هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واگذاری پروژه‌های عمرانی نیازمند بازنگری

عضو کميسيون عمران مجلس، بودجه عمراني امسال را واقعيتر از سالهاي گذشته دانست و گفت: در زمينه واگذاري پروژههاي عمراني به بخش خصوصي نياز به بازنگري احساس ميشود.

علي نعمت چهار دولي با بيان اينکه بودجه عمراني امسال برخلاف سالهاي گذشته برمبناي واقعيتها بوده است، اظهار کرد: دولت بودجه عمراني امسال را واقعيتر ارائه داد که اين امر سبب شده تا ميزان بودجه عمراني با کاهش روبهرو باشد.

وي افزود: اعتبار عمراني سال گذشته 65 هزار ميليارد تومان بوده که امسال به 38 هزار ميليارد تومان رسيد اما سال گذشته تنها هفت درصد تخصيص اعتبار داشتيم ولي امسال دولت قول داده متناسب با پروژهها اعتبار تخصيص دهد.

چهاردولي درباره نحوه تخصيص اعتبار عمراني در سال 93 گفت: مصوباتي که در سفرهاي رهبري و رئيسجمهوري انجامشده بهصورت 100 درصد ، ولي اعتبارات ماده 180 بين 25 تا 40 درصد تخصيص مييابد.

نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت براي ميزان تخصيصها قول داده است، گفت: بر اين اساس اميدواريم که در صورت تحقق تخصيص شاهد حرکت روبه جلويي در پروژههاي عمراني باشيم.

چهاردولي با بيان اينکه در مقايسه با سال گذشته روند پيشرفت پروژههاي عمراني مطلوب و سريع است، گفت: اين امر نشان از تخصيص مناسب اعتبارات دارد.

چهاردولي بابيان اينکه استفاده از اين روشها ميتواند به اجراي پروژههاي عمراني سرعت بخشد، گفت: درزمينه واگذاري پروژههاي عمراني به بخش خصوصي نياز به بازنگري احساس ميشود.وي با تأکيد بر اينکه پروژهها بر اساس کارشناسي به افراد اصلح واگذار شود، عنوان کرد: در بسياري از پروژهها اعتبار تخصيص داده شد ولي پيمانکار فرد اصلحي نبود و نهتنها پروژه به اتمام نرسيد بلکه اعتبار دولتي نيز حيفوميل شد.

چهاردولي با بيان اينکه بايد در انتخاب پيمانکار اصلح دقت کافي شود که اين امر زمانبر نيز هست، تأکيد کرد: امروز دولت توان اجراي تمامي پروژههاي عمراني را نداشته و بايد اين امر به بخش خصوصي واگذار شود.