سهم 2 در صدي انرژي پاك در سوخت نيروگاه ها عـزم ملــی براي استفاده از انـــرژي پــاك

شمار نشریه : 196

مديرعامل سازمان بهرهوري انرژي ايران برنامههاي دولت را براي افزايش سهم انرژيهاي تجديد پذير همچون برق بادي، خورشيدي و زمين گرمائي در سبد انرژي کشور اعلام كرد. وي با بيان اين موضوع كه ايجاد زيرساختهاي مناسب براي سرمايهگذاري بخش خصوصي از مهمترين اهداف اين سازمان است، تأکيد کرد: همزمان با ايجاد زيرساختها بايد انگيزههاي اقتصادي براي سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين حوزه فراهم شود.

يوسف آرمودلي از تدوين قوانين جديدي در قالب قانون بودجه سال جاري توسط مجلس شوراي اسلامي خبر داد و افزود: تصويب قانون پرداخت مابهالتفاوت توليد انرژي بر اساس صرفهجويي در مصرف گاز و قيمتگذاري جديد اين بخش حرکت مناسبي بوده اما منبع تأمين اعتبار براي پرداخت اين تفاوتها هم بايد مشخص شود و در اين بخش نقش وزارت نفت ميتواند بسيار تعيينکننده باشد.

در همين راستا وزير نفت نيز در دهمين همايش بينالمللي انرژي گفت: دولت دکتر روحاني مسائل محيط زيستي را در زمره مهمترين برنامهها قرار داده است. وي تأکيد كرد:در سال جاري در قالب يکي از تبصرههاي بودجه، اعتباري قريب به 60 ميليارد دلار براي طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي اختصاص دادهشده است .

بيژن نامدار زنگنه افزود: در همه اين طرحها دولت به اتکاي درآمد حاصل از صرفهجويي سوختهاي مايع پرداخت مشوقهاي مالي را به سرمايهگذاران تعهد ميکند. بهاينترتيب از انتشار دهها ميليون تن گازهاي گلخانهاي جلوگيري خواهد شد.

همچنين حميد چيت چيان در حاشيه مراسم بهرهبرداري از نخستين مجموعه 2.5 مگاواتي توربينهاي بادي ايران در استان قزوين٬ در جمع خبرنگاران گفت: انرژيهاي تجديد پذير بهعنوان انرژي پاک با مشوقهاي در نظر گرفتهشده توجيه اقتصادي دارد.وي با اشاره به مشوقهاي در نظر گرفتهشده براي مشترکاني که به نصب پنل هاي خورشيدي اقدام کنند٬ افزود: دولت به اين دسته از مشترکان 50 درصد وام بلاعوض پرداخت خواهد کرد.

وزير نيرو افزود: اين وزارتخانه بهمنظور پايداري شبکه برق بايد همچنان نيروگاههاي بزرگ احداث کند که در اين خصوص برنامههاي خوبي براي احداث واحدهاي بخار ديدهشده است.

محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيسجمهور در مراسم افتتاح بزرگترين نيروگاه برق خورشيدي ايران با بيان اينکه هنوز قوانين و مقررات كشور بهطور كامل از حركت ارزشمند و شتابان در حوزه توليد انرژيهاي نو حمايت نميکند، گفت: ازاينرو ضرورت تدوين مقررات و مشوقهاي حركت در جهت شتابانتر شدن روند توليد انرژيهاي نو بيشازپيش احساس ميشود. وي با بيان اينكه امروز بالغبر 98 درصد مصرف سوخت نيروگاههاي كشور از محل سوختهاي فسيلي است، تأکيد كرد: تنها 2 درصد مصرف سوخت نيروگاههاي كشور به ساير اقلام انرژي اختصاص دارد كه بخش كوچكي از آن انرژي خورشيدي است و بايد در آينده بتوانيم براي افزايش اين سهم، گامهاي قابلتوجهي برداريم.

به نظر ميرسد رويكرد دولت براي استفاده هرچه بيشتر از انرژي پاك جدي مينمايد، اما دراينبين ملاحظاتي چند بايستي مدنظر مسئولان امر باشد كه اهم آنها ازاينقرار است:

افزايش آگاهي عموم نسبت به اهميت انرژيهاي تجديد پذير، پاك و كارآمد در صنعت برق، تهويه مطبوع، حملونقل، محيطزيست و... ، ارائه روشهاي علمي و فنآوريهاي جديد در حوزه بهرهبرداري از انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد، اثرات مثبت و منفي زيستمحيطي، استحصال انرژيهاي تجديد پذير، پاك و كارآمد، شناسايي موانع و ارائه راهحلها براي ايجاد دانش و فنآوري در حوزه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد، ملاحظات فني و اقتصادي شيوههاي مختلف بهرهبرداري از انرژيهاي تجديد پذير، پاك و كارآمد،آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان، معرفي نرمافزارهاي طراحي و شبيهسازي فناوريهاي مختلف انرژيهاي تجديد پذير، پاك و كارآمد،توجه و دقت نظر دستاندرکاران انرژي بهضرورت توسعه پايدار و حفاظت محيطزيست.