"زشتی" زیباتر از "ناپایداری" !

شمار نشریه : 196

مي گويند در حضور حاکمي از حکام قديم، جمعي از درباريان از دستخط بد و ناخواناي شخصي انتقاد مي کردند. حاکم مذکور که ديد شخصيت آن خطاط غايب، به تمامي تحتالشعاع خط بدش قرار گرفته از درباريان خواست به جاي انتقاد از دستخط وي، يکي از مهمترين و بهترين محاسن او را ذکر کنند. درباريان هم که البته مي دانستند فرد مذکور فاقد هر گونه جمال و کمال ظاهري و معنوي است، بعد از کمي شور و مشورت يک صدا اعلام کردند: باز دستخطش! حالا حکايت وضعيت معماري درهم برهم معاصر ماست که به گفته همه صاحب نظران اين حوزه، از مشکلات عمده و عديده اي رنج مي برد، از ضعف آموزش در دانشکده هاي معماري گرفته تا تقليد و کپيکاري ساخته هاي غربي، اجراي سليقه اي و هزار تا عيب و ايراد ديگر؛ ولي اگر بنا بر انتخاب باشد، کاش بزرگترين ضعف ساخته هاي مهندسان و معماران ما در همين نمايش بيروني و معماري آنها باشد و اصل و اساس ساختمان ها به اندازه کافي پايداري داشته باشند که نتوان براي آنها اصطلاح «نوساز، در حد کلنگي» را به کار برد.