هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لامـپ یا بمب خانگـی ؟

20 سال از زماني که لامپهاي کممصرف به جامعه جهاني معرفي شد، گذشته است و در اين مدت از خطرات و آسيبهاي جسمي و روحي ناشي از بهکارگيري اين نوع لامپها بهطور جستهوگريخته شنيدهايم. بهطوريکه استفاده از آن در برخي کشورها بهطور کامل ممنوع شد و در برخي ديگر که اولويت سياستهاي خود را بر بهرهوري انرژي و اقتصاد ملي بنا نهادهاند، استفاده از اين لامپها با تدوين پروتکلهاي ايمني و رعايت  تمامي  نکات بهداشتي ادامه يافته است .اما در کشور ما اولويت دولت در حمايت از ورود اين لامپها و توليد آن صرفاً بحث اقتصادي قضيه بوده و  سلامت و بهداشت جامعه در اولويت دوم قرار گرفته است. نشانه آن هم عدم اطلاعرساني به مردم در رابطه با خطرات استفاده نادرست از آن است. بارها شاهد بودهايم که مردم اطلاعات اوليه از خطرات وجود گاز جيوه در صورت شکستن لامپهاي موردنظر را نداشته و همچون لامپهاي قديمي رشتهاي بيمحابا به آن دست ميزنند، درصورتيکه نميدانند بخار جيوه آسيبهاي جدي به ريه و سيستم عصبي انسان وارد ميکند.

اما مسئله اينجاست که با وجود عوارض بسيار زياد ناشي از استفاده اين لامپها ، بهتازگي شاهد ورود  نوع جديدي از اين لامپها به کشورمان هستيم. اين لامپها که «ال اي دي» ناميده ميشوند ازنظر بهرهوري تا 80 درصد بهبوديافته و عمر بالايي نيز دارند که البته خيلي خوب  است، اما نکته اينجاست که آن اشتباه تاريخي در اطلاعرساني به مردم در حال تکرار است و شرکتهاي واردکنندهاي که  عمدتاً خصوصي بوده و جهت انتفاع خود و سود بيشتر به واردات آن اهتمام ميورزند در  نبود نظارت و توجه ويژه دولت به بخش سلامت مردم باز هم  محاسن  اين لامپها را  صرفاً ابزار تبليغات خود قرار ميدهند و علاقهاي براي اطلاعرساني به مردم ندارند درحاليکه اين لامپها در صورت آسيب ديدن و استفاده نابجا از آن داراي خطرات بهمراتب بيشتري به جهت وجود فلزات سنگين و آرسنيک است.   نتايج و عوارض استفاده ازاينگونه لامپها ممکن است بهصورت موجي فراگير، روزي خود را نشان دهد که ديگر دير است. ما خواهان عقب ماندن از تکنولوژي روز دنيا نيستيم بلکه حرف ما فقط اين است با اين شمشير دو لبه بهدرستي بازي شود. تا بار ديگر مردم ما به دليل  بيتوجهي مسئولان به بخش سلامت تاوان پس ندهند.