زمستانــي گرم در پرتو شعــله هاي آبــي

شمار نشریه : 196

اين روزها با توجه به سرد شدن هوا مردم به فکر استفاده از وسايل گرمازا هستند. به اين منظور وسايل گرمايشي کمکم از داخل انبارها و پستوها بيرون آورده و آماده نصب ميشوند.

بهموازات استفاده از وسايل گرمايشي، رعايت نكات ايمني در بهکارگيري آنها نيز بسيار مهم و حياتي خواهد بود، چراکه هرگونه بياحتياطي در اين راستا ميتواند نتايج زيانبار و گاه غيرقابل جبراني را به همراه داشته باشد. بخاريهاي گازسوز ازجمله وسايل پركاربرد در فصل سرما هستند كه با رعايت نكات و موارد ايمني زير ميتوان فصلي مطبوع و لذتبخش را در پناه گرماي حاصل از آنها پشت سر گذاشت.

- لازم است همواره هواي كافي براي تنفس افراد و همچنين براي درست سوختن بخاريهاي گازسوز به درون منازل و محيطهاي زندگي و حضور ساكنين وجود داشته باشد.

- از سوختن صحيح  شعله گاز و سلامت بخاري مطمئن شويد. درصورتيکه سوخت بخاري ناقص است و يا شعله آن آبي نميسوزد، ممكن است اين نقص ناشي از نرسيدن هواي كافي به بخاري باشد. ضمناً بخاري، آبگرمكن و وسايل گازسوز هرگز نبايد در محيطهاي بستهاي مثل حمام نصب شوند.

- نسبت به سلامت دودكش اطمينان لازم حاصل شود. نصب دودكش در داخل راهرو، پاسيو و فضاهاي بسته ساختمان كه جريان طبيعي هوا وجود ندارد، ممنوع بوده و هر وسيله گازسوز بايد داراي يك دودكش مجزا و مجهز به كلاهك اچ (H) باشد.

- چنانچه دودكش سرد باشد نشاندهنده عدم عبور گازهاي سمي است و بايستي سريعاً نسبت به     رفع مشكل اقدام نمود. استفاده از شعله شمع يا كبريت در محل دريچه و مبدأ دودكش بدينصورت که اگر شعله به سمت داخل دودكش كشيده شود بيانگر اين است كه جريان مكش دودكش مناسب است، در غير اين صورت نشاندهنده عدم مكش مناسب دودكش خواهد بود.

- از تبديل بخاري و ساير وسايلي كه با سوختهاي ديگر مورداستفاده قرار ميگيرند به وسايل گازسوز جدا خودداري نماييد.

- لوازمي مانند پرده، لباس، رختخواب، ظروف پلاستيكي و ساير اشياي قابل اشتعال را كه ميتواند سبب وقوع آتشسوزي در منزل شود از مجاورت بخاري دور كنيم.

اگر از سفر برگشتهايد و قصد داريد شير اصلي گاز را باز کنيد،  در ابتدا لازم است اطمينان حاصل نماييد كه كليه شيرهاي مصرف وسايل گازسوز بسته باشد.

- براي جريان گاز، حتماً از شيلنگهاي سالم و فشارقوي استفاده شود. همچنين بدون استفاده از بست براي محكم كردن شيلنگ گاز هرگز از وسيله گازسوز استفاده نكنيد. ضمناً طول شيلنگ گاز بههيچوجه نبايد حداکثر از 120 سانتيمتر بيشتر باشد.

- استفاده از بخاريهاي بدون دودکش محدود به اماکن پر رفت آمد است که اکسيژن کافي براي محيط را تأمين ميكند. البته استفاده از اين دستگاه بر اساس استاندارد ايران در اتاقخواب، حمام و محيطهاي بسته و کوچک ممنوع است.

- علائم مسموميت با منواکسيد کربن كه به دليل سوخت ناقص گاز حاصل ميشود شامل مواردي همچون حالت خوابآلودگي شديد، كسلي، خستگي، سردرد، ضعف جسماني، سرگيجه، بيقراري، تهوع، خميازه كشيدن بيشازحد و كاهش ديد است. چنانچه متوجه چنين علائمي شديد، با خارج شدن از فضاي آلوده از پيشرفت مسموميت پيشگيري كنيد.