هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جهانگيري در همايش مديران ارشد وزارت نيرو: دولت بدهي بخش خصوصي را پرداخت مي كند قیمت آب افزایش نمی یابد

همايش مديران ارشد صنعت آب و برق كشور با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور، محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، حميد چيت چيان وزير نيرو، و مديران ارشد اين وزارتخانه به منظور بررسي عمکرد يک سال گذشته و تبيين برنامه هاي آينده صنعت آب و برق در محل پژوهشگاه نيرو در تهران برگزار شد.

ايجاد توازن بين هزينهها و درآمدهاي آب و برق

در اين همايش ابتدا وزير نيرو طي سخناني به تبيين مسائل جاري صنعت آب و برق پرداخت و با اشاره به موضوع کمبود آب در کشور گفت: اين موضوع در کانون توجه دولت قرار دارد.

چيت چيان افزود: در دولت يازدهم شوراهاي هماهنگي حوضههاي آبريز که تاکنون در کشور سابقه نداشت، آغاز به کار کرد، بهگونهاي که در حوضههاي درياچه اروميه و زايندهرود اين شوراها فعال شده و بهزودي در حوضه کرخه نيز فعال ميشود. بحث تعادلبخشي آبهاي زيرزميني، شبکههاي آبياري و زهکشي، آبرساني به شهرها و روستاها، توليد همزمان آب و برق در سواحل جنوبي، و بالاخره واگذاري اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهري به بخش خصوصي از ديگر موضوعات مربوط به بخش آب بود كه وزير نيرو اقدامات وزارتخانه متبوع خود در مورد آنها را تشريح كرد.

وي با تشريح فعاليتها و برنامههاي اين وزارتخانه در بخش برق، گفت: زماني که دولت يازدهم فعاليت خود را آغاز کرد، سههزار و 800 مگاوات نيروگاه در دست احداث داشتيم درحاليکه بايد دستکم پنجهزار مگاوات سالانه ظرفيت جديد نيروگاهي اضافه کنيم. بر اين اساس، برنامهريزيشده تا ظرف پنج سال 33 هزار مگاوات ظرفيت جديد ايجاد کنيم که از اين ميزان، احداث نزديک به 10 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي آغازشده و امسال حدود 4300 مگاوات قرارداد نيز در دست انعقاد داريم.

وزير نيرو ادامه داد: در اين فرآيند، بازده نيروگاههاي حرارتي و ظرفيت آنها افزايش خواهد يافت اما منابع کافي براي توسعه نيروگاهها در دسترس نيست و در صورت تداوم اين وضعيت، در سالهاي آينده با مشکل جدي مواجه خواهيم شد. وي کاهش تلفات شبکه انتقال و توزيع برق به زير 10 درصد، توسعه نيروگاههاي تجديدپذير، خريد برق از نيروگاههاي خصوصي را از ديگر اقدامات در دست بررسي وزارت نيرو ذکر کرد.

چيت چيان در پايان به تنگناهاي اقتصادي صنعت آب و برق اشاره  و تصريح کرد: هماکنون حدود 25 هزار ميليارد تومان در بخش آب و برق بدهي داريم و در بودجه 94 بايد چارهجويي جدي براي ايجاد توازن بين هزينه و درآمدهاي صنعت آب و برق انديشيده شود.

پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي

معاون اول رئيسجمهور نيز طي سخناني با اشاره به وجود محدوديتها در منابع مالي و اعتبارات دولتي در صنعت آب و برق بر لزوم استفاده از ظرفيتها و فرصتهاي ديگر براي جبران کمبود منابع تأکيد کرد و خطاب به مديران صنعت آب و برق کشور گفت: دولت با تمام توان از شما حمايت ميکند و انتظار دارد با درايت و تدبير شما عزيزان بتوانيم از مشکلات پيش رو عبور کنيم.

دکتر جهانگيري يکي از مشکلات موجود در اين بخش را فقدان فرهنگ مصرف صحيح دانست و با تأکيد براينکه بايد براي استفاده صحيح از منابع آب و برق فرهنگسازي صورت گيرد، گفت: بايد همهکساني که صاحب نفوذ هستند و سخن آنها براي مردم اهميت دارد، به کمک دولت و وزارت نيرو بيايند تا شاهد اصلاح شيوههاي مصرف آب در کشور باشيم.

معاون اول رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به توانمنديهاي موجود کشور در بخش توليد برق گفت: در اين بخش از توانمندي بالايي ازنظر امکانات موردنياز صنعت برق برخوردار هستيم و شرکتهاي ايراني قادر هستند تقريباً بهصورت کامل پروژههاي مرتبط با احداث نيروگاه و برقرساني را مديريت و اجرا کنند.  وي با اشاره به مجوز صادرشده از سوي مقام معظم رهبري براي برداشت 10 ميليارد دلار توسط دولت از صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحهاي آبوخاک، خاطرنشان کرد: اين رقم قرار است ظرف چهار سال بهعنوان وام در اختيار دولت قرار گيرد تا آن را براي اجراي طرحهاي ويژه مربوط به آب در کشور هزينه کند.

دکتر جهانگيري از ظرفيت بخش خصوصي بهعنوان يکي ديگر از فرصتها و ظرفيتها براي صنعت آب و برق کشور ياد کرد و گفت: وزارت نيرو به دليل برخي محدوديتها براي پرداخت بدهيهاي بخش خصوصي با مشکل مواجه شده است اما بخش خصوصي بهخوبي ميداند که اگرچه دولت ممکن است در مقطعي بدهکار شود اما با پتانسيلهاي بسيار خوبي که در کشور وجود دارد هيچگاه ممکن نيست دولت بدهيهاي خود را به بخش خصوصي پرداخت نکند.

معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه در سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز موضوع بهرهوري و صادرات برق مورد تأکيد قرار گرفته، خاطرنشان کرد: وزارت نيرو يکي از دستگاههايي است که سياستهاي دقيقي را براي اجراي  اقتصاد مقاومتي تدوين کرده و در شوراي اقتصاد به تصويب رساند که اطمينان داريم اين سياستها به برنامه‌‌هايي مفيد تبديل خواهند شد که صنعت برق کشور را متحول خواهد کرد.

اصلاح اقتصاد آب و برق با رويكرد فرهنگي

دکتر محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزي و راهبرد استراتژيك رئيسجمهور نيز در چهاردهمين همايش مديران ارشد صنعت آب و برق اظهار داشت: براي تبديل وضعيت موجود صنعت آب و برق و فاضلاب به وضعيت مطلوب ميتوان از پتانسيلها و ظرفيتهاي بودجه 93، 94 و قانون برنامه ششم استفاده کرد .

وي با بيان اينکه وزارت نيرو از ظرفيتهاي بالايي برخوردار است، گفت: متخصصترين افراد در بخش آب و فاضلاب و برق در وزارت نيرو حضور دارند که بايد از ظرفيتهاي آنان استفاده شود.

نوبخت درباره اصلاح اقتصاد آب و برق، گفت: ما از مشکلات صنعت آب و برق آگاه هستيم و وزير نيرو با استدلالهاي قوي اين مشکلات را بيان ميکند اما در موضوع اقتصاد آب و برق بايد به مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي توجه داشت.

در حاشيه همايش

- اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در حاشيه چهاردهمين همايش مديران ارشد صنعت آب و برق، در جمع نمايندگان رسانههاي خبري، درباره تصويب قانون قطع آب مشترکان پرمصرف، گفت: وزارت نيرو اختيار دارد اشتراک مشترکاني را که بيشتر از الگوي مصرف استفاده ميکنند، قطع کند اما براي افزايش نرخها هنوز مصوبهاي در دولت تصويب نشده است.

- حميد چيت چيان نيز در جمع خبرنگاران گفت: با انعقاد قرارداد براي احداث هشتهزار مگاوات بخش بخار نيروگاه گازي، تلاش ميکنيم بدون مصرف سوخت و فقط با استفاده از حرارت بتوانيم برق را توليد کنيم تا به کاهش هزينهها کمک شود.