هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فن فشار مثبت آتش نشانی

کشف آتش يکي از بزرگترين اکتشافات بشر بود که موجبات ورود انسان به عصر فلز را پديد آورد. اما اين کشف مفيد ميتواند تبديل به پديدهاي بسيار خطرناک گردد و خسارات جبرانناپذيري را به بار آورد. احتمال آتشسوزي از زمان کشف آتش همواره جزو لاينفک استفاده از آتش بوده و استفاده از آن را با مخاطراتي همراه کرده است.

امروزه اطفاي حريق در ساختمانهاي بلند يکي از مسائل بسيار حياتي است و تخليه افراد در زمان آتشسوزي يکي از دغدغههاي طراحان و کارشناسان ايمني ميباشد.در زمان آتشسوزي سرايت دود از محيط دچار آتشسوزي به فضاي راهپله و پله فرار موجب گير افتادن  افراد در طبقات فوقاني ميگردد. فن فشار مثبت با هدف جلوگيري از بروز اين اتفاق و ايجاد راه پلهاي امن جهت فرار افراد به کار گرفته ميشود.

روش کار

در زمان بروز آتشسوزي فن فشار مثبت جريان پرفشاري را از طريق کانال به داخل راهپله و يا پاگردها تزريق ميکند. اين موضوع سبب بالا رفتن فشار هواي راهپله ميگردد، در اين حالت هوا از محيط پرفشار (راهپله) به محيط کمفشار (واحد) جريان يافته و اجازه خروج دود از واحد و فضاي آتشگرفته را نميدهد و افراد ميتوانند از طريق راهپله بگريزند.

نگهداري

نگهداري و سرويس دورهاي در اين سيستم بسيار حياتي بوده و بايستي به آن توجه خاص مبذول گردد. با توجه به اينکه اين سيستم کارکرد دائمي نداشته اما کارکرد صحيح آن در زمان بروز حادثه ارزش حياتي دارد لذا بايستي بهطور مستمر کليه اجزاء اعم از سنسورها، مدار فرمان، کابلهاي انتقال برق، قسمتهاي مختلف فن، کانالها، دريچهها و ساير اجزا، وارسي و صحت کارکرد آنها تست گردد.

ملاحظات طراحي

در طراحي اين سيستم بايد ميزان ظرفيت و فشار موردنياز و همچنين محل قرارگيري دريچهها موردتوجه قرار گيرد. همچنين در صورت وجود کانال در سيستم طراحي کانال  بايد بهگونهاي باشد که توضيح هوا در دريچهها متناسب با فضاي محل قرارگيري دريچه باشد. همچنين بايد از تعبيه کانال يا دريچه و يا پنجرههايي که باعث از بين رفتن فشار سيستم گردند اجتناب گرد.

ارائهدهنده مقاله:

گروه فني و مهندسي کارنو