هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مصــرف یک‌چهارم آب شـــرب کشور در تهــــران

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با تأکيد بر اينکه حفظ کيفيت آب خط قرمز محسوب ميشود، گفت: شرايط استفاده شرب در پاييندست رودخانه کارون از بين رفته است.

رحيم ميداني با بيان اينکه يکچهارم آب شرب کشور در تهران مصرف ميشود، بر لزوم تقويت زيرساختهاي کنترل کيفيت آب در کشور تأکيد کرد. وي افزود: رودخانههايي مانند کارون که آب آن در سالهاي دور قابل شرب بود، هماکنون به زهکش فاضلابهاي منطقه تبديلشده که در پاييندست آن حتي با تصفيه هم نميشود از آن استفاده کرد.

معاون وزير نيرو با اشاره به اينکه هماکنون در شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با تأسيس آزمايشگاههاي مرجع در مراکز استانها، اقدامهاي ارزشمندي در اين زمينه انجام شده است، بيان داشت: کيفيت آب خط قرمز ماست و نبايد از حد تعريفشده خارج شود.

زباله بدهيد، برق بگيريد

با مشارکت وزارت نفت و نيرو، ايران به دانش فني استفاده از فناوري پلاسما براي تبديل انواع زباله بيمارستاني، عفوني و هستهاي به انرژي الکتريکي دست يافت تا عمليات اجرايي احداث نسل جديد نيروگاههاي برق زبالهسوز در حاشيه درياي خزر آغاز شود.

ساخت نسل جديد نيروگاههاي برق بهمنظور تبديل زبالهها به انرژي الکتريکي در کشور آغازشده است بهطوريکه عمليات احداث و راهاندازي نيروگاههاي  كهريزك، ساري، نوشهر، تنكابن هر يک با ظرفيت سه مگاوات و نيروگاه زبالهسوز رشت با ظرفيت پنج مگاوات آغازشده است.

حميد چيتچيان وزير نيرو هم اخيراً در ديدار با عدنان امين مديرکل آژانس بينالمللي انرژيهاي تجديد پذير جهان (IRENA) در تهران يکي از سياستهاي روي ميز ايران را تبديل زبالهها به انرژي برق بهويژه در شهرهاي حاشيه درياي خزر به دليل انباشت بالاي زباله اعلام کرده است.

از سوي ديگر همزمان با تدوين سياستهاي کلي احداث و راهاندازي نيروگاههاي برق زبالهسوز در کشور، وزارت نيرو بهمنظور جلب سرمايهگذاران بخش خصوصي قيمت خريد هر کيلووات برق توليد از اين نيروگاهها را تا سقف 440 تومان افزايش داده است.

اکبر شعبانيکيا مدير دفتر تحقيقات سازمان انرژيهاي نو ايران در تشريح برنامههاي جديد ايران براي تبديل زباله به برق، گفت: زبالهها از چالشهايي هستند که گريبانگير شهرها و کلانشهرها است و روشهاي مختلفي براي امحاي آنها وجود دارد.

وي با يادآوري اينکه هماکنون دو نيروگاه پايلوت لندفيل نيز در مشهد و شيراز نصبشده و در بحث هاضمهاي بيهوازي نيز در تصفيهخانههاي فاضلاب اقدامهايي انجامشده است، اظهار داشت: بهموازات فناوريهاي بيوشيمي، فناوري ترموشيمي را داريم که در آن زبالهها در داخل يک رآکتور در اثر حرارت از بين ميروند.

شعبانيکيا با بيان اينکه استفاده از فناوري پيشرفته (High-tech) يکي ديگر از روشهاي امحاي زباله است، بيان کرد: انواع پسماندهايي که با محيط زيست سازگار نيستند، با اين فناوري از بين ميروند.

ساخت ديواره تهويه با خصوصيات پوست انسان

متخصصان «موسسه معماري پيشرفته کاتالونيا» در بارسلونا با استفاده از مادهاي موسوم به هيدروژل ديوارهايي خلق کردهاند که رطوبت را جذب ميکنند تا مانند پوست انسان عرق کرده و داخل ساختمان را خنک کنند.

هيدروژل قادر است تا 500 برابر اندازهاش متورم شده و آب را جذب کند. زماني که هواي احاطهکننده اين ماده گرم ميشود، آب آن بخار شده و هواي اطرافش را تا پنج يا شش درجه سانتيگراد خنک ميکند.

قرار دادن حبابهاي هيدروژل در بين لايههاي سراميکي امکان کاربرد اين فناوري را در ديوارها ميدهد. بااينحال، اين ابداع را ميتوان همراه با واحدهاي تهويه هواي موجود به کار برد تا اطمينان حاصل شود که ساختمان به دماي مطلوبي ميرسد. به گفته تيم سازنده، اين سامانه ميتواند تا 28 درصد از مصرف برق بکاهد و انتشارات کربن را نيز تا 56.5 کيلوگرم کاهش دهد.

حذف مازوت از چرخه

 سوخت نيروگاهها

سعيد متصدي، معاون محيطزيست انساني سازمان حفاظت محيطزيست، گفت: با توجه به آغاز فصل سرما قطعاً مصرف گاز در کشور بهويژه کلانشهرها افزايش مييابد که در اين ميان نقش مردم در چگونگي و ميزان مصرف آن از اهميت زيادي برخوردار است.

وي افزود: با سرد شدن هوا ميزان مصرف گاز در مصارف خانگي افزايش مييابد و براي اينکه اين نياز تامين شود گاز صنايع و نيروگاه ها قطع ميشود که صنايع در اين شرايط مجبور به استفاده از مازوت به عنوان سوخت جايگزين هستند.

معاون سازمان حفاظت محيطزيست عنوان کرد: سازمان حفاظت محيطزيست از مردم درخواست دارد با صرفهجويي در مصرف گاز موجب شوند سوخت گاز موردنياز صنايع تأمين شود تا آنها مجبور به استفاده از مازوت بهعنوان يک سوخت آلاينده نشوند.

متصدي افزود: مردم کاملاً از مسائل آلودگي هوا و آلايندهها آگاه هستند، بنابراين ميتوانند براي کاهش آلودگي هواي شهرها به سازمان حفاظت محيطزيست و دولت کمک کنند.

معاون سازمان حفاظت محيطزيست تصريح کرد: در اين زمينه همکاريهايي با وزارت نفت و نيرو انجام دادهايم که اميدواريم در آينده نزديک استفاده از مازوت که سبب آلودگي هوا ميشود از چرخه مصرف حذف شود.

وي گفت: براي فصل سرما نيز تمهيداتي در زمينه استفاده از گاز در نيروگاهها انجامشده است، البته لازم است تلاش ويژهاي در وزارت نفت انجام شود تا گاز مصرفي نيروگاهها بهويژه در فصل سرد تأمين شود.

گاز ارزان توليد برق

را ارزان کرده است

حجتالاسلاموالمسلمين مصباحي مقدم در نشست تبيين راهکارهاي اقتصاد مقاومتي و چالشهاي پيش رو، تبديل مواد خام صادراتي به فرآورده را از راهکارهاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: در کشور ما روزانه 1٫7 ميليون بشکه به فرآورده تبديل ميشود و 1٫2 ميليون بشکه نيز بهصورت خام صادر ميشود که با برداشته شدن تحريمها اين ميزان به 2٫5 ميليون بشکه ميرسد، درحاليکه اگر ما اين ميزان را به فرآوردههاي نفتي تبديل و صادر کنيم تا 10 برابر ارزشافزوده ايجاد ميشود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزايش صادرات گاز، برق و پتروشيمي را از ديگر راهکارهاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي دانست.

مصباحي مقدم ادامه داد: غرب ميخواهد ايران را به انزوا بکشاند تا اقتصاد بستهاي داشته باشيم، ما هم براي اينکه اين امر محقق نشود بايد اقتصاد همسايگان را به خود وابسته کنيم.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، گاز ارزانقيمت را باعث توليد برق ارزانقيمت دانست و تصريح کرد: ما اکنون به عراق و آذربايجان برق صادر ميکنيم؛ کشورهاي همسايه ديگري نيز متقاضي برق ايران هستند که بايد با استفاده از ارزان کردن برق توليدي از انرژي خورشيدي، به صادرکننده عمده برق منطقه تبديل شويم.