجاد ميشود، سپس در قبال خدماتي که ارائهشده هزينه دريافت ميشود ولي در اينجا قضيه به گونه ديگري است؛ هنوز هيچ عملياتي شروع نشده يا به اتمام نرسيده، سازمان آب و فاضلاب اطلاعيه ميدهد و پيشاپيش فيش و قبض صادر ميکند و براي خانههايي كه قرار است در آينده مشترك شوند و انشعاب دريافت كنند، ميفرستد.

اما ظاهراً چارهاي جز پرداخت حق انشعاب فاضلاب با نرخ جديد نيست و  مردم هر طوري كه شده بايستي هزينههاي تعيينشده و مصوب را بپردازند، وگرنه كار به صدور حكم و اعزام مأمور و قطع آب مصرفي متقاضيان امروز و مشتركان فردا كشيده ميشود. بر همين اساس است كه آنها هرچند ناراضي، اما باز به مراكز آب و فاضلاب و دفاتر پيشخوان دولت مراجعه ميکنند تا به درخواستشان رسيدگي شود. تنها تمهيدي كه دولت براي اين دسته از متقاضيان انديشيده تقسيط بدهي آنان است.

نتيجه

اگرچه شايد هزينه ايجاد زيرساختهاي شهري و از جمله انشعاب فاضلاب براي دولت بالاتر از مقدار تعرفهاي باشد كه براي متقاضيان در نظر گرفته ميشود، اما از سوي ديگر انتظار ميرود متصديان امر اولاً با اطلاعرساني و شفافسازي لازم زمينه مشاركت و همكاري عموم شهروندان را فراهم آورده و به اين وسيله آنان را مورد تكريم و احترام قرار دهند، ثانياً تا آنجا که مقدور است از طريق مقتضي تسهيلات بيشتري براي مالكان واحدهاي متقاضي فراهم آورده شود تا آنها راحتتر و با طيب خاطر بيشتري نسبت به خريد انشعاب اقدام كنند.

 

  براي انجام مصاحبه حضوري يا تلفني و شنيدن صحبتها و پاسخهاي مسئولين شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و همچنين تهران، پيگيريهاي متعددي به عمل آمد اما چون نتيجه لازم حاصل نشد بهطور  حضوري مراجعه شد، كه مراجعه حضوري هم كارگر نيفتاد و برنامه انجام مصاحبه، از سوي مسئولين روابط عمومي به فرصت آينده موكول شد.