هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با کاهش مشکلات آلودگی هوا ؛ کابوس تهرانی‌ها پایان می‌یابد

آژير قرمز وضعيت آلودگي زيستمحيطي بهويژه آلودگي هوا چند سالي است که به صدا درآمده است. برخي مسئولان ميگويند اين وضعيت از مرز «بحران» هم عبور کرده است.

آمار فوتيهاي سال 91 نشان ميدهد که در اين مدت حدود 2 هزار و 400  تا 4 هزار و 800 نفر در پايتخت، به دليل عوارض ناشي از آلودگي هوا جان خود را از دست دادهاند که اين تنها آمار آلودگي هواست. حالا ديگر آلودگيهاي زيستمحيطي از جمله آلودگي هوا به پايتخت محدود نميشود، در حال حاضر بسياري از شهرهاي کشور نيز دچار اين بحران شدهاند. نمونه آن گزارشي است که در سال 2012 منتشر شد که رتبه زيستمحيطي ايران از ميان 130 کشور، 114 بود.

همچنين آمار عجيبوغريبي نيز از نحوه تخصيص منابع و اختيارات براي حفاظت از محيطزيست در کشور گزارششده که شنيدن آن خالي از لطف نيست!

 به گفته مظاهري، مديرکل توسعه پايـدار و اقـتـصاد مـحيطزيست، «بودجه تخصيصيافته به حفاظت از محيطزيست در سالهاي 90 و 91 حدود 1 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده ولي عملاً تخصيص آن صفر بوده، يعني همين مبلغ نيز پرداخت نشد و بودجه 1392 هم صفر بوده است. از 6 ماه دوم 1392، معادل 314 ميليون تومان پرداختشده و قول دادند که بودجه را تأمين کنند. اگرچه نياز سازمان براي دو سال 93 و 94 نزديک به 3 ميليارد تومان است که قول پرداخت آن دادهشده است».

اما حالا مسئولان اخيراً خود به اين نتيجه رسيدهاند که «با سلامت مردم نميشود شوخي کرد»، اين موضوعي است که پيشتر متولي مشخصي آن را  مطالبه نکرده بود، اما اکنون بخش سلامت کشور يعني وزارت بهداشت و درمان اتفاقات خوبي را در اين زمينه رقم زده و حساسيت بحران سلامت را ميان مسئولان و شهروندان ايجاد آن را مطالبه نموده است. بهگونهاي که در اين مدت شوراي عالي محيطزيست تشکيلشده و کميته بررسي آلودگي هوا که سالها تعطيل بود، دوباره احيا گرديده است.

تهرانيها منتظر تردد خودروهاي هيبريدي

طي سالهاي گذشته مصرف سوخت و خودروهاي غيراستاندارد، کشور را با و زيستمحيطي نامناسب روبهرو کرده است. اما ظاهراً ديگر قرار نيست بيشتر از اين اجازه داده شود سلامت مردم به خطر بيفتد. در همين راستا خبر از جايگزيني خودروهايي جديد در شهر تهران دادهشده است.

به نظر ميرسد کابوس تهرانيها براي مشکلات آلودگي هوا رو به پايان است و ديگر شهروندان مجبور به تحمل شرايط فاجعهبار سوختهاي فسيلي در شهر نيستند. يکي از راههايي که مديران شهري به آن روي آوردهاند خودروي هيبريدي است.

خودروي هيبريدي، خودرويي ترکيبي است، بهطوريکه براي شروع حرکت نياز به سوخت بنزين دارد، اما بعد از شروع به کار موتور tبا بنزين، ميتواند با انرژي برق ادامه حرکت دهد. اين نوع خودروها علاوه بر افزايش کارايي، آلودگي کمتري نسبت به خودروهاي بنزيني يا ديزلي دارند.بهاينترتيب مردم کلانشهر تهران از اواسط سال آينده با خروج تدريجي خودروهاي فرسوده بنزيني، شاهد تردد خودروهاي برقي و هيبريدي در اين شهر خواهند بود.

رحمتالله حافظي، رئيس کميسيون سلامت، محيطزيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران، با اعلام اين خبر ميگويد: خروج خودروهاي فرسوده از سطح شهر تهران و بهکارگيري خودروهاي هيبريدي از اولويتهاي اين شوراست.

همچنين قرار است در آيندهاي نزديک شاهد تردد موتورسيکلتهاي برقي در محدوده بازار تهران باشيم، درنتيجه با ورود خودروها و موتورسيکلتهاي برقي به سطح شهر تهران، از تردد موتورسيکلتهاي بنزيني و فرسوده در محدوده بازار تهران جلوگيري خواهد شد و تنها موتورسيکلتهاي برقي اجازه تردد از اين مسير را خواهند داشت.

سالهاست که مديران شهري راهکارهاي متفاوتي پيشنهاد ميکنند؛ از توصيه به محدوديتهاي ترافيکي گرفته تا جريمههاي هنگفت براي متخلفان و بهبود کيفيت سوختهاي وارداتي، همه اين تدابير نتوانست کمکي جدي به حل مشکلات آلودگي تهران کند، حال قرار است با يک راهکار جديد، اين نوع خودروها جايگزين خودروهاي آلودگي ساز فعلي شود.

گامي اميدوارکننده

 اما سؤال اينجاست که اجراي اين اقدامها چقدر مؤثر باقي خواهد ماند؟ آن هم در شرايطي که وارد فصلهاي سرد سال شدهايم و آلودگي هواي پايتخت از دغدغههايي است که هرساله با رسيدن به فصلهاي سرد سال، رنگ و بوي جديتري به خود ميگيرد.

اگر بخواهيم افزون بر آلايندههاي زيستمحيطي، آلايندههاي گازي و ذرات معلق بنزين، ذرات گردوغبار و ... ساختوسازهاي جديد و تغيير کاربري فضاهاي سبز که مغاير با طرح جامع تفضيلي است را هم به مشکلات جدي زيستمحيطي کشور اضافه کنيم، طبق نظر کارشناسان يکي از عوامل مهم آلايندگيها و ناپاکي هوا و زمين به حوزه حملونقل مربوط ميشود. درنتيجه ورود خودروهاي هيبريدي يک گام اميدوارکننده براي کاهش آلودگي هوا در کنار ساير برنامههاي نجاتبخش است، مشروط بر آنکه عملي شود.

صـاحــبنـظـران و مـجــامـع زيستمحيطي در عرصههاي جـهاني به اين نتيجه رسيدهاند كه در پيش گرفتن راههاي مؤثر حمايت از محيطزيست و منابع طبيعي امري اجتنابناپذير و حياتي است و يکي از رموز و كليدهاي اصلي موفقيت، كاهش مصرف سوختهاي فسيلي در سطح شهرهاست.

بنابراين تردد انواع خودروهاي عمومي، خود بهتنهايي ميتواند منشأ آلودگي باشد که نهتنها تداوم آن در محيطزيست و جامعه اثرات نامطلوبي به دنبال خواهد داشت، بلکه اثرات بد اين فاجعه زيستمحيطي را بر ساختار اقتصادي کشور نميتوان ناديده گرفت. درعينحال اينگونه اقدامات زماني رنگ واقعيت به خود ميگيرد که تمامي دستگاههاي خدمت رسان شهري در حوزههاي مختلف، مکلف به اجراي برنامههاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت در حوزه کاهش آلودگي هوا با محوريت مديريت شهري شوند.